ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente te Oude-Tonge

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 2 ouderlingen en 1 diaken.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Oude-Tonge vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Het jaar 2019 is al enkele weken oud, de eerst maand van het nieuwe jaar is zelfs al voorbij wanneer we ons zetten om het jaarverslag over het jaar 2018 te schrijven. Dan is het toch dat onze gedachten zich vermenigvuldigen.Het jaar 2018 was voor onze gemeente wat het kerkelijk leven betreft maar ook over het algemeen in de persoonlijke omstandigheden een relatief rustig jaar.

Op de oudejaarsavond hebben we samen zo’n hartdoordringende vraag overdacht, die Job stelde aan zijn vrienden. Die op deze avond ook aan ons gesteld werd. “Zal hetgoed zijn, als Hij u zal onderzoeken.

Het jaar 2018 is weg gegleden in de geschiedenis. Maar een keer komt het terug. Wanneer dat onderzoek zal plaats vinden voor Gods rechterstoel. Als Hij ons leven zal onderzoeken. O zal het dan goed zijn? Aan de Heere heeft het niet gelegen. Ook in het achterliggende jaar niet . Wat heeft Hij een bemoeienissen met ons willen hebben. Zondag aan zondag mocht het evangelie van vrije genade aan onze harten gelegd worden, maar ook in de weekdiensten wanneer er een predikant voorging, werd Gods woord aan onze harten gelegd.

87 keer was het leesdienst in het achterliggende jaar, maar ook de predikanten zijn Oude Tonge niet vergeten. 46 keer mocht er een dominee ofeen student bij ons voorgaan, waarvan 23 keer op een zondag en 23 keer tijdens een weekdienst.

Op 1 februari is ds. S. Maljaars voorgegaan in een rampherdenkingsdienst. 7 maart was de jaarlijkse biddag, toen mocht ds. A.J. de Waard twee keer het Woord bedienen. Eerste Paasdag s’middags 1 april heeft ds. K. Boeder dhr. J. van Wijngaarden opnieuw in het ambt van diaken bevestig. Hij werd op de ledenvergadering van 26 februari opnieuw gekozen. Tevens werd in deze dienst aandachtgeschonken aan het 40 jarig ambtsjubileum van ouderling W. van der Sluijs. Hij heeft onze gemeente eerst 24 jaar als diaken mogen dienen en vanaf 2002 mag hij het ambt van ouderling bekleden.

Zondag 29 april heeft een dooplid openbare belijdenis des geloofs afgelegd in een dienst waarin opnieuw onze consulent ds. K. Boeder voorging

Zondagavond 20 mei op de eerste pinksterdag is er een voorbereidingspreek gelezen op het te houden Heilig Avondmaal, wat de daarop volgende zondag 27 mei door ds. K. Boeder bediend werd, s’ avonds heeft hij een nabetrachtingspreek gehouden. Op zondagmiddag 26 augustus werd er weer een voorbereidingspreek gehouden, nu door ds. G. Pater. De daarop volgende zondag werd in de morgendienst het Heilig Avondmaal bediend door ds. A.J. Gunst, terwijl in de avonddienst er een nabetrachtingspreek gelezen werd.

Woensdag 14 november was de jaarlijkse dankdag, ds. M. Karens is toen in de beide diensten bij ons voorgegaan.

In al deze diensten heeft het evangelie van vrije genade geklonken. Werd het Lam Gods aangewezen als de bron van zaligheid. Waar heeft het ons gebracht? Dan komt weer die vraag tot ons: ‘Zal hetgoed zijn, als Hij u zal onderzoeken?’ O geliefden doe er toch uw winst mee, nu het nog kan.

Als kerkenraad hebben we in het achterliggende jaar vier keer vergaderd. De classisvergadering werd in 2018 vier keer samen geroepen. Op een van deze vergaderingen in Ds. M. Blok aangewezen als onze consulent.

Ook in het achterliggende jaar hebben we weer een gemeente avond gehad. Het is al verschillende jaren de gewoonte om in maart of april een gemeente avond te beleggen. De onderlinge band die er is wordt dan gevoeld, en het is goed om op een informele wijze bij elkaar te zijn. Zo was hetook op de avond van 6 april. Deze avond werd door de M.A.F. ingevuld

In het achterliggende jaar heeft het catechetisch onderwijs ook zijn voortgang mogen vinden. In het begin van het jaar bezochten 4 catechisanten de catechisatie op dit moment zijn dat er nog twee die de lessen hier volgen. Twee andere doopleden volgen de catechisatie elders.

De vrouwenvereniging komt elke maand bij elkaar.

Aan de jongste kinderen van de gemeente wordt in het winter seizoen Bijbelsonderwijs gegeven. Er zijn vijf kinderen die dit onderwijs ontvangen.

