ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Centrum

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 2 ouderlingen en 2 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Centrum vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

<p>Gedurende het verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag 2 keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Boezemsingel 30 in Rotterdam. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Door de overkomst van ds. A. Verschuure naar de gemeente Capelle aan den IJssel Middelwatering zijn de consulentschappen in de classis Rotterdam opnieuw verdeeld. Onze consulent is vanaf 26 oktober ds. a. Verschuure in plaats van ds. C. van Ruitenburg. Verschillende diensten mocht hij reeds in ons midden voorgaan. Ook diverse andere predikanten en studenten van de Theologische School uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is 2 maal het Heilig Avondmaal bediend, de Heilige Doop werd in het verslagjaar 1 maal bediend. In 2017 werd er 1 huwelijk kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente. 4 doopleden legden Openbare Belijdenis af.</p><p>In het verslagjaar zijn verder besprekingen geweest met het Curatorium van de Theologische School. Dit resulteerde in een overeenkomst waarbij is overeengekomen het kerkgebouw met ondergrond te verkopen aan de Theologische School onder enkele voorwaarden en bepalingen. Onze gemeente zal zolang zij nog zelfstandig bestaat "om niet" de nieuw te bouwen kerkzaal en overige ruimten kunnen gebruiken voor de activiteiten van het gemeenteleven. Op 29 januari 2018 is de akte van levering gepasseerd. </p><p>Het totaal aantal leden bedroeg per ultimo 2017 99 leden (bestaande uit 80 leden en 19 doopleden). Dit getal is 6 (doop)leden minder dan het aantal leden per ultimo 2016. De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond per 31 december 2017 uit 2 ouderlingen en 2 diakenen. Een diaken heeft wegens verhuizing en leeftijd naar een ambtsperiode van 45 jaar afscheid genomen. De kerkenraad vergaderde 7 keer.Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.</p><p>De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder was binnen de gemeente ook een Zendingsvereniging actief. Ook mochten de vrijwilligers van de Zendingsvereniging weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Afscheid is genomen van de zangvereniging die na 85 jaar verbonden was aan onze gemeente. Zij zijn medio 2017 onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad te Rotterdam Alexanderpolder verder gegaan. Het gezamenlijk kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten in Rotterdam e/o verscheen in 2017 om de 2 weken.</p>

Financiële verantwoording

<p>Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017 inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De lagere inkomsten in realisatie en begroting wordt grotendeels veroorzaakt dat de daling van de rentevergoeding. Bij de uitgaven zijn de meerdere kosten van de verschillende posten opgevangen door de post lasten kerkelijke gebouwen die lager was dan begroot, Er wordt verwacht, gezien de verkoop van het kerkgebouw, dat vooral de lasten in 2018 aanmerkelijk lager zullen zijn dan in 2017. </p><p>De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” (inclusief zendingsvereniging) als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.</p>

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 58204,00 € 52969,00 € 52200,00
Rente en overige inkomsten € 13502,00 € 10072,00 € 11700,00
totale inkomsten € 71706,00 € 63041,00 € 63900,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 42011,00 € 38915,00 € 36000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 29344,00 € 16145,00 € 25000,00
Diaconale uitgaven € 4804,00 € 4086,00 € 6000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 19822,00 € 23448,00 € 19700,00
Rente en overige uitgaven € 11813,00 € 10623,00 € 8500,00
totale lasten € 107794,00 € 93217,00 € 95200,00
per saldo € -36088,00 € -30176,00 € -31300,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 12-05-2016
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 06-03-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 19-02-2018