ANBI gegevens 2018

Naam

Deputaatschap Curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten

Fiscaal nummer (RSIN)

816051860

Contactgegevens

Ds. G.J.N. Moens

Hyacinthenstraat 1

2161 XN  Lisse

0252-410022

gjnmoens@kliksafe.nl

gergeminfo.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten /curatoren) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap / curatorium bestaat uit 9 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 5 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het curatorium heeft ten doel de oprichting en instandhouding van een Theologische School tot opleiding van dienaren des Woords bij de Gereformeerde Gemeenten. (Formule uit het mandaat).

Verslag activiteiten

In het schooljaar 2017-2018 waren 9 studenten in opleiding. In juni 2018 hebben 3 studenten na het eindexamen de school verlaten. In juni 2018 zijn twee nieuwe studenten tot de studie toegelaten. In 2019 zijn drie studenten aangenomen. In het docentencorps heeft in 2018 één mutatie plaatsgevonden. De lessen werden volgens het Studieplan gegeven.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

2018 is begonnen met de het bouwen van een nieuwe kerkzaal met nevenruimten. Voor dir project zijn extra inkomsten ontvangen die in baten 2018 zijn verwerkt. Deze baten wijken eenmalig significant van de normale baten en lasten tbv de schoolactiviteiten. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de schoolactiviteiten.

Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 voor de schoolactiviteiten in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar. 

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “klassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld  op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en legaten.

 

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2017

Realisatie 2018

 

Begroting 2018

 

 

 

BATEN

 

 

 

 

Bijdragen + fondswerving vanuit gemeenten

520.163

1.810.132

 

500.000

Rente en overige inkomsten

28.031

5.041

 

  10.000

Totaal baten:

548194

1.815.173

 

510.000

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

Personeelskosten / onderstand studenten, etc.

295.232

302.469

 

310.000

Huisvestingskosten

26.707

29.806

 

 30.000

Bibliotheek

24.636

4.417

 

   8.000

Automatiseringskosten

17.870

----

 

 15.000

Rente en overige uitgaven

69.862

84.994

 

 85.000

Totaal lasten:

434.307

421.686

 

 448.000

 

 

 

 

 

Per saldo: voordelig saldo

113.887

1.393.487

 

 52.000

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 11 juli 2020 De bevestigingsdienst van ds. A.T. Vergunst, die op deze dag zou worden gehouden, is vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus uitgesteld tot een later moment. Een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld.
zo 12 juli 2020 De intrededienst van ds. A.T. Vergunst, die op deze dag zou worden gehouden, is vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus uitgesteld tot een later moment. Een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld.
wo 15 juli 2020 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang: 14.00 uur. Deze vergadering wordt alleen gehouden indien een kandidaat het beroep aanneemt naar één van de classisgemeenten.
vr 7 augustus 2020 De gemeente Barneveld-Centrum bestaat 125 jaar.
ma 24 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
Alle agenda items

Actueel

Op D.v. zondag 14 juni nam ds. A.T. Vergunst afscheid van de gemeente Waupun (USA) die hij sinds 2013 dient. Zaterdag 11 en zondag 12 juli a.s. zouden de bevestigings- en intrededienst worden gehouden van ds. A.T. Vergunst, te Carterton (Nieuw Zeeland). Beide diensten zijn voorlopig uitgesteld omdat reizen in verband met corona nog niet (volledig) mogelijk is. Zodra er nieuwe data voor deze diensten zijn gepland kunt u dat vernemen via deze website.