ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente Zwijndrecht

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 7 ouderlingen en 6 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente Zwijndrecht vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Inleiding

In dit jaarverslag kijken we terug op het achter ons liggende jaar 2018. Een bijzonder jaar voor de gemeente. Na 43 keer een beroep te hebben uitgebracht werd de gemeente op 27 juni verblijd met het bericht dat kandidaat Fortuijn het op hem uitgebrachte beroep heeft moeten aannemen. Later meer hierover.

Sterfgevallen

De mededeling “vooraf wordt aan de gemeente bekend gemaakt” heeft in 2018 22 keer (20 leden en 2 meelevende leden) geklonken. Maar niet alleen binnen de eigen gemeente kwam de dood heel dichtbij. Ook binnen familieverbanden buiten onze eigen gemeente kwam rouw voor. In sommige gevallen werd troost gevonden in het feit dat er voor de overledene hoop was op een eeuwig leven in zaligheid. Maar met de hoop voor een ander- hoe troostvol- kunnen wij het niet doen. Wij allen, u en ik moeten een gekende des Heeren zijn om zonder verschrikken voor de rechterstoel van God te kunnen verschijnen. Hoe staat u ervoor?

Beroepen

Sedert het overlijden van Ds. Veenendaal in 2010 zijn er tot en met 2018 43 beroepen uitgebracht. In bijlage 1 is hiervan een overzicht gegeven.

Bevestiging en intrede

Na het verblijdende nieuws dat kandidaat Fortuijn het beroep had aangenomen, diende vele zaken geregeld te worden. Was de pastorie nog wel geschikt om als pastorie te dienen? Kan de bevestiging en intrede wel in ons eigen kerkgebouw plaatshebben? Gelukkig werden de vragen met ja beantwoord en is met de inzet van vele vrijwilligers veel werk verzet. Op 5 september was het zover en werd kandidaat Fortuijn bevestigd door ds. P. Mulder, de rector van de Theologische School. Hij deed dit naar aanleiding van de tekst uit Zacharia 4, vers 6 met als thema “het geheim van de dienaar”. Dat geheim werd uitgelegd, getoond, is onmisbaar en is Goddelijk.

Aan de handoplegging, altijd weer een plechtig moment, werd naast ds. P. Mulder deelgenomen door de docenten ds. Blok en ds. Clements. Als consulent deed ds. Sonnevelt mee en als vriend ds. Verschuure. Ten slotte werd de kandidaat ook de hand opgelegd door onze voorzitter, ouderling Teerds.

De dominee nam als uitgangspunt voor zijn intrede een tekst uit Jeremia 21 vers 8. Met als thema “Gods wegen voorgesteld” Hij werkte dit verder uit in ‘een weg des doods’en een weg des levens’.

Aan het einde van de dienst volgde de gebruikelijke toespraken en werd de dienst beëindigd met het opleggen van de zegen door onze eigen dominee.

Tot op de dag van vandaag mag onze dominee beide wegen steeds weer benoemen in zijn preken.

In de eerste kerkenraadsvergadering na de intrede is de voorzittershamer door ouderling Teerds aan ds. Fortuijn overhandigd. Na dit moment kwam er nog een mooi moment. Wij als gemeente hebben blijkbaar een traditie dat de kanselbijbel die gebuikt is bij de bevestiging cadeau wordt gedaan aan de dominee. Ouderling Teerds heeft de kanselbijbel aan de dominee overhandigd met als inlegvel alle handtekeningen van de kerkenraadsleden en handtekeningen en teksten van de ‘handenopleggers’.

Kerkdiensten

In de leesdiensten zijn preken gelezen van diverse predikanten. De catechismuspreken waren van Ds. Van Eckeveld.

Inzet Ds. Verweij

De kerkenraad heeft in de vacante periode meerdere malen een beroep mogen doen op Ds. Verweij. Naast de vele door hem geleide begrafenisdiensten bezocht hij veel ouderen binnen de gemeente. In goed overleg tussen onze dominee en ds. Verweij is besloten dat hij enige tijd zal doorgaan met het afleggen van pastorale bezoeken. Wij zijn hem na de Heere daarvoor veel dank verschuldigd. Wij hopen en bidden dat de Heere hem nog de gezondheid wil schenken om dit werk nog te mogen doen als ook het voorgaan in de gemeenten.

100 jaar kerk

Herdenkingsdienst 100 jaar gemeente Zwijndrecht

Op 28 november 2018 is herdacht dat de kerkelijke gemeente 100 jaar bestaat. In een bijzondere dienst stond de dominee stil bij 1 Samuël 7 vers 12. “Samuël nu nam een steen en stelde dien tussen Mizpa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben-Haëzer; en hij zeide: Tot hiertoe heeft ons de HEERE geholpen” Het thema van de preek luidde: “Eben-Haëzer”. Het thema werd verder uitgewerkt in twee punten. Eben-Haëzer spreekt van over het verleden (1) en over het heden (2).

Tot ons kwam de indringende vraag “Wat betekent die steen voor mij?” Het is een teken van Gods trouw. Tot hiertoe heeft Hij, de verbondsgod, de HEERE, ons geholpen. De steen is als een spiegel. Als je erin kijkt, word je herinnert aan Gods barmhartigheid, aan Zijn genade. De steen geeft ons ook voortdurend onderwijs. Buigen, bidden en met berouw tot de Heere naderen in de weg van het Offer. De HEERE draagt zorg voor Zijn eigen volk.

Na de kerkdienst heeft de nestor van onze kerkenraad, ouderling Teerds het eerste exemplaar van het door Dr. C.R. van Berg geschreven gedenkboek “Eben-Haëzer, ‘d oude paden overdacht” overhandigd aan de nestor van de diaconie, diaken Van den Berg.

Verenigingen en Commissies

Er zijn een groot aantal verenigingen, commissies en groepen actief in de gemeente. Zonder de inzet van deze circa 250 vrijwilligers zouden veel dingen niet tot stand komen en of niet uitgevoerd worden. Namen noemen is een gevaarlijke zaak. Het risico dat je iemand vergeet is levensgroot en dat doen we dan ook niet.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

e en 2e scriba.

Financiën

Ook dit jaar zijn de cijfers gecontroleerd aan de hand van het door het Kerkelijk Bureau aangeleverd controleformat.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018 inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen.
De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

De cijfers van de kerk zijn dit jaar gecontroleerd aan de hand van de door het Kerkelijk Bureau opgestelde controleformat. De bevindingen zijn in een afzonderlijk schrijven aan de kerkenraad gerapporteerd. De kerkenraad heeft toegezegd om alle aanbevelingen op te volgen.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 321998,00 € 387443,00 € 314900,00
Rente en overige inkomsten € 45479,00 € 46098,00 € 750,00
totale inkomsten € 367477,00 € 433541,00 € 315650,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 68346,00 € 91880,00 € 69500,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 36729,00 € 140895,00 € 25000,00
Diaconale uitgaven € 45785,00 € 30334,00 € 35000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 91452,00 € 88819,00 € 56000,00
Rente en overige uitgaven € 10393,00 € 8625,00 € 10635,00
totale lasten € 252705,00 € 360553,00 € 196135,00
per saldo € 114772,00 € 72988,00 € 119515,00

Lasten kerkgebouw zijn fors hoger dan begroot. De kosten i.v.m. de renovatie van de pastorie bij de komst van de eigen predikant zijn hierin begrepen.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 09-07-2015
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 14-03-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 14-03-2019