ANBI gegevens 2019

Naam

Deputaatschap Curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten

Fiscaal nummer (RSIN)

816051860

Contactgegevens

Ds. G.J.N. Moens

Hyacinthenstraat 1

2161 XN  Lisse

0252-410022

gjnmoens@kliksafe.nl

gergeminfo.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten /curatoren) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap / curatorium bestaat uit 9 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 tweede voorzitter 1 secretaris, 1 penningmeester en 5 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het curatorium heeft ten doel de oprichting en instandhouding van een Theologische School tot opleiding van dienaren des Woords bij de Gereformeerde Gemeenten. (Formule uit het mandaat).

Verslag activiteiten

In het schooljaar 2018-2019 waren 8 studenten in opleiding. In juni 2019 hebben 2 studenten na het eindexamen de school verlaten. In juni 2019 zijn drie nieuwe studenten tot de studie toegelaten. De lessen werden volgens het Studieplan gegeven.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

2019 was het jaar waarin de nieuwe kerkzaal met nevenruimten is gebouwd. Voor dit project zijn extra inkomsten ontvangen die in baten 2019 zijn verwerkt. Deze baten wijken af t.o.v. de normale baten en lasten tbv de schoolactiviteiten.

De kolom ‘Begroting 2020’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de schoolactiviteiten.

De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en legaten.

 

 

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Begroting 2020

 

 

BATEN

 

 

 

Bijdragen + fondswerving vanuit gemeenten

1.810.132

687.732

475.000

Rente en overige inkomsten

5.041

    2.795

    5.000

Totaal baten:

1.815.173

690.527

480.000

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

Personeelskosten

302.469

328.561

345.000

Afschrijvingen materiële vaste activa

Huisvestingskosten

29.806

17.147

 58.275

 42.335

 40.000

 40.000

Bibliotheek

4.417

--

   5.000

Algemene kosten

    97.653

 59.846

 65.000

 

 

 

 

Totaal lasten:

421.686

 489.017

   495.000

 

 

 

 

Netto resultaat:

1.393.487

201.510

  15.000 -/-

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

do 1 oktober 2020 Vergadering Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Aanvang: 09.30 uur.
vr 2 oktober 2020 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 2 oktober 2020 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang: 19.30 uur.
za 3 oktober 2020 Israëlforum over het thema “Onze schuld aan Israël”. Aanvang: 10.00 uur Locatie: GG Tricht-Geldermalsen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Voor meer informatie en aanmelden: israel-forum.nl. De bijeenkomst is ook live te volgen via: dep-israel.nl.
vr 30 oktober 2020 De gemeente Grand Rapids - Beckwith (USA) bestaat op 30 oktober 150 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op 28 oktober een herdenkingsdienst gehouden.
Alle agenda items

Actueel

De bevestigings- en intrededienst van ds. P.C. Vlot, te Krabbendijke, gehouden op 23 september jl, kunt u hier (tijdelijk) naluisteren.