ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 6 ouderlingen en 6 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Anjerstraat in Ridderkerk. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. In het verslagjaar 2017 werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 14 kinderen. Er werden in 2017 zes huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente. Het totaal aantal leden daalde ook dit jaar, van 1143 naar 1086 per eind 2017 (bestaande uit 720 leden en 366 doopleden). De gemeente heeft sinds april 2017 geen eigen predikant meer, omdat de kerkenraad en ds. G. Pater een gezamenlijk verzoek bij de classis indiende om tot losmaking te komen. De classis stemde hiermee op 11 april 2017 in. De kerkenraad bestond per 31 december 2017 uit 6 ouderlingen en 6 diakenen. De kerkenraad vergaderde zoals gewoonlijk iedere maand en waar nodig meer. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook 5 jeugdclubs, een jeugdvereniging, de vrouwenvereniging, een bijbelstudievereniging en 2 koren actief. Het jongerenkoor Laudate Deum moest in 2017 het besluit nemen om tot opheffing te komen. Het teruglopend aantal leden maakte dit noodzakelijk. In het najaar werd een nieuwe vereniging gestart, die werd genoemd naar de moeder van Timotheüs, Eunice. Doel is het organiseren van moederochtenden om samen na te denken over de opvoeding van de kinderen. Ook mochten de vrijwilligers van Charitas weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Ook het werk in de kringloop Noorderweg mocht met inzet van vele vrijwilligers haar voortgang hebben. Het eigen kerkblad verscheen in 2017 twee-wekelijks.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 iets zullen dalen t.o.v. het verslagjaar door de krimpende gemeente.
De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief ondermeer zendings- en evangelisatiecommissie, (jeugd)verenigingen, bibliotheek, etc. als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de vergoedingen voor de predikanten, pastoraal werker en koster. De lasten die samenhangen met het kerkgebouw zijn onderhoud, energie, schoonmaak, etc. In 2017 zijn ook lasten die samenhangen met investeringen in gebouwen daaronder opgenomen.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 579408,00 € 477056,00 € 475000,00
Rente en overige inkomsten € 36521,00 € 22742,00 € 20000,00
totale inkomsten € 615929,00 € 499798,00 € 495000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 182180,00 € 170603,00 € 175000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 64099,00 € 57106,00 € 50000,00
Diaconale uitgaven € 71311,00 € 82752,00 € 75000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 134224,00 € 110147,00 € 120000,00
Rente en overige uitgaven € 29309,00 € 17823,00 € 15000,00
totale lasten € 481123,00 € 438431,00 € 435000,00
per saldo € 134806,00 € 61367,00 € 60000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 09-06-2008
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 26-02-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 07-03-2018