ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Utrecht

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 6 ouderlingen en 5 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Utrecht vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Bergstraat in Utrecht. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. De predikant van de gemeente, ds. L. Terlouw mocht 13 zondagen in ons midden voorgaan. Geheel onverwacht overleed hij op 21 april 2017. Tijdens de andere kerkdiensten ging een van de ouderlingen voor tijdens leesdiensten, of waren er gastpredikanten. In het verslagjaar is driemaal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 3 kinderen. Er werden in 2017 geen huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente.

Het totaal aantal leden daalde van 414 tot 413 per ultimo 2017 (bestaande uit 267 leden en 146 doopleden). De gemeente is na het overlijden van de predikant vacant; de kerkenraad bestond per 31 december 2017 uit 6 ouderlingen en 5 diakenen. De kerkenraad vergaderde 11 keer. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel bijgedragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook 6 verenigingen actief. Ook verleenden de vrijwilligers van de Evangelisatie- en Zendingscommissie weer hun gewaardeerde diensten binnen de gemeente. Het eigen kerkblad verscheen in 2017 iedere maand.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen over 2017.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op de “kassen” van zowel de “Kerk” als de “Diaconie”. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoeding voor de predikant.

Verwacht wordt dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van de begroting over 2016.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 290908,00 € 289077,00 € 155000,00
Rente en overige inkomsten € 15695,00 € 1990275,00 € 1977500,00
totale inkomsten € 306603,00 € 2279352,00 € 2132500,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 85811,00 € 80674,00 € 95000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 54402,00 € 27016,00 € 30000,00
Diaconale uitgaven € 29900,00 € 32784,00 € 30000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 23147,00 € 27485,00 € 24000,00
Rente en overige uitgaven € 5588,00 € 41765,00 € 40750,00
totale lasten € 198848,00 € 209724,00 € 219750,00
per saldo € 107755,00 € 2069628,00 € 1912750,00

In 2017 is het kerkgebouw verkocht. Daardoor is een boekwinst gerealiseerd. Deze is toegevoegd aan de reserve. Deze reserve zal D.V. in 2018 en 2019 nodig zijn ten gunste van de bouw van een nieuw kerkgebouw.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 10-03-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 12-03-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 13-03-2018