ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente te Oudemirdum

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 2 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Oudemirdum vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Jaarverslag 2018 Gereformeerde Gemeente Oudemirdum

Van verschillende kanten hebben we gehoord dat het jaar 2018 een jaar van extremen is geweest. Van een zeer lage en een zeer hoge temperatuur. Van veel regen in de eerste maanden van het jaar en van een zeer droge zomer.

En als we het wereldgebeuren wat volgen, lezen we van haat, onverdraagzaamheid, nijd, oorlog. En denken we aan de duizenden abortussen die gebeuren. Ook worden er nog steeds miljoenen christenen vervolgd om het geloof.

Wat heeft de zonde wat te weeg gebracht! Maar hoe zijn wij hieronder? Merken we deze dingen op? In Mattheus 24 lezen we over de tekenen van het einde der wereld. Waar brengt ons dit alles? Het zijn voor ons roepstemmen. Ons leven is genadetijd. We kunnen niet sterven, zoals we geboren zijn. De boodschap van vrije genade mocht ook in 2018 in Oudemirdum klinken.

In 2018 zijn er 138 kerkdiensten geweest. Dit is inclusief de bid- en dankdag. Er waren 12 doordeweekse diensten en drie begrafenissen.

42 maal ging er een dominee voor in de diensten en zes maal een student. 71 keer hebben we mogen luisteren naar een preek die gelezen werd door één van onze ouderlingen.

In 49% van de kerkdiensten preekte een dominee of student.

Het Woord is gezaaid. Viel het zaad op de weg? Zodat de preek het ene oor inging en het ander oor uitging. Viel het zaad tussen het onkruid? Zijn we verstrikt in de mooie dingen van het leven of de zorgvuldigheden van deze wereld?

Luisteren we zo naar het Woord, dat het zaad in de goede aarde valt? Dat het Evangelie van vrije genade vruchten mag dragen van geloof en bekering. Bidt maar veel om de werking van de Heilige Geest in uw/jou hart.

Het leden aantal is gedaald met in totaal zeven. 31 december waren er 105 leden en 106 doopleden.

In 2018 zijn er twee leden en twee doopleden vertrokken naar een andere gemeente

En in het afgelopen jaar zijn er van onze gemeente drie overleden.

In januari is mevrouw Trude Leffertstra overleden. Vele jaren mocht ze een plaats hebben in onze kerk. Vanuit Balk en later vanuit Bolsward luisterde ze altijd mee met de kerktelefoon.

Ook denken we aan onze oud-kosteres Coba Folkertsma die van 1980 tot 2012, samen met haar man, mochten dienen in de gemeente als kostersechtpaar. Het was hun lust en haar leven. Veel werk hebben ze gedaan voor onze kerk. De meesten van ons zien hen samen in gedachten nog bezig in en rondom de kerk.

Tenslotte denken we aan onze ouderling Piet Schotanus die in november 2018 is overleden.

Van 2000 tot 2003 mocht hij diaken zijn en daarna is hij ouderling geweest. Veel werk mocht hij verrichten in de gemeente en de leespreken werden met grote zorgvuldigheid en met veel liefde uitgezocht. Ook het geven van de catechisatie aan de jeugd van onze gemeente had de liefde van zijn hart. Zondag 3 juni heeft hij voor het laatst een leesdienst mogen doen.

We worden met de sterfgevallen bepaald bij de kortstondigheid van het leven. De dood wenkt ieder uur. Daar hoeven we niet oud voor te zijn.

De Heere gedenke aan de rouwdragenden en bedroefden in de gemeente. Voor de één is het langer geleden dan bij de ander, maar het gemist en verdriet blijft.

Ook met verdriet en gemis kan de Heere juist troost en sterkte geven. ‘Vraagt naar den Heere en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk’, Psalm 105 vers 3.

Het werk ook in onze gemeente mocht zo zijn voortgang hebben. De verschillende verenigingen mochten hun verenigingsavonden houden. De catechisatie lessen mochten beluisterd worden en de kerkenraad is bijna bij iedereen langs geweest voor huisbezoek.

2 maart is er een avond geweest voor de Evangelisatie. Evangelist Van Drunen mocht één en ander vertellen over zijn werk in Emmen.

Op de biddag zijn ouderling Groen en diaken Boonstra door onze consulent dominee Hogchem opnieuw bevestigd in hun ambt.

Onze zangvereniging mocht 16 maart middels een zangavond hun 40-jarig jubileum gedenken. Meerdere koren mochten zingen en we mogen terugzien op een fijne avond.

Op Koningsdag hadden onze jeugdverenigingen een ontbijt geregeld voor de Jeugdbond-actie. Het gehele verenigingsgebouw was vol. En na het eten waren de magen vol van de lekkere broodjes en met nog vele anderen lekkernijen.

Zondag 17 juni mochten we onze dovenvrienden weer ontmoeten in de kerk.

9 augustus mocht onze oudste organiste B. Boonstra-Tuinier gedenken dat ze 60 jaar de zang met het orgel mag begeleiden. Maar ook na 60 jaar zijn we nog steeds afhankelijk van de hulp en Zegen van de Heere.

In december mochten we onze Advent-/Kerstverenigingsavond weer houden en op tweede kerstdag is het kerstfeest met de kinderen gehouden.

Zondagavond op 30 december was het een bijzondere dienst voor de heer P. Pietersma. Toen hij bevestigd mocht worden als diaken door dominee A. Schot. Verwondering blijft over dat de Heere nog heeft voorzien in de ambten in onze gemeente.

In 2018 hebben we vier maal een beroep uitgebracht. 21 februari op dominee G.J. van Aalst, 21 juni op student M. Blok, 19 september op dominee G. van Manen en 21 november is dominee F. Mulder naar onze gemeente beroepen. Helaas hebben we vier maal een bedankbrief ontvangen.

Ondanks dat, mogen de deuren van onze kerk nog open gaan en mogen we elke keer weer horen hoe wij als arme zondaren tot Hemmogen vluchten en smeken om Zijn Genade.

Dat we maar mee mogen zingen met Psalm 37 vers 2:

Stel op de Heer’ in alles uw betrouwen;

Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer

Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen;

Verlustig u met blijdschap in den Heer’;

Dan zal Hij u in liefd’ en gunst aanschouwen,

U schenken wat uw hart van Hem begeer.

Financiële verantwoording

In 2018 waren de inkomsten en uitgaven ongeveer gelijk als het jaar er voor.

Per jaar wordt er ook een stuk onderhoud begroot en gedaan voor de kerk en pastorie. Dit wordt elk jaar met behulp van onderhoudscommissie opgesteld.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 65000,00 € 68000,00 € 66000,00
Rente en overige inkomsten € 1100,00 € 1035,00 € 1000,00
totale inkomsten € 66100,00 € 69035,00 € 67000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 23000,00 € 26000,00 € 24000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 13000,00 € 14000,00 € 15000,00
Diaconale uitgaven € 5000,00 € 13500,00 € 14000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 10000,00 € 13000,00 € 13000,00
Rente en overige uitgaven € 2000,00 € 0,00 € 0,00
totale lasten € 53000,00 € 66500,00 € 66000,00
per saldo € 13100,00 € 2535,00 € 1000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 01-05-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 29-01-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 22-01-2019