ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Oostkapelle

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 8 ouderlingen en 5 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Oostkapelle vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2020 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw (Noordweg 34 Oostkapelle). Daarnaast erediensten op de christelijke feestdagen, de jaarlijkse biddag, dankdag, de Nieuwjaarsmorgen en Oudejaarsavond. De consulent van de gemeente, ds. S. Maljaars, mocht in meerdere diensten op zondag in ons midden voorgaan. Daarnaast hebben andere predikanten uit ons kerkverband een groot aantal preekbeurten vervuld in de gemeente. Inde overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor in de leesdienst. In het verslagjaar is drie maal het Heilig Avondmaal bediend en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 15 kinderen. Ook werden er 3 huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente.

Het totaal aantal leden steeg van 693 naar 695 per ultimo 2019 (bestaande uit 411 leden en 284 doopleden). De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond per 31 december 2019 uit zeven ouderlingen en vijf diakenen. De kerkenraad vergaderde elf keer. Tijdens ledenvergaderingen werd in 2019 vijf keer een beroep uitgebracht op verschillende predikanten. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, ouderen en andere leden in moeilijke omstandigheden.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente vijftien verenigingen en commissies etc. actief. Ook mochten de vrijwilligers van de onderhoudscommissie, kerkschoonmaak, verzorging pastorie, kerkplein en tuinonderhoud, vrijwillige thuiszorg en leden die zich hiervoor inzetten, kosters en organisten weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het kerkblad van de classis Middelburg met daarin opgenomen het nieuws en mededelingen etc. van onze gemeente verscheen in 2019 een keer per twee weken. De website is vanaf november 2018 geactualiseerd met een afgesloten deel met informatie voor de leden voorziet duidelijk in een behoefte gezien het gebruik hiervan.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019 geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2020 nagenoeg in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief onderhoudsfonds, zending- en evangelisatiecommissie, als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 166000,00 € 184000,00 € 160000,00
Rente en overige inkomsten € 69000,00 € 69000,00 € 65000,00
totale inkomsten € 235000,00 € 253000,00 € 225000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 43000,00 € 44000,00 € 43000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 36000,00 € 28000,00 € 35000,00
Diaconale uitgaven € 7000,00 € 5000,00 € 7000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 110000,00 € 110000,00 € 110000,00
Rente en overige uitgaven € 44000,00 € 44000,00 € 43000,00
totale lasten € 240000,00 € 231000,00 € 238000,00
per saldo € -5000,00 € 22000,00 € -13000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 06-06-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 13-03-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 13-03-2020