ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Oudemirdum

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 2 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Oudemirdum vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Jaarverslag 2017 Gereformeerde Gemeente Oudemirdum

Het jaar 2017 is voorbij. Hoe is dit jaar voor ons geweest? Haastten we ons voort op de brede weg? Of mochten we door Genade op de smalle weg de Heere volgen? Het leven is ernstig. De dood wenkt ieder uur. Het is nog genadetijd. Beseften we dat ook nu?

De dichter mocht in Psalm 32 zingen: ‘k Bekend, o Heer’ aan U oprecht mijn zonden;

‘k Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden; Kunnen we dit nazeggen? Dan kennen we ons zelf als zondaar en dan is het zo’n groot wonder dat we hiervan verlost kunnen worden.Dat woord van vrije genade, voor zondaren, mochten we vele malen horen.

In 2017 zijn er in totaal 143 diensten geweest. Op zondag ging 45 maal een predikant voor en 10 maal een student. Er zijn 19 doordeweekse diensten geweest Ook zijn er twee trouwdiensten geweest. De ouderlingen ging in totaal 61 keer voor in een leesdienst. Als we het percentage uitrekenen ging er 57% van het aantal diensten een predikant of student voor.

Vier keer is er een beroep uitgegaan naar één van onze predikanten. Dit waren ds. G. van Manen, ds. B.J. van Boven, kandidaat W. Mouw en ds. C. van Ruitenburg. Ook van deze vier personen is er een bedankbrief ontvangen. In deze vier brieven kwam de predikantennood en de nood van het herderloos zijn aan de orde. Is het al onze nood geworden? Zo lange tijd herderloos? De Heere is een hoorder, maar ook een verhoorder van het gebed.

Qua ledenaantallen zijn we in 2017 zeven vooruit gegaan. Er zijn vijf kinderen gedoopt. Drie jonge mensen mochten 28 mei belijdenis des geloofs afleggen. Dominee P.G. Heijkamp heeft in deze dienst mogen voorgaan. Ruth mocht door het ontvangen geloof zeggen: Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Welke keuze maken wij?

Twee doopleden en drie leden mochten we verwelkomen in onze gemeente. Twee leden zijn overgegaan naar een andere Gereformeerde Gemeente en één lid is overgegaan naar de Oud Gereformeerde Gemeente.

31 december 2017 waren er 110 leden en 108 doopleden.

Net als in 2016 is er niemand overleden van onze gemeente. Hiermee kunnen we instemmen waar Psalm 118 mee begint: Looft den Heere, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Wel werden we drie maal opgeschrikt door het plotseling overlijden van een predikant. Ook kwamen meerdere keren ernstige roepstemmen tot ons vanuit de kring van onze gemeenten of uit de familiekring. De Heere gedenke degenen die rouw en verdriet moeten meedragen.

De mens is een nietige trooster. Even verder in Psalm 118 zegt de dichter: ‘Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen’.

12 januari mocht de heer U. van der Bij gekozen worden als diaken. 1 maart is hij bevestigd door onze consulent dominee Hogchem, samen met ouderling M. van der Goot, die weer herkozen was.

26 juni waren onze, inmiddels vele bekende, dove vrienden weer in onze midden. Ds. M. Karens mocht de dovendiensten houden.

Tijdens de opening van het verenigingsseizoen op 8 september heeft mevrouw Roukes veel verteld over de werkzaamheden die vanuit de stichting Voice of Hope mag gebeuren onder de vluchtelingen in Zuid-Europa.

1 december mocht de nieuwe +12-vereniging hun eerste avond houden.

15 december is de gezamenlijke kerst-/adventsavond geweest. Alle verenigingen hebben hier aan bijgedragen.

Ook in 2017 mochten de huisbezoeken weer gehouden worden. Ook is er catechisatie gegeven aan onze jeugd. Het verenigingswerk mocht zijn voortgaan hebben.

Veel werk mag er door vrijwilligers tijdens de kerkdiensten en rondom de kerk gedaan worden. Langs deze weg willen we een ieder hiervoor ook bedanken. De Heere gaf lust en kracht. De dichter van Psalm 84 mocht van de dienst des Heeren zingen: Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heeren der heirscharen. Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren, mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God.

2017 is geschiedenis geworden. Verschillenden onder ons moesten geopereerd worden of behandeld worden in het ziekenhuis. Sommigen kregen een ernstige boodschap, wat hun gezondheid betreft, en moesten hierdoor chemokuren ondergaan. Een moeilijke weg!

We zijn inmiddels in de tweede maand van het jaar 2018. De toekomst is voor ons verborgen. De dichter van Psalm 147 wist waar hij moest zijn en mocht onze bede ook maar voor 2018 zijn wat in het zesde vers gezongen wordt:

De Heer’ betoont Zijn welbehagen

Aan hen die need’rig naar Hem vragen,

Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden,

En door Zijn hand zich laten leiden;

Die, hoe het ook moog’ tegelopen,

Gestadig op Zijn goedheid hopen.

O Salem, roem den Heer’ der heren;

Wil uwen God, o Sion, eren.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk”,als de “Diaconie” en de verschillende verenigingen. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 63000,00 € 65000,00 € 63000,00
Rente en overige inkomsten € 243,00 € 1100,00 € 1100,00
totale inkomsten € 63243,00 € 66100,00 € 64100,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 17000,00 € 23000,00 € 23000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 13000,00 € 13000,00 € 12000,00
Diaconale uitgaven € 9000,00 € 5000,00 € 4500,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 11000,00 € 10000,00 € 10000,00
Rente en overige uitgaven € 0,00 € 2000,00 € 2250,00
totale lasten € 50000,00 € 53000,00 € 51750,00
per saldo € 13243,00 € 13100,00 € 12350,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 25-06-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 24-01-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 15-01-2018