Ook op tweede Kerstdag mochten we als gemeente samenkomen, zoals dat al jaren de gewoont is. De kinderen van Bijbelsonderwijs en de catechisanten hebben hun bijdrage aan deze morgen gegeven

De kerstfolder uitgegeven door ons Deputaatschap voor evangelisatie is dit jaar in ons dorp weer verspreid. Dit hebben we weer samen met de Evangelie gemeente Flakkee en de plaatselijke P.K.N. gemeente gedaan.

Blijdschap en herdenken mocht er ook zijn in het achterliggende jaar, maar ook rouw, ziekte en zorgen zijn onze gemeente niet voorbijgegaan. Een dooplid is getrouwd en elders gaan wonen.Enkele leden mochten een huwelijks jubileum vieren.

Hoewel er in dit jaar niemand van de gemeente is overleden, verloren wel enkele leden dierbare familie betrekkingen. En zijn er bij diverse families grote zorgen.

Wat prediken deze roepstemmen ons toch dat ons leven niets anders is dan een gestadige dood. Elke keer opnieuw komt er een roepstem tot ons. Maar wat is de mens toch hard en verhard geworden. Als we een roepstem horen schrikken we even op, leven er een ogenblik bij, schudden onze schouders leeg en leven weer door. O de Heere binde de ernst van het leven toch op ons hart. Dat we de tijd uit leerden kopen zolang het dag is en dat is heden, want we weten niet waar we morgen staan.

We komen aan het eind van ons jaarverslag. Als we zondags in de kerk zitten en we overzien de gemeente dan is ons kleine kerkje nog niet half gevuld. Dan denken we wel eens terug aan de tijd rond de eeuwwisseling toen onze kerk zondags tot de laatste plaats toe bezet was. De jeugd is weggetrokken. De gemiddelde leeftijd is hoog. Ziende op de toekomst. Deze is voor ons verborgen. Ze ligt in Gods hand. Laten we maar zien op wat we samen nog hebben, en wat we nog krijgen van de Heere.

De gemeente telt per 31 december 2018, 48 leden en 18 doopleden.

We mogen toch met z’n allen wel opmerken dat de Heere Oude Tonge nog niet vergeten is. Zijn woord mag nog uitgaan in de leesdiensten, maar ook Zijn knechten mogen het Woord nog steeds onder ons verkondigen.

We besluiten met een stukje uit een nieuwjaarspreek van Ds A. Makkenze die hij in 1896 in de gemeente van Dirksland heeft uitgesproken.

Opnieuw een levensjaar ingetreden, waarvan het elk onzer onbekend is of het niet het laatste zal zijn, van de levensjaren die de Heere besloten heeft ons te schenken. En als gij met dit jaar het einde uws levens bereikt, wat zal het dan voor u zijn? Ziedaar de betekenisvolle vraag die u tot nadenken moet stemmen. Hebt gij als onvruchtbare vijgenboom de aarde nutteloos beslagen? Zal de Heere dan thans weer zeggen: Laat hem ook nog dit jaar staan. Hebt gij, mijn gemeente, in de jaren die achteru liggen nimmer aan het doel van uw schepping, door een genadige herscheppende daad Gods beantwoord? God heeft u toch niet doelloos geschapen? Kan God nu een ander doel daartoe gehad hebben, dan dat Hij door u zou worden gekend, erkend, geprezen en verheerlijkt? Dat is het doel Gods in uw schepping, o Gemeente. Dat moest uw roeping en bestemming zijn. Nu staan die doorgeleefde jaren tegen u, met de zware schuld van uw verantwoordelijkheid, voor het aangezicht van de Heere. Opnieuw een jaar ingetreden. Zult gij nu zo op dat spoor weer voortgaan, vervreemd van God en in opstand en vijandschap tegen Hem? Zo als een onbekeerde zondaar voort te leven, om als dit jaar uw stervensjaar is weggestoten te worden in de eeuwige rampzaligheid? Opnieuw een jaar ingetreden. Hoe staat het met uw ziel. Een vraag die we waardig in overweging moeten nemen. O gemeente de mens hunkert naar iets nieuws, maar er is niets nieuws, daar komt niets nieuws, tenzij dat het van de Heere komt. Zonder dat God het in u schept, kan er niets nieuws in u komen. O dat God dan de nieuwe levenswortel in u moge scheppen waarop nieuwe levensvruchten groeien mogen.

Dat geve de Heere ook in Oude Tonge.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Er wordt ver wacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van het afgelopen jaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten en studenten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 30736,00 € 81536,00 € 29000,00
Rente en overige inkomsten € 533,00 € 577,00 € 400,00
totale inkomsten € 31269,00 € 82113,00 € 29400,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 11568,00 € 10676,00 € 12000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 1578,00 € 3087,00 € 1500,00
Diaconale uitgaven € 0,00 € 0,00 € 0,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 12336,00 € 10940,00 € 12000,00
Rente en overige uitgaven € 1800,00 € 1828,00 € 1600,00
totale lasten € 27282,00 € 26531,00 € 27100,00
per saldo € 3987,00 € 55582,00 € 2300,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 02-06-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 07-01-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 07-01-2019