ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente Zwijndrecht

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 8 ouderlingen en 6 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente Zwijndrecht vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Inleiding

Het jaar 2017 is weer voorbijgevlogen. Wat is het waar wat geschreven staat in Psalm 90 de verzen 9 en 10 “Want al onze dagen gaan heen door Uw verbolgenheid; wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaar; of zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaar; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen”.

Kijken wij naar het wereldgebeuren om ons heen, dan kan het gevoel ons wel eens bekruipen dat het de mens is die regeert en alles voor het zeggen heeft en dat de Heere de grote afwezige is. Maar vergeet niet wat in de zondagen 9 en 10 van de Heidelbergse Catechismus staat. In zondag 9 lezen wij: “Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, Die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, Die ook door Zijn eeuwigen raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert” en in zondag 10: “..gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen”. Het is de Heere die alles in Zijn hand heeft. Kort samengevat, de tijd vliegt, het is de Heere die alles onderhoudt en regeert, maar wat zegt dit ons? Zijn wij bereid?

Als ziekte of andere tegenspoed ons deel was in het achterliggende jaar, is het niet altijd eenvoudig en soms voor het gevoel onmogelijk om de catechismus na te spreken “dat wij in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar mogen zijn. Toch moet dit wel onze belijdenis zijn.

Verloop van het aantal leden

Sterfgevallen

De mededeling “vooraf wordt aan de gemeente bekend gemaakt” heeft in 2017 17 (14 leden en 3 meelevende leden) keer geklonken. Naast eigen leden kwam de boodschap ‘heden ik en morgen gij’ in meerdere gezinnen voor. Een geliefde band binnen een familierelatie werd door de onverbiddelijke dood verbroken. In sommige gevallen werd troost gevonden in het feit dat er voor de overledene hoop was op een eeuwig leven in zaligheid. Maar met de hoop voor een ander kunnen wij het echt niet doen. Wij allen moeten een gekende des Heeren zijn om zonder schrikken voor de rechterstoel van God te verschijnen.

Het verloop van het aantal leden in 2017 is elders op de site te vinden.

Beroepen

In het achterliggende jaar heeft de gemeente 5 maal een beroep uitgebracht en wel op de volgende predikanten/ kandidaten. Ds. Van Rijswijk, Ds. Sonnevelt, kandidaat Huisman, Ds. Van Dieren en Ds. Van Boven.

Sedert het overlijden van Ds. Veenendaal in 2010 zijn er tot en met 2017 39 beroepen uitgebracht.

Kerkdiensten

139 maal werd er een dienst belegd onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en 1 keer een tijdrede onder verantwoordelijkheid van de SGP.

Samenstelling van de kerkenraad

Begin dit jaar is afscheid genomen van diaken Mol. Om hem moverende redenen heeft hij het ambt van diaken neergelegd en kort daarna ook zijn overige activiteiten ten behoeve van onze gemeente. Wij zijn hem voor alles wat hij heeft mogen doen veel dank verschuldigd. Op 13 maart 2017 is de heer Vleugel bevestigd als diaken en op 14 mei is de kerkenraad uitgebreid met 1 ouderling. De heer Kooiman is voor de 2e keer als ouderling bevestigd. De kerkenraad bestaat nu uit 8 ouderlingen en 6 diakenen.

Inzet Ds. Verweij

De kerkenraad heeft in de vacante periode meerdere malen een beroep mogen doen op Ds. Verweij. Naast de vele door hem geleide begrafenisdiensten bezoekt hij veel ouderen binnen de gemeente. Wij zijn hem na de Heere daarvoor veel dank verschuldigd. Wij hopen en bidden dat de Heere hem nog de gezondheid wil schenken om deze pastorale werkzaamheden ook dit jaar weer te kunnen doen.

Catechetisch onderwijs

De broeders Teerds, Verschoor, Keijzer en Kooiman en de heer Kriekaard hebben de verantwoordelijke taak om de jeugd van de gemeente te onderwijzen. Zij hebben allen dankbaar gebruik gemaakt van de nieuwe, in 2017 gereed gekomen catechisatiemethode.

Classis Ridderkerk

Voor de classis Ridderkerk heeft het jaar 2017 diepe sporen nagelaten. Begin van het jaar werden we verblijd met de komst van Ds. Melis naar de gemeente van Oud-Beijerland. Echter, hij heeft daar slechts 4 maanden mogen dienen. De Heere heeft hem op 22 april 2017 afgelost van zijn plaatst. Hij mag nu eeuwig zijn Koning grootmaken.

Op 7 februari 2018 is Ds. Van Rijswijk bevestigd als predikant van de gemeente van Oud-Beijerland. Hij is met ingang van die datum onze consulent.

Verenigingen en Commissies

Er zijn een groot aantal verenigingen, commissies en groepen actief in de gemeente. Zonder de inzet van deze circa 250 vrijwilligers zouden veel dingen niet tot stand komen en of niet uitgevoerd worden. Namen noemen is een gevaarlijke zaak. Het risico dat je iemand vergeet is levensgroot. Toch wil ik de heer B. den Braber noemen, die na 35 jaar afscheid heeft genomen van de Cie van Beheer. In de kerkenraadsvergadering van begin maart jl. is hier aandacht aan geschonken.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.
De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.


De cijfers van de kerk zijn dit jaar gecontroleerd aan de hand van de door het Kerkelijk Bureau opgestelde controleformat. De bevindingen zijn in een afzonderlijk schrijven aan de kerkenraad gerapporteerd. De kerkenraad heeft toegezegd om alle aanbevelingen op te volgen.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 331757,00 € 321998,00 € 318750,00
Rente en overige inkomsten € 37840,00 € 45479,00 € 0,00
totale inkomsten € 369597,00 € 367477,00 € 318750,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 137148,00 € 68346,00 € 86500,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 730,00 € 36729,00 € 30000,00
Diaconale uitgaven € 83303,00 € 45785,00 € 45000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 5720,00 € 91452,00 € 35000,00
Rente en overige uitgaven € 17162,00 € 10393,00 € 10635,00
totale lasten € 244063,00 € 252705,00 € 207135,00
per saldo € 125534,00 € 114772,00 € 111615,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 09-07-2015
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 12-03-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 12-03-2018