ANBI gegevens 2018

Naam

Deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs

Fiscaal nummer (RSIN)

824090299

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@cbgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 9 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 6 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het mandaat van het deputaatschap luidt als volgt:

1.De bezinning op de vragen van onze tijd met betrekking tot kerk, gezin, jeugd en onderwijs, onder andere ten aanzien van het gebruik van de moderne media;

2.het adviseren van de plaatselijke gemeenten ten behoeve van de daadwerkelijke ondersteuning van de gezinnen ten aanzien van de opvoeding;

3.het zorgdragen voor voorlichting en toerusting hieromtrent aan ambtsdragers, ouders en betrokkenen bij het onderwijs;

4.het begeleiden en adviseren van de bonden en verenigingen met een landelijk karakter binnen de Gereformeerde Gemeenten;

5.het participeren in de Stichting Cursus Godsdienstonderwijs (CGO);

6.de kerkelijke begeleiding en zorg voor onze jongeren die studeren aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs met het oog op hun worteling in de gereformeerde belijdenis en de Gereformeerde Gemeenten. Het doet dit door:

a.het organiseren van landelijke bijeenkomsten;

b.het oprichten en instandhouden van kringen;

c.het verstrekken van schriftelijke voorlichting;

d.het onderhouden van contacten met studentenverenigingen die herkenbaar als grondslag hebben Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, waarvan studenten uit onze gemeenten lid zijn.

Verslag activiteiten

Onder het deputaatschap ressorteren een viertal werkgroepen, waarin de eigenlijke activiteiten van het deputaatschap plaatsvinden. Binnen het deputaatschap worden deze activiteiten gecoördineerd en afgestemd. Verder heeft het deputaatschap een medewerker in dienst die inventariseert welke initiatieven er zijn met betrekking tot de toerusting van ambtsdragers ten aanzien van opvoedingsondersteuning van gezinnen in de gemeente. Het stemt dit aanbod af en functioneert als aanpreekpunt voor kerkenraden die deze toerusting willen aanbieden in de gemeenten.

De activiteiten van de werkgroepen zijn als volgt:

-Werkgroep Gezin:

Bezinning op vragen die betrekking hebben op jongeren, opvoeding etc. Hierover wordt met regelmaat in de Saambinder gepubliceerd.

Aanstellen van en contact onderhouden met de coördinator Toerusting.

-Werkgroep Onderwijs:

Bezinning op vragen die betrekking hebben op onderwijs. Hierover wordt met regelmaat in de Saambinder gepubliceerd.

Contact onderhouden met reformatorische scholen voor Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs, en met de besturenorganisatie VGS.

-Werkgroep Bonden en Verenigingen:

Contact onderhouden met de verschillende landelijke bonden en verenigingen van de Gereformeerde Gemeenten, en hen in voorkomende gevallen van advies dienen

Fungeren als spreekbuis tussen deze bonden en verenigingen en de Generale Synode

-Werkgroep voor studenten:

Contact onderhouden met studerenden binnen de Gereformeerde Gemeenten, en toerusting van deze studerenden door middel van uitgaven, congressen, website etc.

Organiseren van plaatselijke activiteiten voor studerenden via studentenkringen.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 hoger zullen zijn dan die van het verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2017

Realisatie 2018

 

Begroting 2018

 

 

 

 

 

 

BATEN

 

 

 

 

 

 

Bijdragen vanuit gemeenten

65.832

74.334

 

75.000

 

 

Rente en overige baten

0

 

 

 

 

 

Totaal baten:

65.832

 

 

75.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

 

 

Kosten activiteiten

 

 

 

 

 

 

Beheer- en administratiekosten

Rente en overige uitgaven

29.970

 

41.205

 

42.000

 

 

Totaal lasten:

29.970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per saldo: Voordelig saldo

35.862

33.129

 

33.000

 

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

ma 6 april 2020 Vergadering Classis Goes te Goes. Aanvang: 19.00 uur. Deze bijeenkomst wordt uitgesteld tot nader order.
wo 22 april 2020 Bidstond Particuliere Synode Zuid, te Tholen. Voorganger: ds. S. Maljaars. Aanvang: 19.30 uur. Deze bijeenkomst wordt uitgesteld tot nader order.
do 23 april 2020 Vergadering Particuliere Synode Zuid, te Goes. Aanvang: 09.30 uur. Deze bijeenkomst wordt uitgesteld tot nader order.
do 23 april 2020 Vergadering classis Kampen, te Kampen. Aanvang: 09.30 uur.
wo 6 mei 2020 Bidstond Particuliere Synode Zuid-West, te Aalburg. Voorganger: ds. G.J. van Aalst. Aanvang: 19.30 uur
Alle agenda items

Actueel

Ds. A. Verschuure is maandag van het IJssellandziekenhuis te Capelle aan den IJssel overgebracht naar het Erasmus MC te Rotterdam. De Heere zij hem nabij. (30-03)

Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus zal er op het Centraal Bureau in Woerden de komende tijd sprake zijn van een verminderde personele bezetting. De meeste medewerkers werken vanuit huis. U wordt verzocht niet dringende bezoeken tot een later moment uit te stellen. Bezoeken die niet kunnen worden uitgesteld, kunnen van tevoren worden aangemeld via desbetreffende organisatie. Dit bericht blijft van kracht tot nader order. Het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening blijft telefonisch bereikbaar via telefoon 0348-489900.