ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Leerdam

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 4 ouderlingen en 4 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Leerdam vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

De kerkenraad vergaderde in 2017 zestien keer; tijdens een van deze vergaderingen vond kerkvisitatie plaats. De mansleden kwamen tweemaal in vergadering bijeen. In die vergaderingen werden stemmingen gedaan om ambtsdragers te verkiezen. In de gemeente overleden 6 leden. 9 kinderen werden er gedoopt. 14 jonge mensen legden openbare geloofsbelijdenis af. De mutaties, inclusief overkomende leden en doopleden en vertrekkende leden en doopleden, resulteerden in een toename van 11 belijdende leden en 13 doopleden. Daarmee komt het zielental van de gemeente Leerdam uit op: 320 leden en 286 doopleden. Totaal: 606. De catechisaties worden in het seizoen elke week goed bezocht, alsmede de verenigingen. De zondagsschool werd goed bezocht door kinderen uit de gemeente. De verschillende commissies mochten op het terrein van zending en evangelisatie, als ook gehandicaptenzorg en bibliotheek hun werk naar behoren verrichten. In de gemeente vindt veel onbezoldigd werk plaats door veel vrijwilligers die op allerlei terreinen zich inzetten om het kerkelijk leven ordelijk te laten verlopen. Denk aan schoonmaak, tuinonderhoud, kerkbode vervaardiging, ouderen bezoeken, enz. Vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van het gemeente zijn. Het allerbelangrijkste is de Woordverkondiging en de bediening van de sacramenten. Wekelijks mocht dominee J. Schipper, de eigen herder en leraar van de gemeente, voorgaan in de gemeente. Behalve op de zondagen, feestdagen, bid- en dankdag verkondigde hij de gemeente Gods Woord tijdens de bijbellezingen (over de brieven aan de gemeenten in Klein-Azië en het Hooglied). Driemaal bediende hij het sacrament van het Heilig Avondmaal in de gemeente. De dominee ging tevens voor in verpleeghuis Lingesteijn. Op zondagmorgen 19 november ging ds. M. Karens in de gemeente voor, in een afscheidsdienst na jarenlang consulentschap. Op zondag 30 april gedacht ds. Schipper met de gemeente haar 75-jarig bestaan. Hij wees erop dat de HEERE ons tot hiertoe geholpen heeft - Eben-Haëzer (1 Sam. 7:12). Op dinsdagavond 2 mei stond de gemeente opnieuw stil bij het jubileum, nu met vele genodigden. Tijdens deze avond vond de presentatie plaats van een herdenkingsboek, dat als titel kreeg: ‘Een rotsom in te wonen’. Een commissie die bestond uit zes gemeenteleden, ontving de gezondheid om deze uitgave te realiseren. Voor de kinderen van de gemeente was er op zaterdagmiddag 6 mei een herdenkingsbijeenkomst. Mw. J. de Leeuw-van Zessen hield een vertelling over de geschiedenis van de gemeente, die de kinderen in brochurevorm mee naar huis mochten nemen. Het is onze gedurige bede dat er vruchten zullen komen op het zaad van het Woord dat wekelijks gestrooid wordt op de akker van Leerdam. Het werk in den Heere gedaan, zal nooit ijdel zijn.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” [inclusief zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, bibliotheek, etc.] als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 325384,00 € 256601,00 € 256601,00
Rente en overige inkomsten € 8749,00 € 7568,00 € 7568,00
totale inkomsten € 334133,00 € 264169,00 € 264169,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 87436,00 € 95600,00 € 95000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 69184,00 € 74793,00 € 50000,00
Diaconale uitgaven € 60466,00 € 33326,00 € 33326,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 44891,00 € 54385,00 € 54385,00
Rente en overige uitgaven € 3486,00 € 4064,00 € 3500,00
totale lasten € 265463,00 € 262168,00 € 236211,00
per saldo € 68670,00 € 2001,00 € 27958,00

De kosten voor onderhouding van de eredienst en de lasten voor de kerkelijke gebouwen worden jaarlijks begroot. De overige hierboven aangegeven onderdelen worden niet begroot, zoals bijvoorbeeld Diaconale uitgaven. Daar waar de onderdelen niet zijn begroot, is in de kolom begroting hetzelfde bedrag aangehouden als in de kolom realisatie.

Bijdrage van gemeenteleden over het jaar 2017 is lager dan over 2016. Dit is een gevolg van een legaat dat de kerk in 2016 mocht ontvangen.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 20-06-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 14-02-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 14-02-2018