ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Oudemirdum

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 2 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Oudemirdum vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Vele malen mochten we in 2019 het Woord horen. We mogen opmerken dat we in 2019 nog in alle rust samen mochten komen in de kerk. Terwijl er op zoveel plaatsen christenen worden vervolgd. Vaak is de verdrukte kerk een groeiende kerk. Hoe is het in Nederland? Hoe is het bij ons? Wie heeft lust om de Heere te vrezen? ’t Allerhoogst en eeuwig goed? Gebed is nodig voor de strijdende kerk. Maar gebed voor elkaar als gemeente is ook zo nodig. Dat Gods Woord gezegend mag worden aan onze zielen. Vele malen in 2019 mochten de deuren van onze kerk weer open gaan. In 2019 zijn er 131 kerkdiensten geweest. Dit inclusief 14 doordeweekse diensten, twee begrafenissen en de bid- en dankdag. In vier diensten ging een student voor en in 44 diensten mocht het gepredikte Woord verkondigd worden door een predikant. In 52% van de kerkdiensten ging een dominee voor. Het aantal doopleden en leden is in 2019 gelijk gebleven. Per 31 december 2019 waren 105 leden en 106 doopleden. Er zijn twee doopdiensten gehouden waarin twee kinderen werden gedoopt. Eén dooplid is naar een andere gemeente overgegaan. 26 mei was het een bijzondere dienst toen twee doopleden belijdenis van het geloof mochten afleggen in het midden van de gemeente. Dominee Tuinier had de tekst uit Johannes 11 vers 27: Zij zeide tot Hem: Ja Heere, ik heb geloofd dat Gij zijt de Christus, de Zone Gods, Die in de wereld komen zou. Martha mocht dit door het geloof zeggen dat het Christus is. De Gezalfde, de Zaligmaker voor haar, heel persoonlijk. Dat ontvangen geloof hebben we allemaal nodig. Ook in 2019 zijn er twee van ons overleden. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dat zagen we in onze gemeente, maar ook om ons heen. Ook jonge mensen kunnen sterven! De Heere vertrooste iedereen die verdriet heeft en geliefden moet missen.Wat kunnen er ook lichamelijke zorgen zijn. Sommigen van ons moesten onderzoeken ondergaan of geopereerd worden. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen!De val in het paradijs heeft zulke vreselijke gevolgen gehad. Wat een wonder toen de Heere God Adam riep en zei: Waar zijt gij? God wil nog mensen opzoeken in Zijn liefde. Om zondaren tot Hem te brengen. In 2019 is er drie maal een beroep uitgebracht op één van Gods knechten. In februari dominee Van Dieren. In juni student Nieuw Amerongen en in september dominee Moens. Ook in september is J. Boonstra tot ouderling gekozen. 3 november mocht hij door onze consulent bevestigd worden. Dominee Tuinier had de tekst uit 1 Samuël vers 11. ‘En de HEERE zeide tot Samuël: Samuël, Samuël. En Samuël zeide: Spreek, want Uw knecht hoort. Op zondag 1 december, de eerste zondag van Advent, heeft hij voor de eerste keer een leesdienst mogen houden. Zondag 30 juni mochten we onze doven vrienden weer ontmoeten. Dominee W.J. Karels mocht de deze diensten houden. 30 augustus was er een avond voor het openen voor het verenigingsseizoen. De heer Eikelboom van de zending mocht spreken over het werk in Columbia. 7 september was er een gemeentedag. We mochten terug zien op een geslaagde en gezellige dag. Ook was er een mooie opbrengst voor het zendingswerk. Het is goed voor het gemeente-zijn en onderlinge verbondenheid. Zo leven we elke dag weer door. Uren, dagen, maanden gaan snellijk voorbij! Het is zo belangrijk dat de Heere voorop ons levenspad gaat. Dan kunnen en komen we door de tijd. Hoe moeilijk het soms ook is. In Richteren 6 gaat het over Gideons roeping tot richter. In een moeilijk maatschappelijke en godsdienstige tijd kwam de Engel des Heeren tot Gideon en zei: De HEERE is met u… Als de Heere met ons is, dan kunnen we verder. Mogen we de Heere maar veel hierom vragen. Bidt ook veel om vergeving van de zonden en dat we zondaar voor Hem mogen worden en dat we Hem mogen leren kennen als onze Zaligmaker. Hoe groot, hoe vreeselijk zijt G’ alom, Uit Uw verheven heiligdom, Aanbidd’lijk Opperwezen! ’t Is Isrels God, Die krachten geeft, Van Wien het volk zijn sterkte heeft, Looft God, elk moet Hem vrezen. (Psalm 68:17 berijmd)

Financiële verantwoording

De opbrengsten en kosten waren in 2019 redelijk stabiel ten opzichte van 2018. Er is voor ongeveer €7.000 aan zonwering uitgegeven en voor €3.000 aan overig onderhoud.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 68000,00 € 60000,00 € 62500,00
Rente en overige inkomsten € 1035,00 € 940,00 € 1000,00
totale inkomsten € 69035,00 € 60940,00 € 63500,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 26000,00 € 30800,00 € 25000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 14000,00 € 7000,00 € 8000,00
Diaconale uitgaven € 13500,00 € 3000,00 € 2500,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 13000,00 € 13000,00 € 13000,00
Rente en overige uitgaven € 0,00 € 0,00 € 0,00
totale lasten € 66500,00 € 53800,00 € 48500,00
per saldo € 2535,00 € 7140,00 € 15000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 01-05-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 01-03-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 20-02-2020