ANBI Deputaatschap Curatorium van de Theologische School

ANBI gegevens 2022

Naam

Deputaatschap Curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten

Fiscaal nummer (RSIN)

004049019

Contactgegevens

Ds. G. van Manen

Staverdenseweg 31

8075 AN  Elspeet

0577-491540

vanmanen@kliksafe.nl

gergeminfo.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten /curatoren) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap / curatorium bestaat uit 9 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 tweede voorzitter 1 secretaris, 1 penningmeester en 5 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het curatorium heeft ten doel de oprichting en instandhouding van een Theologische School tot opleiding van dienaren des Woords bij de Gereformeerde Gemeenten. (Formule uit het mandaat).

Verslag activiteiten

In het schooljaar 2021-2022 waren 10 studenten in opleiding. In juni 2022 hebben 2 studenten na het eindexamen de school verlaten. In mei 2022 zijn twee nieuwe studenten tot de studie toegelaten. De lessen werden volgens het Studieplan gegeven.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2022’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2022’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de schoolactiviteiten.