ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente Barneveld- Centrum te Barneveld

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 7 ouderlingen en 9 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente Barneveld- Centrum te Barneveld vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Nairacstraat 24 in Barneveld. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag en dankdag en op oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. De predikant van de gemeente, ds. D. de Wit mocht tot en met 22 maart 2017 in ons midden voorgaan. Vanaf 13 september 2017 is ds. E. J. Boudewijn verbonden aan de gemeente.Tijdens de overige kerkdiensten en vacante periode ging één van de ouderlingen en andere predikanten uit ons kerkverband voor tijdens een kerkdienst. In het verslagjaar is driemaal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 53 kinderen. Er werden in 2017 16 huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente.

Het totaal aantal leden steeg van 2.334 tot 2.352 per ultimo 2017 (bestaande uit 1.267 leden en 1.085 doopleden). De kerkenraad bestond per 31 december 2017 uit 1 predikant, 7 ouderlingen en 9 diakenen. De kerkenraad vergaderde 18 maal. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente verschillende verenigingen en zangkoren actief.

Ook mochten de vrijwilligers van "Draagt Elkanders Lasten", "Beheer en Onderhoudscommissie" , tuinvrijwilligers, schoonmaakvrijwilligers en veel andere mensen op diverse terreinen weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het eigen kerkblad verscheen in 2017 tweewekelijks.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom 'Begroting 2017' geeft inzicht in de begrote ontvangsten en bestedingen. Er wordt verwacht dat de lasten in 2018 ongeveer € 350.000 hoger zullen zijn door nieuwbouw van een woning voor de koster.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle "kassen" van de plaatselijke gemeente, zowel van “Kerk” (incl. Kerkblad en Zendingscommissie), “Schulddelging” en de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

Onder de uitgaven ter onderhouding van de eredienst zijn begrepen het traktement van de predikant(en) en salariskosten van de koster.

Onder de lasten van kerkelijke gebouwen zijn ook opgenomen naast onderhoud, energie, de aflossingen van de schuld op het kerkgebouw, omdat er geen afschrijvingskosten zijn berekend en tevens uitgaven voor renovatie en of investeringen.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 982384,00 € 1190006,00 € 1165000,00
Rente en overige inkomsten € 25084,00 € 21948,00 € 23000,00
totale inkomsten € 1007468,00 € 1211954,00 € 1188000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 132085,00 € 135249,00 € 111000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 373870,00 € 277978,00 € 290000,00
Diaconale uitgaven € 71001,00 € 87242,00 € 109000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 208135,00 € 218400,00 € 193000,00
Rente en overige uitgaven € 145548,00 € 143207,00 € 130000,00
totale lasten € 930639,00 € 862076,00 € 833000,00
per saldo € 76829,00 € 349878,00 € 355000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 19-06-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 20-02-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 19-02-2018