ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Centrum

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 2 ouderlingen en 2 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Rotterdam-Centrum vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag 2 keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Boezemsingel 30 in Rotterdam. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Ook in het verslagjaar is ds. A. Verschuure verbonden aan de gemeente Capelle aan den IJssel Middelwatering consulent geweest van onze gemeente. Verschillende diensten mocht hij in ons midden voorgaan. Ook diverse andere predikanten en studenten van de Theologische School uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is 2 maal het Heilig Avondmaal bediend, de Heilige Doop werd in het verslagjaar niet bediend. In 2019 werden er geen huwelijken kerkelijk bevestigd. 2 doopleden legden Openbare Belijdenis af. Het totaal aantal leden bedroeg per ultimo 2019 78 leden (bestaande uit 68 leden en 10 doopleden). Dit getal is 10 (doop)leden minder dan het aantal leden per ultimo 2018. De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond per 31 december 2019 uit 2 ouderlingen en 2 diakenen. De kerkenraad vergaderde 7 keer. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder was binnen de gemeente ook een Zendingsvereniging actief. Ook mochten de vrijwilligers van de Zendingsvereniging weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. . Het gezamenlijk kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten in Rotterdam e/o verscheen in 2019 om de 2 weken. Tot en met zondag 7 juli heeft de gemeente gebruik gemaakt van het catechisatiezaal voor onze kerkdiensten. Daarna was de realisatie van de nieuwbouw Theologische School zover dat op zondag 14 juli voor het eerst voor de kerkdiensten gebruik kon gemaakt worden van de nieuwe kerkzaal. Onze consulent ds. A. Verschuure ging tijdens de eerste dienst voor. Hij preekte vanuit 1 Samuel 22 vers 1 en 2 over "David in Adullam". Zaterdagochtend 13 juli kreeg de gemeente de gelegenheid de nieuwbouw te bezichtigen. Op 29 november in de ochtend werd door het Curatorium van de Theologische School de nieuwbouw officieel geopend.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019 inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De inkomsten vanuit collecten zijn wat achtergebleven dan begroot. Ook was in de begroting niet voorzien in de aanschaf van een nieuw orgel. Dit verklaart het verschil in lasten kerkelijke gebouwen. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” (inclusief zendingsvereniging) als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de vergoedingen voor de predikanten en beheerder. Het nadelige saldo wordt veroorzaakt door de bijdrage in de aankoop van nieuwe stoelen t.b.v. de realisatie van de nieuwbouw. Ook is er voor de gemeentezang een nieuw orgel aangeschaft. De verwachting is dat de komende jaren de inkomsten en de uitgaven wat betreft de kerkenkas in evenwicht zal zijn. De diaconale kas zal een tekort blijven houden daar de giften aan deputaatschappen en goede doelen de inkomsten overtreffen voor zover de reserves dit toelaten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 63292,00 € 43985,00 € 47000,00
Rente en overige inkomsten € 12360,00 € 8891,00 € 9100,00
totale inkomsten € 75652,00 € 52876,00 € 56100,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 33638,00 € 34963,00 € 32000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 1392,00 € 27597,00 € 23000,00
Diaconale uitgaven € 4610,00 € 4035,00 € 6000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 29606,00 € 18939,00 € 20900,00
Rente en overige uitgaven € 259846,00 € 7481,00 € 6500,00
totale lasten € 329092,00 € 93015,00 € 88400,00
per saldo € -253440,00 € -40139,00 € -32300,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 12-05-2016
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 24-02-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 12-02-2020