Particuliere Synode Noord-West

Roepende kerk voor de eerstvolgende Particuliere Synode Noord-West is Utrecht. De vergadering wordt gehouden D.v. 14-05-2020 te Benthuizen.

Archiefhoudende gemeente: Zeist.

Deputaten naar Artikel 48 D.K.O.

Artikel 48 van de Dordtse Kerkorde heeft tot doel de onderlinge band tussen de diverse Particuliere- en Generale Synoden te onderhouden en te bestendigen. Daartoe worden afgevaardigden in de gelegenheid gesteld de vergaderingen bij te wonen en de groeten over te brengen.

Primi

Secundi

Deputaten naar Artikel 49 D.K.O.

Artikel 49 van de Dordtse Kerkorde regelt de mogelijkheid van het verlenen van bijstand en advies en heeft een tijdelijke geldigheid. Deze deputaten hebben een door een kerkelijke vergadering verstrekt mandaat dat niet beslissend, maar adviserend is.

Primi

Secundi

Classes in Particuliere Synode Noord-West

Contactgegevens

Scriba van de Particuliere Synode

Ds. G.J.N. Moens Hyacintenstraat 1, 2161 XN Lissen (0252) 41 38 00

Penningmeester van de Particuliere Synode

J.W. van Dijke Weidedreef 3, 2396 JA Koudekerke aan den Rijn (071) 341 46 18

Rekeningnummer

NL37RABO0335948995t.n.v. Particuliere Synode Noord-West te Koudekerke aan den Rijn