ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Poortugaal

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 2 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Poortugaal vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

In het jaar 2019 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Achterweg 11 te Poortugaal. Naast de zondagse diensten werden er kerkdiensten gehouden tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse Biddag, Dankdag, en op Oudejaarsavond. Ook werden er een aantal weekdiensten belegd. In totaal werd er 129 keer een kerkdienst gehouden. Diverse andere predikanten uit ons kerkverband hebben preekbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de kerkdiensten waar geen predikant of student voorging, ging één van de ouderlingen voor in een leesdienst. In het verslagjaar is twee maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan 5 kinderen. Er werd 1 keer een huwelijk kerkelijk bevestigd. Het ledenaantal stond op 31-12-2019 op totaal 175 (103 leden en 72 doopleden). De gemeente is vacant. De kerkenraad bestond per 31 december 2019 uit 2 ouderlingen en 3 diakenen. De kerkenraad vergaderde op gezette tijden. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook een +16 vereniging en een -16 vereniging en een vrouwenvereniging actief. Ook mochten de vrijwilligers van onze gemeente weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Handreiking, een groep vrijwilligers uit de gemeente, wil hulp bieden aan gemeenteleden die daarom vragen of waar iemand een hulpvraag voor een ander neerlegt bij Handreiking.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting volgend jaar’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2020 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 69548,00 € 78991,00 € 70000,00
Rente en overige inkomsten € 7742,00 € 7739,00 € 8000,00
totale inkomsten € 77290,00 € 86730,00 € 78000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 23298,00 € 23961,00 € 23000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 12759,00 € 9322,00 € 10000,00
Diaconale uitgaven € 5641,00 € 5256,00 € 8000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 11467,00 € 11237,00 € 12000,00
Rente en overige uitgaven € 11907,00 € 13714,00 € 12000,00
totale lasten € 65072,00 € 63490,00 € 65000,00
per saldo € 12218,00 € 23240,00 € 13000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 12-05-2016
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 13-02-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 13-02-2020