ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Kapelle-Biezelinge

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 13 ouderlingen en 13 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Kapelle-Biezelinge vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Het stemt tot dankbaarheid jegens de Heere dat in het achterliggende jaar de kerkdiensten en het gemeentelijk leven voortgang mochten vinden. Elke zondag in 2019 en ook op bijzondere dagen in 2019 mochten we als gemeente samenkomen rondom Gods Woord. We voelden als kerkenraad en gemeente ook in 2019 opnieuw dat we een vacante gemeente zijn. Er wordt een ambt gemist. Veel predikanten uit de Classis Goes en het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten hebben één of meerdere diensten geleid. Ook de consulent ging in ons midden voor. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar 2019 is drie maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop regelmatig bediend.

Het totaal aantal leden is gedaald met 16 leden van 1554 leden ultimo 2018 naar 1528 leden per ultimo 2019 (bestaande uit 885 leden en 643 doopleden). Een grote groep jonge mensen uit eigen gemeente legden op Tweede Pinksterdag belijdenis van het geloof af. In het verslagjaar zijn ons elf leden door de dood ontvallen. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. Verder waren in 2019 binnen de gemeente ook diverse verenigingen en commissies actief.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard.

De Heere komt hiervan de eer toe. Hij betoont nog voor Zijn gemeente te willen zorgen.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” [inclusief zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, bibliotheek, etc.], “Bouwfonds” alsook de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de vergoedingen voor predikanten en het kosterssalaris. Onder de lasten kerkelijke gebouwen valt het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 495794,00 € 488809,00 € 495000,00
Rente en overige inkomsten € 68293,00 € 51262,00 € 50000,00
totale inkomsten € 564087,00 € 540071,00 € 545000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 62812,00 € 66360,00 € 70000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 71351,00 € 53759,00 € 55000,00
Diaconale uitgaven € 44800,00 € 62795,00 € 55000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 45040,00 € 74942,00 € 60000,00
Rente en overige uitgaven € 361824,00 € 324399,00 € 310000,00
totale lasten € 585827,00 € 582255,00 € 550000,00
per saldo € -21740,00 € -42184,00 € -5000,00

Ten aanzien van 2020 is de verwachting nog onduidelijk a.g.v. de coronacrisis. Voorzichtigheidshalve wordt er voor 2019 een saldo van nihil geprognosticeerd.

Het jaarverslag 2019 is nog niet goedgekeurd door de leden i.v.m. beperking COVID-19 maatregelen. De verwachting is dat dit nog wel in 2020 zal gebeuren.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 03-09-2019
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 18-02-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 18-02-2020