ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Gouda

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 11 ouderlingen en 7 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Gouda vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Nieuwe Gouwe OZ 2-b in Gouda. In deze diensten ging ds. G. Clements voor. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Nieuwjaarsmorgen en Oudejaarsavond mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Ook andere predikanten uit ons kerkverband hebben in enkele doordeweekse diensten predikbeurten vervuld. De overige kerkdiensten waren leesdiensten waarin één van de ouderlingen voorging. In het verslagjaar is drie maal het Heilig Avondmaal bediend, en in zeven doopdiensten werd de Heilige Doop bediend aan 41 kinderen. Er werden in 2017 zes huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente. Het totaal aantal leden groeide weer aan van 1.611 tot 1.628 per ultimo 2017 (bestaande uit 893 leden en 735 doopleden). De kerkenraad bestond per 31 december 2017 uit 1 predikant, 11 ouderlingen en 7 diakenen. De kerkenraad vergaderde 12 keer. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn (Woordverkondiging, hulpverlening, enz.). Verder waren binnen de gemeente ook een twaalftal verenigingen actief. Het regionale kerkblad verscheen in 2017 tweewekelijks.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” [inclusief zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, bibliotheek, etc.] als de “Diaconie”.

Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de vergoedingen voor de predikanten, kosters en de overige kerkelijke activiteiten op het gebied van catechese, evangelisatie, kerktelefoon, etc.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 731000,00 € 704000,00 € 704000,00
Rente en overige inkomsten € 96000,00 € 100000,00 € 100000,00
totale inkomsten € 827000,00 € 804000,00 € 804000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 202000,00 € 196000,00 € 196000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 131000,00 € 116000,00 € 116000,00
Diaconale uitgaven € 71000,00 € 80000,00 € 80000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 144000,00 € 152000,00 € 152000,00
Rente en overige uitgaven € 269000,00 € 253000,00 € 253000,00
totale lasten € 817000,00 € 797000,00 € 797000,00
per saldo € 10000,00 € 7000,00 € 7000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 04-06-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 12-03-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 12-03-2018