ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente Apeldoorn

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 10 ouderlingen en 9 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente Apeldoorn vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Graaf van Lijndenlaan 9 te Apeldoorn. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag en dankdag en op oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen werden kerkdiensten belegd. Consulent van de gemeente was ds. S.W. Janse. In het verslagjaar is driemaal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 19 kinderen.

Het totaal aantal leden bedroeg op 31 december 2017: 1153. De gemeente heeft sinds 25 mei 2016 weer een eigen predikant. De kerkenraad bestond per 31 december 2017 uit 1 predikant, 10 ouderlingen en 9 diakenen. De kerkenraad vergaderde 12 keer. Catechese en pastoraat hadden hun normale voortgang.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook diverse bijbelstudieverenigingen en verschillende zangkoren actief. Ook mochten de vrijwilligers van de ‘Beheer en OnderhoudsCommissie’, de tuinvrijwilligers, schoonmaakvrijwilligers, koffieschenkvrijwilligers en veel andere mensen op diverse terreinen weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het eigen kerkblad verscheen in 2017 tweewekelijks.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in 2017. Er werd verwacht dat zowel de baten en lasten in 2017 lager zouden zijn dan in 2016. Dat komt doordat in 2016 extra kosten zijn gemaakt door de verbouwing van de pastorie en de extra organisatorische kosten in verband met de overkomst van onze predikant.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” (inclusief zendingscommissie, evangelisatiecommissie)als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 425644,00 € 415369,00 € 400000,00
Rente en overige inkomsten € 15564,00 € 17371,00 € 17500,00
totale inkomsten € 441208,00 € 432740,00 € 417500,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 218914,00 € 224803,00 € 167400,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 131540,00 € 47840,00 € 77400,00
Diaconale uitgaven € 32869,00 € 31849,00 € 32500,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 109454,00 € 124163,00 € 125000,00
Rente en overige uitgaven € 6473,00 € 4287,00 € 6000,00
totale lasten € 499250,00 € 432942,00 € 408300,00
per saldo € -58042,00 € -202,00 € 9200,00

Het financiële resultaat van de kerk in 2017 is licht negatief. Het resultaat is beduidend positiever dan in het voorgaande jaar. Dat komt doordat de uitgaven sterker afnamen dan de inkomsten. Met name de post ‘lasten kerkelijke gebouwen’ nam fors af, doordat de verbouwing van de pastorie (uitgevoerd in 2016) in 2017 reeds was afgerond.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 23-05-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 21-02-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 08-03-2018