ANBI gegevens 2016

Naam

Gereformeerde Gemeente te Kruiningen

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 4 ouderlingen en 4 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2013 t/m 2017 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Kruiningen vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2016 is de gemeente elke zondag 3 keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Hansweertsestraatweg in Kruiningen. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. De predikant van de gemeente, ds. G. Bredeweg mocht in ons midden voorgaan, alsook in enkele weekdiensten. Ook diverse andere predikanten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst.

Het totaal aantal (doop)leden bedroeg per ultimo 2016: 1169.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2016’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2016’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2017 zullen afwijken van de baten en lasten van 2016.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2015 Realisatie 2016 Begroting 2016
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 583272,00 € 520909,00 € 450000,00
Rente en overige inkomsten € 0,00 € 0,00 € 0,00
totale inkomsten € 583272,00 € 520909,00 € 450000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 166354,00 € 163515,00 € 163000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 200000,00 € 269697,00 € 230000,00
Diaconale uitgaven € 79845,00 € 94671,00 € 95000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 18348,00 € 21481,00 € 21000,00
Rente en overige uitgaven € 0,00 € 0,00 € 0,00
totale lasten € 464547,00 € 549364,00 € 509000,00
per saldo € 118725,00 € -28455,00 € -59000,00