ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Nieuw-Beijerland

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 6 ouderlingen en 6 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Nieuw-Beijerland vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

<p>Gedurende het verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Middelstraat 13 en vanaf maart in het nieuw kerkgebouw aan de Dorpsgaard in Nieuw-Beijerland. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Naast de hiervoor genoemde dagen mocht de predikant van de gemeente, ds. A. Vermeij circa 20 zondagen in ons midden voorgaan; medio mei is de gemeente vacant geraakt in verband met het aannemen van het beroep door ds. A. Vermeij dat werd uitgebracht door de gemeente van Oosterend (Texel). Gedurende de vacante periode hebben andere predikanten en studenten uit ons kerkverband predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is twee maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 11 kinderen. Er werden in 2017 zes huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente. Het totaal aantal leden daalde van 806 tot 799 per ultimo 2017. De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond per 31 december 2017 zes ouderlingen en zes diakenen. De kerkenraad vergaderde circa 14 keer. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook (jeugd)verenigingen actief. Ook mochten vele vrijwilligers weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het eigen kerkblad verscheen in 2017 twee-wekelijks. De nieuwe kerk is begin 2017 opgeleverd en in gebruik genomen.</p>

Financiële verantwoording

<p>Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De financiering vindt plaats door middel van eigen gelden, giften en verstrekte leningen. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” (inclusief bouwfonds, zendingscommissie en jeugd)verenigingen) als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.</p>

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 660000,00 € 666000,00 € 666000,00
Rente en overige inkomsten € 535000,00 € 24000,00 € 4000,00
totale inkomsten € 1195000,00 € 690000,00 € 670000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 101000,00 € 85000,00 € 85000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 3710000,00 € 770000,00 € 770000,00
Diaconale uitgaven € 77000,00 € 76000,00 € 76000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 30000,00 € 53000,00 € 33000,00
Rente en overige uitgaven € 140000,00 € 136000,00 € 136000,00
totale lasten € 4058000,00 € 1120000,00 € 1100000,00
per saldo € -2863000,00 € -430000,00 € -430000,00

<p>De lasten van de kerkelijke gebouwen zijn in 2017 nog hoog omdat de oplevering begin 2017 heeft plaatsgevonden.</p><p>De stukken zijn gecontroleerd door een (jaarlijks roulerende) kascommissie. Daarnaast zijn de financiële stukken van de kerk beoordeeld door een externe deskundige (accountant)</p>

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 26-10-2015
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 29-01-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 29-01-2018