Privacyverklaring

Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten (DKD), gevestigd aan Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten

Houttuinlaan 7

3447 GM Woerden

+31 348 489 900

Het Centraal Bureau van de Gereformeerde Gemeenten ressorterend onder Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten heeft een Functionaris Gegevensbescherming benoemd, dhr. A.M. Otte. Hij is te bereiken via fg[at]cbgg.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- E-mailadres

- Lijst met contactgegevens via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- godsdienst of levensovertuiging

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bij het bewaren van persoonsgegevens de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar fg@cbgg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via fg[at]cbgg.nl