ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente Den Haag-Scheveningen

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 6 ouderlingen en 6 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente Den Haag-Scheveningen vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Belangrijk moment in het verslagjaar was de datum van 1 oktober, op die dag voltrok zich de fusie van Gereformeerde Gemeente Scheveningen en Gereformeerde Gemeente 's-Gravenhage. De gefuseerde gemeente ging vanaf de genoemde datum verder onder de naam 'Gereformeerde Gemeente Den Haag-Scheveningen'.

Gedurende het verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Oude Boomgaardstraat 43 in Den Haag of in het kerkgebouw aan de Nieuwe Laantjes 120 te Scheveningen. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag, op Nieuwjaarsmorgen en op Oudejaarsavond mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. De consulent van de gemeente, ds. W. Harinck mocht regelmatig in ons midden voorgaan. Ook diverse andere predikanten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst.

In het voorjaar is het Heilig Avondmaal afzonderlijk bediend, zowel in de Haagse als in de Scheveningse gemeente. In het najaar is het sacrament nogmaals bediend in de gefuseerde gemeente.

In de periode voor de fusie is het sacrament van de Heilige Doop bediend aan twee kinderen van de Scheveningse gemeente, almede aan vier kinderen van de Haagse gemeente. Na de fusie is de doop nog tweemaal bediend in de gefuseerde gemeente. Over het kalenderjaar zijn er totaal acht kinderen gedoopt.

Het aantal leden bedroeg ultimo 2017 282 personen (bestaande uit 204 leden en 78 doopleden). De gemeente is vacant. De kerkenraad bestond per 31 december 2017 uit 6 ouderlingen (waarvan 1 ouderling-evengelist) en 6 diakenen. De kerkenraad vergaderde maandelijks. Tijdens diverse mansledenvergaderingen werd in 2017 een beroep uitgebracht op D.W. Tuinier te Waarde, ds. J. van Rijswijk te Wijk en Aalburg (tweemaal), kandidaat J.B. Huisman en ds. A.T. Vergunst te Oakfield (USA). Geen van de beroepen predikanten had de vrijmoedigheid het beroep aan te nemen. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.

De diaconie heeft waar nodig bijstand verleend in financiële moeilijkheden van gemeenteleden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard.

Ook waren binnen de gemeente een zangvereniging, een -12-vereniging, een studievereniging en een vrouwenvereniging actief. Tenslotte mochten de vrijwilligers van verschillende commissies weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het gemeenteblad 'kerknieuws' dat wordt gedeeld met andere gemeenten in de classis verscheen in 2017 om de 2 weken.

Financiële verantwoording

De onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 nagenoeg gelijk zullen blijven met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie” en het “Gebouwenfonds”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis .

De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 88497,00 € 101316,00 € 100000,00
Rente en overige inkomsten € 28042,00 € 77985,00 € 75000,00
totale inkomsten € 116539,00 € 179301,00 € 175000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 51606,00 € 112230,00 € 100000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 58898,00 € 17409,00 € 15000,00
Diaconale uitgaven € 10228,00 € 28608,00 € 25000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 27022,00 € 25593,00 € 25000,00
Rente en overige uitgaven € 0,00 € 0,00 € 0,00
totale lasten € 147754,00 € 183840,00 € 165000,00
per saldo € -31215,00 € -4539,00 € 10000,00

-

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 21-06-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 19-03-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 19-03-2018