ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente Enschede

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 ouderling en 2 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente Enschede vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

<p><p>Gedurende het</p><p>verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen</p><p>in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Weerseloseweg 13</p><p>in Enschede. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de</p><p>jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen</p><p>mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Diverse predikanten uit</p><p>ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens</p><p>de overige kerkdiensten ging de ouderling voor tijdens een</p><p>leesdienst. In het verslagjaar is 2 maal het Heilig Avondmaal</p><p>bediend. De Heilige Doop werd 2x bediend. 2 personen hebben in 2017</p><p>belijdenis des geloofs afgelegd. Er werden in 2017 geen huwelijken</p><p>kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente.</p><p>Het totaal aantal</p><p>leden steeg van 62 naar 63 per 2018 (bestaande uit 30 leden en 33</p><p>doopleden). De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond per 31</p><p>december 2017 uit, 1 ouderlingen en 2 diakenen. De kerkenraad</p><p>vergaderde 10 keer. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de</p><p>gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de</p><p>huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in</p><p>moeilijke omstandigheden. </p><p></p><p>De diaconie heeft</p><p>diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële</p><p>moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente</p><p>financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse</p><p>deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband</p><p>actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen</p><p>de gemeente ook vrouwenvereniging en een bijbelkring en een -12</p><p>jeugdvereniging en een +12 jeugdvereniging en een actief. Ook mochten</p><p>de vrijwilligers als de kosters en de organisten weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de</p><p>gemeente. Het eigen kerkblad verscheen in 2017 maandelijks.</p></p>

Financiële verantwoording

<p><p>Onderstaande</p><p>verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie</p><p>2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en</p><p>bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de</p><p>begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht</p><p>dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van de</p><p>verslagjaar.</p><p>De verkorte staat</p><p>van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”</p><p>van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de</p><p>“Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van</p><p>het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan</p><p>uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De</p><p>uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de</p><p>lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie,</p><p>schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.</p></p>

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 31569,00 € 29416,00 € 28000,00
Rente en overige inkomsten € 6589,00 € 6490,00 € 6000,00
totale inkomsten € 38158,00 € 35906,00 € 34000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 13211,00 € 11276,00 € 15000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 4727,00 € 7206,00 € 9500,00
Diaconale uitgaven € 5429,00 € 6837,00 € 7000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 360,00 € 1000,00 € 1000,00
Rente en overige uitgaven € 2558,00 € 8093,00 € 2500,00
totale lasten € 26285,00 € 34412,00 € 35000,00
per saldo € 11873,00 € 1494,00 € -1000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 07-06-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 18-04-2017
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 18-04-2017