ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente te Uddel

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Uddel vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2018 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Garderenseweg 29 in Uddel. Ook tijdens de Christelijke feestdagen, op de jaarlijkse bid- en dankdag, op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen, en met enige regelmaat ook doordeweeks mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. De predikant, ds. G. Mouw, die 16 jaar de gemeente diende, mocht als emeritus-predikant nog een aantal keren in ons midden voorgaan. Tijdens de overige kerkdiensten gingen andere predikanten, kandidaten en/of studenten uit ons kerkverband voor. Of er ging één van de ouderlingen voor, tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is twee keer het Heilig Avondmaal bediend en werd vier keer de Heilige Doop bediend aan totaal tien kinderen. Er werd in 2018 één huwelijk kerkelijk bevestigd onder verantwoording van de gemeente.

Het totaal aantal leden verminderde van 518 naar 505 per ultimo 2018 (bestaande uit 265 leden en 240 doopleden). De gemeente heeft geen eigen predikant; de kerkenraad bestond per 31 december 2018 uit drie ouderlingen en drie diakenen. De kerkenraad vergaderde 9 keer. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verlenen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Ook was binnen de gemeente vrouwenvereniging "Rebekka" actief. De vrijwilligers van "Zorg & Aandacht" hebben weer hun gewaardeerde diensten mogen verlenen binnen de gemeente. Het eigen kerkblad “Kerkklanken” verscheen in 2018 maandelijks.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft de kolom "Realisatie 2018" inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom "Begroting 2018". Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 (nagenoeg) in lijn zullen liggen met die van dit verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle "kassen" van de plaatselijke gemeente, zowel van de "kerk" als de "diaconie". Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 187183,00 € 166568,00 € 166568,00
Rente en overige inkomsten € 6282,00 € 5039,00 € 5039,00
totale inkomsten € 193465,00 € 171607,00 € 171607,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 38837,00 € 34689,00 € 34689,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 5309,00 € 8704,00 € 8704,00
Diaconale uitgaven € 38361,00 € 22282,00 € 22282,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 17151,00 € 14396,00 € 14396,00
Rente en overige uitgaven € 18152,00 € 15883,00 € 15883,00
totale lasten € 117810,00 € 95954,00 € 95954,00
per saldo € 75655,00 € 75653,00 € 75653,00

Zowel de ontvangsten als de uitgaven waren lager t.o.v. het verslagjaar 2017. Het resultaat bleef vrijwel gelijk.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 10-04-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 05-03-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 05-03-2019