ANBI gegevens 2016

Naam

Gereformeerde Gemeente te Sprang-Capelle

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 2 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2013 t/m 2017 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Sprang-Capelle vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2016 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Julianalaan 8 in Sprang-Capelle. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. De consulent van de gemeente, ds. E. Bakker mocht 4 zondagen in ons midden voorgaan, alsook in enkele weekdiensten. Ook diverse andere predikanten en studenten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen/diakenen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is 2 maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 1 kind. Er werd in 2016 1 huwelijk kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente.

Het totaal aantal leden steeg van 132 tot 135 per ultimo 2016 (bestaande uit 75 leden en 60 doopleden). De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond per 31 december 2015 uit 3 ouderlingen en 2 diakenen. De kerkenraad vergaderde 9 keer. Tijdens een ledenvergadering werd in 2016 een beroep uitgebracht op Kand, M.H. Schot en ds. J.M.D. de Heer te Middelburg-Centrum. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook een vrouwenvereniging en jeugdvereniging actief. Het eigen kerkblad verscheen in 2016 tweewekelijks.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2016’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2016’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De lasten zullen in 2017 hoger zijn, de baten ongeveer gelijk aan 2016.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” [inclusief zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van baten en lasten. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onder houding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2015 Realisatie 2016 Begroting 2016
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 40395,00 € 41800,00 € 41500,00
Rente en overige inkomsten € 3825,00 € 3691,00 € 3500,00
totale inkomsten € 44220,00 € 45491,00 € 45000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 17375,00 € 18236,00 € 18000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 6175,00 € 4099,00 € 4375,00
Diaconale uitgaven € 6125,00 € 8975,00 € 8750,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 4470,00 € 4527,00 € 4450,00
Rente en overige uitgaven € 2425,00 € 2272,00 € 2425,00
totale lasten € 36570,00 € 38109,00 € 38000,00
per saldo € 7650,00 € 7382,00 € 7000,00