ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Oude-Tonge

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 2 ouderlingen en 1 diaken.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Oude-Tonge vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Jaarverslag 2019

Geliefde gemeente.

Wanneer we ons zetten om dit jaarverslag te schrijven is de eerste maand van het nieuwe jaar al verstreken. En wanneer we dan in onze gedachten teruggaan en herinneringen proberen naar voren te halen, dan komt zo sterk naar voren dat we zo leven in het hier en het nu. Wat zijn we allemaal zo sterk gericht op het nu en op de zorg voor dit leven. De omstandigheden van ons dagelijks leven slokken ons zo op. Dan maakt het niet uit hoe oud dat we zijn. De kinderen hebben geen tijd om kind te zijn, de ouden leven in sleur van de dag, de zorg om de dag door te komen, wat dan de verzuchting oplevert: wat gaat de tijd toch snel. En om dan maar te zwijgen over de leeftijd die daar tussen ligt. Dit ontlokte bij één van de reeds overleden predikanten, de uitspraak: de tijd heeft haast gekregen. Wat kan het voor een mens soms nuttig zijn wanneer hij terug gaat in zijn herinnering en overdenkt hoe zijn leven geweest is, en hoe het nu is. Moeten we dan niet eerlijk zeggen wat ligt er dan een hemelhoge schuld bij ons allemaal. Wat heeft de Heere in zijn algemene genade goed voor ons gezorgd, het heeft ons aanniets ontbroken. Maar wat is er ook geschud aan onze levensboom. Bij de een meer bij de ander minder. Maar geschud is er. Soms heeft hetgestormd, er viel een lege plaats, de dood kwam, soms heel dichtbij. Een ander kreeg te maken met ziekte, weer een ander had andere zorgen. Moeten we het uitbreiden? Waar bracht het ons? Ja er werd nog meer geschud aan ons. Elke keer wanneer Gods woord openging kwam de Heere tot ons. Wend u naar Mij toe en wordt behouden. Want ik ben God, Ik ben uw Schepper. En dan ben ik gelijk bij waar ik heen wilde met u. Zijn wij wel eens zover teruggeleid met onze gedachten. Naar onze Schepper. Naar toen, toen alles GOED was. Dat betekend toen alles beantwoordde aan het doel waartoe God alles geschapen heeft. Wat ligt er dan nu een schuld, voelen we dat? Hebben we Adam wel eens ontmoet. Ik bedoel hebben we ons zelf wel eens leren kenen als een van God afgevallen zondaar, als iemand die niet meer beantwoord aan het doel waartoe God hem geschapen heeft. Dit is zo noodzakelijk voor ons wil het wel met ons zijn. En wat heeft de Heere dien aangaande ook voor ons gezorgd. Dagelijks kwam Zijn Woord tot ons, maar bijzonder op de zondagen. Als we in dit jaarverslag de balans opmaken over het afgelopen jaar dan heeft Gods woord menigmaal mogen klinken vanaf de kansel.

79 keer was het leesdienst 55 keer mocht er een predikant of student bij ons voorgaan in het achterliggende jaar. Van die 55 preekbeurten waren er 23 weekdiensten en 32 preekbeurten op zondag.

Op 6 maart was de jaarlijkse biddag dominee F. Mulder mocht toen twee keer het woord bedienen. Zondagmiddag 24 maart heeft onze consulent dominee M. Blok een voorbereidingspreek uitgesproken voor het te houden Heilig Avondmaal. Ook werd in deze dienst ouderling (….)opnieuw bevestigt in het ambt. Op de ledenvergadering van 1 maart was hij herkozen tot dit ambt.

Zondag 31 maart heeft dominee M. Blok het Heilig Avondmaal bediend in het midden van de gemeente, ’s avonds heeft hij een nabetrachtingspreek gehouden.

5 juni ging dominee G.J. van Aalst in ons midden voor in een bijzondere dienst. (…) mocht toen belijdenis des geloofs afleggen in het midden van de gemeente. (….) mocht in deze dienst de volwassendoop ontvangen. Op 16 mei werden zij gehoord door de kerkenraad, onderleiding van dominee van Aalst aangaande de geloofsleer. Op 13 november werd de jaarlijkse dankdag gehouden dominee M. Karens ging toen twee keer voor ons voor.

