Seksueel misbruik


Adviescommissie seksueel misbruik in pastorale en/of kerkelijke gezagsrelaties

 

De kerk behoort een veilige plaats te zijn. Gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Helaas is het soms anders. Ook binnen kerkelijke verhoudingen komt seksueel misbruik voor. Als dat bij u (jou) het geval is, mag u (jij) dat zeggen.

Voor onze kerk is een adviescommissie benoemd waar gemeenteleden terecht kunnen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik in een pastorale of kerkelijke gezagsrelatie. Het gaat dan over misbruik door een ambtsdrager (ouderling, diaken, predikant). Of door een andere persoon met gezag in de kerk. Dat is iemand die door de kerkenraad is benoemd (zoals een koster, organist of leider van een vereniging)

Seksueel misbruik is in onze samenleving een misdrijf. De rechter kan iemand er voor veroordelen. Omdat het zo ernstig is wil onze kerk dat gemeenteleden terecht kunnen bij de adviescommissie. Wat gebeurd is mag niet in de doofpot verdwijnen.

 

Commissievoorzitter

 

Ds. F. Mulder, Rhenen

 

Secretaris

 
  Mevr. mr. dr. C.M. van Esch
 

Contact

 

Wilt u contact met de de secretaresse van de commissie?

Vul dan hier het contactformulier in.

Voor wie is de commissie

De commissie is ingesteld voor advies bij seksueel misbruik of seksuele intimidatie van (doop-)leden van de gereformeerde gemeenten die seksueel misbruikt zijn door een ambtsdrager of andere kerkelijke functionaris binnen de gereformeerde gemeenten.

Het misbruik gebeurt (gebeurde) terwijl de persoon in de kerk ambtsdrager of functionaris is.

De commissie is er ook voor minderjarigen (beneden 16 jaar). In dat geval zal er contact met (een van) de ouders/verzorgers zijn, maar niet zonder instemming van het meisje of de jongen.

De commissie kan ook benaderd worden door iemand die beschuldigd wordt maar dit ontkent. Ook dan zal een onderzoek kunnen plaatsvinden waarbij met beide partijen wordt gesproken.

Hoe werkt de commissie

De commissie onderzoekt het probleem door te spreken met degene die het probleem aankaart. Ook spreekt zij met degene die aangeklaagd wordt. Daarna geeft zij een schriftelijk advies aan de kerkenraad. De kerkenraad neemt na het kennis nemen van het advies zo nodig verdere maatregelen.

De werkwijze van de commissie is ook opgeschreven in een protocol.

Hoe kan de adviescommissie bereikt worden

Dat kan op twee manieren:

1. De eerste manier is in contact met een lid van de kerkenraad. Vaak zal dit de voorzitter of scriba zijn. Die verwijst dan naar de commissie. Degene die het probleem heeft kan zich, na het contact met het kerkenraadslid, via deze website bij de commissie aanmelden. U/jij hoort daarna van de secretaris van de commissie hoe het verder gaat.

2. De tweede manier is je aanmelden in contact met een hulpverlener. Dat verloopt dan via de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld van De Vluchtheuvel, De Schuilplaats of het Ds. G.H. Kerstencentrum. De aandachtsfunctionaris legt dan contact met de commissie. Als de klacht in behandeling kan worden genomen, wordt de kerkenraad geïnformeerd. Dit gebeurt alleen met instemming van de klager.

Binnen deze organisaties zijn aandachtsfunctionarissen aangewezen die advies kunnen geven aan hulpvragers, familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden en jeugdwerkers. Schroom niet, om indien nodig, contact op te nemen met een van de onderstaande personen.

De Vluchtheuvel
Aandachtsfunctionaris Joke Zwerus
Tel: 0113-213098

Stichting Schuilplaats
Aandachtsfunctionaris Toke Kalisvaart
Tel: 0318-547870

Ds. G.H. Kerstencentrum
Aandachtsfunctionaris Gertrude van den Belt
Tel: 0318-517310

Samenstelling commissie

De commissie is onafhankelijk. Zij bestaat uit personen die door hun achtergrond ervaring hebben met pastoraat, hulpverlening en juridische zaken. De commissie is samengesteld uit mannen en vrouwen.

Wat doet de commissie niet

De commissie onderzoekt niet alle klachten die er zijn over seksueel misbruik binnen een gemeente. Zij richt zich alleen op seksueel misbruik door ambtsdragers en anderen die in de kerk een functie hebben.

Voor zaken die buiten dit mandaat vallen verwijzen we naar het Reformatorisch Meldpunt. Dit meldpunt richt zich op seksueel misbruik dat niet specifiek in pastorale en/of kerkelijke gezagsrelaties heeft plaatsgevonden, maar bijvoorbeeld binnen familierelaties of andere vertrouwensrelaties.

Wat doet de commissie verder

De commissie is naast het onderzoek van klachten ook actief om seksueel misbruik binnen de kerk te voorkomen (preventie). Daarom geeft zij voorlichting en adviseert zij kerkenraden.

Documentatie

Wilt u / wil jij verder lezen over seksueel misbruik, het werk van de commissie of over preventie? Hieronder staan enkele artikelen en boeken genoemd die informatie geven.

- De Saambinder (03-10-2019)

- De Saambinder (08-02-2018)

- De Saambinder (05-03-2015)

- Reformatorisch Meldpunt

- Sarina Brons e.a, Wat wij kunnen doen, Praktische handreiking voor omstanders bij seksueel misbruik, Utrecht: Boekencentrum, 2017

- Paul Eikelboom, Schuld en vergeving, Apeldoorn: De Banier, 2015

- Ds. F. Mulder, Misbruik extra ingrijpend in kerk, 31 maart 2015

- Ds. A. Schreuder, "Vergeven dat gaat zomaar niet", Apeldoorn: De Banier, 2013

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

di 24 november 2020 Bevestiging (door ds. H. de Leeuw) en intrede van ds. G.M. de Leeuw, te Nobleford (Canada). Aanvang diensten: 14.00 en 19.00 uur (plaatselijke tijd).
zo 29 november 2020 Ds. A. Vermeij neemt afscheid van Oosterend (Texel) in verband met emeritaat. Aanvang dienst: 10.00 uur. Met toestemming van classis en kerkenraad is het emeritaat met 1 maand vervroegd.
di 1 december 2020 Ds. A. Vermeij, predikant te Oosterend (Texel), gaat met emeritaat
do 10 december 2020 75 jaar geleden werd de gemeente Melissant toegelaten tot de Gereformeerde Gemeenten.
di 29 december 2020 Israëldag 2020. Sprekers: ds. M.L. Dekker, ds. I.L. Zöld (Budapest) en ds. A. Margulis (Zhitomir). De Israëldag wordt live uitgezonden via www.dep-israel.nl.
Alle agenda items

Actueel

De gemeente Berkenwoude heeft dinsdag 17 november de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw aan het Oosteinde. Oud. Slingerland mediteerde daarbij over Mattheüs 7 (de wijze en dwaze bouwer). Naar verwachting is de kerk begin 2022 klaar. Het oude kerkgebouw aan de Prinses Beatrixstraat blijft in gebruik tot het nieuwe kerkgebouw voltooid is. Na afbraak ervan komt hier woningbouw.