ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente Zwijndrecht

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 6 ouderlingen en 6 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente Zwijndrecht vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Ook het jaar 2019 was een jaar waarin veel is gebeurd. Binnen de gemeente zijn zorgen en moeiten ons niet bespaard gebleven. Verschillende leden werden geconfronteerd met een ernstige ziekte en moesten daarvoor behandelingen ondergaan. Geliefden binnen de gemeente maar ook in families, werden door de onverbiddelijke dood weggenomen. Naast moeite en verdriet mocht er ook blijdschap en dankbaarheid zijn voor de geboorte van nieuwe leden.

Verloop van het aantal leden

Er was in het achterliggende jaar ook verloop van het aantal leden. Dit verloop kunnen we onderscheiden in;

Sterfgevallen

In het afgelopen jaar zijn 7 leden (6 leden en 1 meelevend lid) van de gemeente ons ontvallen en moesten het tijdelijke met het eeuwige verwisselen.

Geboorten

In 2019 werden 12 gezinnen verblijd met de geboorte van een baby.

Belijdenis des geloof

17 catechisanten volgenden in 2019 de belijdeniscatechisatie bij dominee Fortuijn en mochten in het midden van de gemeente belijdenis des geloof afleggen.

Kerkdiensten

In 2019 waren er totaal 127 diensten. 125 diensten vielen onder de verantwoording van de kerkenraad en 1 dienst onder de verantwoording van de SGP en 1 dienst onder de verantwoording van de GBS. In de zondagse erediensten alsook de bid- en dankdag en op kerkelijke gedenkdagen mocht Ds. Fortuijn in ons midden voorgaan en Gods Woord verkondigen. Daarin mocht hij wijzen tot het kennen van de 3 stukken, de 2 wegen en 1 Naam onder de hemel gegeven tot de zaligheid. In de leesdiensten werden preken gelezen van diverse predikanten.

Verenigingen en Commissies

Er zijn een groot aantal verenigingen, commissies en groepen actief in de gemeente. Dankzij de inzet van circa 250 vrijwilligers mag het vele werk wat moet gebeuren zijn voortgang hebben.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019 inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 387443,00 € 347692,00 € 295150,00
Rente en overige inkomsten € 46098,00 € 31331,00 € 0,00
totale inkomsten € 433541,00 € 379023,00 € 295150,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 91880,00 € 108248,00 € 100431,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 140895,00 € 49478,00 € 36775,00
Diaconale uitgaven € 30334,00 € 31232,00 € 35000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 88819,00 € 112722,00 € 60074,00
Rente en overige uitgaven € 8625,00 € 8377,00 € 7500,00
totale lasten € 360553,00 € 310057,00 € 239780,00
per saldo € 72988,00 € 68966,00 € 55370,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 09-07-2015
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 24-02-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 03-02-2020