Wat is er aan onze ziel gearbeid in het achterliggende jaar. En dan nu de vraag waar heeft het ons gebracht? Wordt er vrucht gevonden op de prediking? We belijden het met de Dordtse Leerregels “Die dit Evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en de Zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door Hem van den toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd”. Kom vrienden leg het eens voor de Heere neer. De Heere komt een keer op Zijn woord terug.

Als kerkenraad hebben we in het achterliggende jaar 4 keer vergaderd,. Drie keer werd de classis vergadering bezocht.

15 maart was er een gemeenteavond. Dhr. A.H. van der Toorn voorlichter van het deputaatschap Bijbelverspreiding heeft op deze avond het een en ander verteld over het werk van ons deputaatschap in Ghana en India.

Ook op 6 december was er een gemeenteavond toen is er het een en ander verteld over de thema werkvakanties met name naar Roemenië. (….) Hier ondersteund zij met haar stichting een project onder arme bejaarden in een verzorgingstehuis.

Ook het catechetisch onderwijs mocht het afgelopen jaar gegeven worden. Er zijn 4 catechisanten, twee van hen volgen het onderwijs elders. En twee ontvangen het onderwijs in de onze gemeente.

Het Bijbelsonderwijs werd in het achterliggende jaar gegeven aan de jongste kinderen van de gemeente 5 kinderen volgen dit onderwijs. Na de zomervakantie is de vrouwenvereniging bij gebrek aan animo niet meer opgestart.

Ook is in het achterliggende jaar de kerstfolder weer verspreid in ons dorp, zoals die ieder jaar wordt uitgegeven door ons deputaatschap voor evangelisatie. De plaatselijke PKN kerk heeft zorg gedragen voor de verspreiding van de folder.

Blijdschap en herdenken mocht er ook zijn in het achterliggende jaar. (…)

Na enkele jaren mocht er weer een baby geboren worden in de gemeente. (…)

Ziekte en zorgen maar ook rouw was er in onze gemeente. (…)

Wat komt in onze kleine gemeente ook openbaar dat ze buiten het paradijs ligt.

Mag dit eens gezien en doorleeft worden. Dat druk en kruiswegen gebruikt mogen worden om ons aan de genade troon te binden, roepend en smekend met de tien melaatsen: “Jezus, Meester! Ontferm U onzer.” Maar dat we dan niet met de negen in het wondergeloof zouden blijven steken. Maar dat dat ware zaligmakende geloof van die ene, die Samaritaan aan ons geschonken zou mogen worden.

Na enkele wijzigingen in het leden bestand kwam het aantal leden per 31 december 2019 op 46 leden en 16 doopleden.

Zo komen we aan het eind van dit jaarverslag. Ik heb geprobeerd om in vogelvlucht het achterliggende jaar te beschrijven. Veel is er gebeurd in de wereld om ons heen, maar ook in onze kleine gemeente. De Heere geve maar een aangebonden leven aan de troon der genade voor en met elkaar. Zoals verwoord in Psalm 51 vers 19 ‘De offeranden Gods zijn een gebroken geest; en dan staat er achter; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God niet verachten.’ David weet dat de HEERE niet slechts een offer wil. God vraagt om berouw en schuldbelijdenis, David beseft dan dat vergeving allen van Gods kant komen kan. De nieuwtestamentische gemeente weet dat vergeving van zonden alleen te vinden is in Christus, Die het volmaakte offer is. Wie met berouw en schuldbesef tot God komt, zal door Hem niet worden afgewezen.

Het is onze bede dat deze gestalte maar veel gevonden mag worden in onze gemeente, want dan kan God Zijn Woord nog kwijt aan doemwaardige zondaren. Dan eindig ik dit jaarverslag met de bede, waar David deze Psalm mee eindigt “Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt; dan zullen zij varren offeren op Uw altaar.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2020 in lijn zullen liggen met die van het afgelopen jaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten en studenten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 81536,00 € 36864,00 € 30000,00
Rente en overige inkomsten € 577,00 € 1150,00 € 900,00
totale inkomsten € 82113,00 € 38014,00 € 30900,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 10676,00 € 12647,00 € 12000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 3087,00 € 3550,00 € 3500,00
Diaconale uitgaven € 0,00 € 0,00 € 0,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 10940,00 € 16316,00 € 15000,00
Rente en overige uitgaven € 1828,00 € 1243,00 € 1500,00
totale lasten € 26531,00 € 33756,00 € 32000,00
per saldo € 55582,00 € 4258,00 € -1100,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 02-06-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 11-02-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 11-02-2020