ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Oosterend (Texel)

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 2 ouderlingen en 1 diaken.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Oosterend (Texel) vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

In 2019 kwam de gemeente samen met vele gasten, elke zondag en op de christelijke feestdagen, de jaarlijkse Biddag, Dankdag, Oudjaarsavond en Nieuwjaarsmorgen bijeen. De meeste diensten is onze eigen herder en leraar ds. A. Vermeij voorgegaan, tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is twee maal het Heilig Avondmaal bediend. Per 31 december 2019 waren er 77 leden en doopleden. De gemeente heeft een eigen predikant; de kerkenraad bestond naast de predikant uit twee ouderlingen en een diaken. De kerkenraad heeft regelmatig vergaderd. Catechisaties werden door een van de ouderlingen gegeven. Daarnaast brachten de kerkenraadsleden huisbezoeken en werden zieken, bejaarden en leden in moeilijke omstandigheden bezocht. De diaconie heeft zowel binnen als buiten het verband van onze gemeente hulp kunnen verlenen. De gemeente heeft ook financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse Deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. In 2019 is de bijeenkomst van vrouwelijke gemeenteleden formeel omgevormd tot vrouwenvereniging die de naam Rondom het Woord heeft gekregen. Deze mocht regelmatig vergaderen.

Financiële verantwoording

<p><p>Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en uitgaven. De te verwachten investering in een ventilatiesysteem zal in de staat van baten en lasten van 2020 worden opgenomen omdat plaatsing later dan verwacht heeft plaatsgevonden. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lastenstelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikant.</p></p>

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 354148,00 € 370538,00 € 360000,00
Rente en overige inkomsten € 5196,00 € 4043,00 € 4000,00
totale inkomsten € 359344,00 € 374581,00 € 364000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 85602,00 € 53466,00 € 85000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 0,00 € 0,00 € 0,00
Diaconale uitgaven € 19027,00 € 20137,00 € 20000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 210657,00 € 226997,00 € 225000,00
Rente en overige uitgaven € 0,00 € 0,00 € 0,00
totale lasten € 315286,00 € 300600,00 € 330000,00
per saldo € 44058,00 € 73981,00 € 34000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 22-02-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 19-02-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 18-02-2020