ANBI gegevens 2016

Naam

Deputaatschap Curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten

Fiscaal nummer (RSIN)

816051860

Contactgegevens

Ds. M. Karens,

Willem Teellinckstraat 11

4335 CS Middelburg

0118-745014

mkarens@kliksafe.nl

gergeminfo.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten /curatoren) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap / curatorium bestaat uit 9 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 6 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het curatorium heeft ten doel de oprichting en instandhouding van een Theologische School tot opleiding van dienaren des Woords bij de Gereformeerde Gemeenten. (Formule uit het mandaat).

Verslag activiteiten

In het schooljaar 2016-2017 waren 9 studenten in opleiding. In juni 2017 hebben 4 studenten na het eindexamen de school verlaten. In juni 2017 zijn vier nieuwe studenten tot de studie toegelaten. In het docentencorps is geen wijziging opgetreden. De lessen werden volgens het Studieplan gegeven.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en legaten.


Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Begroting 2017

BATEN

Bijdragen vanuit gemeenten

513.417

520.163

524.334

Rente en overige inkomsten

11.871

28.031

8.987

Totaal baten:

525.288

548194

533.321

LASTEN

Personeelskosten / onderstand studenten

323.093

295.232

284.391

Huisvestingskosten

30.421

26.707

26.526

Beheer- en administratiekosten

13.069

24.636

14.489

Automatiseringskosten

14.872

17.870

12.602

Rente en overige uitgaven

65.467

69.862

81.497

Totaal lasten:

446.922

434.307

419.505

Per saldo: voordelig saldo

78.366

113.887

113.816

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 5 juli 2019 Vergadering classis Barneveld, te Barneveld-Centrum. Aanvang 19.00 uur.
vr 5 juli 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
ma 8 juli 2019 Vergadering classis Goes, te Goes. Aanvang: 19.00 uur.
di 9 juli 2019 Ds. E.C. Adams neemt afscheid van Corsica (USA).
wo 10 juli 2019 Vergadering classis Utrecht, te Zeist (peremptoir examen; alleen in geval een kandidaat een beroep naar een classisgemeente aanneemt). Aanvang: 14.00 uur.
Alle agenda items

Actueel

De nieuwbouw van de gemeente Rotterdam-Centrum vordert gestaag. Op de pagina van deze gemeente treft u een kleine impressie aan van de huidige situatie (mei 2019).

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is volop bezig met de renovatie van het kerkgebouw. Wilt u beelden bekijken van de voortgang van de renovatie? Klik dan hier.