ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Berkenwoude

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 5 ouderlingen en 5 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Berkenwoude vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

We kijken terug op de gebeurtenissen in dit jaar 2019 binnen onze gemeente. Er ging 105 keer een predikant of student voor in de gemeente inclusief de weekdiensten. Onze voorzitter besteedt veel tijd om dit te regelen. Dit jaar mocht twee keer het Heilig Avondmaal worden bediend: in maart door ds. G. Clements en in september door ds. W.A. Zondag. Ook het sacrament van de Heilige Doop werd in het midden van de gemeente bediend aan totaal 11 kinderen.

Er werd één huwelijk gesloten onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad.

Naast genoemde vreugde was er ook groot verdriet. Uit het midden van onze gemeente werden vier mensen weggenomen door de dood.

Vier keer werd een beroep uitgebracht, op de predikanten, P.G. Heijkamp, A.T. Huijser, P.D. den Haan en student G. P. van Nieuw Amerongen.

Tot onze grote blijdschap mochten tien jonge mensen Openbare Geloofsbelijdenis afleggen.

Er is veel werk gedaan in de diverse verenigingen en commissies. We denken dan aan de vrouwenvereniging, de zondagschool, de +12 en de +16 jeugdverenigingen, de bijbelstudiegroep, de zendings- en evangelisatiecommissie, de zangvereniging, het kinderkoor, de commissie van de opvoedmorgens en de zorgcontactgroep, vertegenwoordigers van de gehandicaptenzorg, de regelaars van de kinderoppas, de kerkelijke hulpverlening, de redactie van de kerkbode en de gemeentegids, de bezorgers van de kerkbode en de leden van de bouw- en activiteitencommissie. Met veel inzet wordt er veel werk verzet. Soms heel zichtbaar, maar veelal ook achter de schermen. Ook de organisten die de zang begeleiden, danken we voor hun inzet en bereidwilligheid. We hopen en bidden van harte, of de Heere aan al deze werkzaamheden Zijn zegen wil verbinden.

Het ledenaantal is gestegen van 496 naar 515. Voor een specificatie verwijzen we u naar het overzicht.

Er is in het achterliggende jaar weer veel werk verzet door de commissies die zich bezig houden met de bouw van de kerk. Hartelijk dank daarvoor. De plannen zijn nu politiek gezien goedgekeurd en we gaan als de Heere het geeft naar de fase van de uitvoering. We hopen dat we daarin Gods zegen ervaren mogen.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ (boekjaar 1-12-2018 t/m 30-11-2019) inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van 2019. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2020 hoger zullen zijn dan in het verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op de “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief verenigingen (zie Toelichting), als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en opbrengsten in verband met acties ten behoeve van de geplande nieuwbouw. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en de vergoedingen voor de gastpredikanten en de koster.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 248416,00 € 229940,00 € 221000,00
Rente en overige inkomsten € 37159,00 € 26587,00 € 23200,00
totale inkomsten € 285575,00 € 256527,00 € 244200,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 29947,00 € 31449,00 € 31200,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 65299,00 € 100370,00 € 68050,00
Diaconale uitgaven € 30889,00 € 35979,00 € 31000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 20887,00 € 22588,00 € 26500,00
Rente en overige uitgaven € 54561,00 € 47460,00 € 55300,00
totale lasten € 201583,00 € 237846,00 € 212050,00
per saldo € 83992,00 € 18681,00 € 32150,00

De kassen van de volgende verenigingen zijn inbegrepen in de gegevens van de kerk, voor zover het ontvangsten en uitgaven betreffen die, naast eigen activiteiten, ook betrekking hebben op externe doelen (bijv. verkoping zending, actie Jeugdbond): Zendingsvereniging (seizoen 2019-2020) en Zendingscommissie (jaar 2019). De Plus 12 vereniging ontbreekt in de gegevens omdat in het seizoen 2019-2020 geen sprake was van inkomsten/uitgaven ten behoeve van externe doelen. Dit geldt ook voor de Plus 15 vereniging. Evenals in 2018 is ook in 2019 de Evangelisatiecommissie niet vermeld omdat de ontvangsten en uitgaven in het boekjaar 1-12-2018 tm 30-11-2019 in de boekhouding van de kerk vermeld zijn.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 09-05-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 12-12-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 12-12-2019