ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Oosterend (Texel)

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 2 ouderlingen en 1 diaken.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Oosterend (Texel) vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

In het verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in openbare erediensten. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Meerdere predikanten uit ons kerkverband zijn in onze gemeente voorgegaan in diensten op zondag en door de week. Nadat ds. A. Vermeij is bevestigd als eigen herder en leraar van onze gemeente, is hij de meeste zondagen twee keer voorgegaan. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is twee maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan 1 kind.

Het totaal aantal leden en doopleden is gegroeid naar 77 leden en doopleden per 31 december 2017). De gemeente heeft een eigen predikant; de kerkenraad bestond per 31 december 2017 uit 4 ambtsdragers. De kerkenraad vergaderde in het verslagjaar met enige regelmaat. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.

De diaconie heeft leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder was binnen de gemeente ook een vrouwenvereniging actief

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en uitgaven. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 zullen afwijken t.o.v. die van het verslagjaar 2017.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lastenstelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten. In verslagjaar 2017 is de uitbreiding van het kerkgebouw voltooid.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 429137,00 € 515868,00 € 400000,00
Rente en overige inkomsten € 10568,00 € 10340,00 € 10000,00
totale inkomsten € 439705,00 € 526208,00 € 410000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 39341,00 € 76847,00 € 42000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 632577,00 € 183793,00 € 115000,00
Diaconale uitgaven € 21374,00 € 22573,00 € 20000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 238231,00 € 231317,00 € 225000,00
Rente en overige uitgaven € 0,00 € 0,00 € 0,00
totale lasten € 931523,00 € 514530,00 € 402000,00
per saldo € -491818,00 € 11678,00 € 8000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 22-02-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 08-02-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 19-02-2018