ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Kruiningen

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Kruiningen vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag 3 keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Hansweertsestraatweg 1 in Kruiningen. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Tot en met november 2017 mochten we een eigen predikant hebben in de persoon van Ds. G. Bredeweg. Na diens vertrek is de gemeente vacant geweest. Diverse andere predikanten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst.

Het totaal aantal (doop)leden bedroeg eind 2017: 970.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 520909,00 € 265410,00 € 265000,00
Rente en overige inkomsten € 0,00 € 0,00 € 0,00
totale inkomsten € 520909,00 € 265410,00 € 265000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 163515,00 € 121490,00 € 120000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 269697,00 € 35379,00 € 36000,00
Diaconale uitgaven € 94671,00 € 113501,00 € 120000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 21481,00 € 18626,00 € 19000,00
Rente en overige uitgaven € 0,00 € 0,00 € 0,00
totale lasten € 549364,00 € 288996,00 € 295000,00
per saldo € -28455,00 € -23586,00 € -30000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 28-08-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 13-03-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 13-03-2018