ANBI gegevens 2015

Naam

Gereformeerde Gemeente Hoogvliet

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 2 ouderlingen en 2 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2013 t/m 2017 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente Hoogvliet vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Woordverkondiging
De gemeente kwam honderdachtentwintig keer samen. Dat was 127 keer in een eredienst, één keer in een rouwdienst. Dat waren twee diensten meer dan in 2014. Van deze diensten werden er 104 op zondag gehouden en 24 door de week. Hieronder vallen ook de bid- en dankdagen.
In 61 erediensten ging een predikant voor, dat is vier keer meer dan in 2014. In acht diensten ging een student voor (vijf keer meer dan in 2014) en er waren 58 leesdiensten, dat waren zeven leesdiensten minder dan in 2014.
In de genoemde rouwdienst ging een predikant voor.
In de periode van 18 januari t/m 5 juli vonden, vanwege de renovatie van het kerkgebouw in Spijkenisse, niet alleen de weekdiensten, maar ook de zondagse diensten gezamenlijk met Spijkenisse plaats. Ná de periode van samenkerken werden vijf gezamenlijke weekdiensten gehouden. Afwisselend in Hoogvliet en Spijkenisse.

Huwelijken
Er zijn twee huwelijken gesloten.

Sacramenten
Het Heilig Avondmaal werd twee keer gevierd. Respectievelijk op 5 juli en op 8 november. De viering op 5 juli was samen met de gemeente van Spijkenisse. De bediening van het sacrament van de Heilige Doop vond niet plaats. In de periode van samenkerken met Spijkenisse is op 31 mei een doopdienst gehouden voor een kind uit de gemeente van Spijkenisse.

Gemeente
Aantal leden: Per 31 december 2015 telde de gemeente 76 leden. Dat zijn 51 belijdende - en 25 doopleden. Eind 2014 telde de gemeente 79 leden, dat waren 3 leden meer.
Geboren: Er zijn in 2015 geen kinderen geboren in de gemeente.
Overlijden: Er overleed één lid.
Geloofsbelijdenis: Eén dooplid deed openbare geloofsbelijdenis.
Ledenvergaderingen: Er werd één ledenvergadering belegd. Dat was de jaarlijkse ledenvergadering in het voorjaar.

Catechisatie, verenigingen en commissiewerk
Catechisatie In totaal waren er tien catechisanten, zes onder de zestien jaar en vier van zestien jaar en ouder. In opdracht van de Generale Synode zijn er twee nieuwe catechisatiemethoden ontwikkeld die gebaseerd zijn op het vragenboekje van ds. Hellenbroek en de Heidelbergse Catechismus. Het afgelopen jaar werd er gecatechiseerd uit de nieuwe methode van ds. Hellenbroek.

-16 vereniging ‘Samen rond de Bijbel’: Deze vereniging (negen leden, waarvan drie uit de gemeente van Spijkenisse) vergaderde om de veertien dagen. Meestal op vrijdagavond.

+16 vereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: Deze vergaderde op zondagavond, gemiddeld om de veertien dagen. Alle avonden werden samen gehouden met de JV van de gemeente van Spijkenisse.

Bijbelstudievereniging ‘Rondom het Woord’: De Bijbelstudievereniging vergaderde maandelijks. Naast leden uit de eigen gemeente bezochten diverse leden uit de Gereformeerde Gemeente van Poortugaal deze vereniging. Gemiddeld waren er vijf personen aanwezig.

Zendings- en evangelisatiecommissie: De commissie is onder andere actief in de marktevangelisatie en met folderen. Een aantal keren werd in een van de winkelcentra van Hoogvliet geëvangeliseerd. Aan het einde van het jaar zijn de zendingsbusjes geleegd en kalenders verkocht.

Seniorenmiddag: In het voorjaar is een seniorenmiddag gehouden. De meeste ouderen uit de gemeente hebben deze middag bezocht. Ook waren enkele senioren uit Spijkenisse aanwezig.

Vrijwilligerswerk: Organisten, koster, kinderoppas, kerkbode, EHBO, bezoekwerk, vervoer, schoonmaak en onderhoud.

De samenzang werd begeleid door diverse gastorganisten, zowel uit Spijkenisse als vanuit andere gemeenten.

De kosters verrichtten voor-, tijdens- en na de (ere)diensten veel werk.

Diverse vrijwilligers hielpen met het schoonmaken van het kerkgebouw.

Tijdens de zondagmorgendiensten werd er op de kleine kinderen gepast. De coördinator hiervan werd in de uitvoering bijgestaan door diverse dames en jongeren.

Een aantal mensen verzorgden het onderhoud van de kerktuin.

De kerkbode van Hoogvliet verscheen ieder maand. De Rotterdamse Kerkbode verscheen iedere twee weken.

In juni vergaderden de EHBO-ers samen met een afvaardiging van de kerkenraad en de kosters om af te stemmen hoe bij calamiteiten goed gehandeld kan worden.

Diverse dames uit de gemeente bezochten onze ouderen rond hun verjaardag.

Een aantal leden hebben een vaste vrijwilliger die op zondag voor vervoer zorgt.

Klein onderhoud vond plaats onder leiding van de (oud-)kosters. Ook namen zij zelf onderhoudsklussen ter hand.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2015’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2015’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten in 2016 een lichte daling zullen laten zien. De kosten zullen (nagenoeg) gelijk blijven.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” [inclusief zendings- en evangelisatiecommissie en (jeugd)verenigingen] als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden en giften. De uitgaven voor het onderhouden van de erediensten bestaan ondermeer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en de vergoeding voor de gastpredikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2014 Realisatie 2015 Begroting 2015
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 28493,00 € 24764,00 € 25000,00
Rente en overige inkomsten € 2680,00 € 1407,00 € 43,00
totale inkomsten € 31173,00 € 26171,00 € 25043,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 14741,00 € 14579,00 € 14000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 7690,00 € 3523,00 € 3500,00
Diaconale uitgaven € 4439,00 € 1740,00 € 1850,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 1186,00 € 1664,00 € 1750,00
Rente en overige uitgaven € 1451,00 € 438,00 € 0,00
totale lasten € 29507,00 € 21944,00 € 21100,00
per saldo € 1666,00 € 4227,00 € 3943,00