ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente te Berkenwoude

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 5 ouderlingen en 5 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Berkenwoude vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 1 december 2017–30 november 2018 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Prinses Beatrixstraat 3 in Berkenwoude. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Daarnaast waren er regelmatig weekdiensten. In totaal is 97 keer een predikant of student voorgegaan. In de overige diensten is een preek gelezen door een ouderling. In het verslagjaar is twee maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 12 kinderen. Er werd in het verslagjaar een huwelijk kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente. Het totaal aantal leden en doopleden steeg met 10 tot 496. De gemeente is nog steeds vacant; de kerkenraad bestond per 30 november 2018 uit vijf ouderlingen en vijf diakenen. De kerkenraad vergaderde elf keer. Tijdens een ledenvergadering werd in genoemd verslagjaar vier maal een beroep uitgebracht op een kandidaat of predikant. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse Deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook verenigingen, commissies, koren, een Bijbelstudiegroep en een zondagsschool actief. Ook mochten de vrijwilligers (Kerkelijke hulpverlening e.a.) weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het eigen kerkblad verscheen in het verslagjaar om de drie weken. Er is veel werk gedaan in de diverse verenigingen en commissies. We denken dan aan de zendingsvereniging, de zondagsschool, de +12 en de +15 jeugdverenigingen, de bijbelstudiegroep, de zendings- en evangelisatiecommissie, de zangvereniging, het kinderkoor, de commissie van de opvoedmorgens, de zorgcontactgroep, de regelaars van de kinderoppas, de kerkelijke hulpverlening, de redactie en bezorging van de kerkbode en de leden van de bouwcommissie en de kostersechtparen.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ (boekjaar 1-12-2017 t/m 30-11-2018) inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van 2018. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 hoger zullen zijn dan in het verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op de “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief verenigingen (zie Toelichting), als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en opbrengsten in verband met acties ten behoeve van de geplande nieuwbouw. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en de vergoedingen voor de gastpredikanten en de koster.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 191592,00 € 248416,00 € 205750,00
Rente en overige inkomsten € 35617,00 € 37159,00 € 37350,00
totale inkomsten € 227209,00 € 285575,00 € 243100,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 30248,00 € 29947,00 € 31200,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 22577,00 € 65299,00 € 68450,00
Diaconale uitgaven € 28020,00 € 30889,00 € 31000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 17688,00 € 20887,00 € 25500,00
Rente en overige uitgaven € 45543,00 € 54561,00 € 53400,00
totale lasten € 144076,00 € 201583,00 € 209550,00
per saldo € 83133,00 € 83992,00 € 33550,00

<p>De kassen van de volgende verenigingen zijn inbegrepen in de gegevens van de kerk, voor zover het ontvangsten en uitgaven betreffen die, naast eigen activiteiten, ook betrekking hebben op externe doelen (bijv. verkoping zending, actie Jeugdbond): Zendingsvereniging (seizoen 2018-2019), Zendingscommissie (jaar 2018) en Plus 12 vereniging (seizoen 2018-2019). De Plus 12 vereniging is ten opzichte van het jaar 2017 toegevoegd omdat (met terugwerkende kracht) ook de ontvangsten en uitgaven in het eerste halfjaar van 2018 ten behoeve van de landelijke actie voor de Jeugdbond meegeteld zijn. De Evangelisatiecommissie is ten opzichte van het jaar 2017 niet vermeld omdat de ontvangsten en uitgaven in het boekjaar 1-12-2017 tm 30-11-2018 in de boekhouding van de kerk vermeld zijn. </p>

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 09-05-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 13-12-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 13-12-2018