ANBI gegevens 2017

Naam

Deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs

Fiscaal nummer (RSIN)

824090299

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@cbgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 11 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 8 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het mandaat van het deputaatschap luidt als volgt:

1.De bezinning op de vragen van onze tijd met betrekking tot kerk, gezin, jeugd en onderwijs, onder andere ten aanzien van het gebruik van de moderne media;

2.het adviseren van de plaatselijke gemeenten ten behoeve van de daadwerkelijke ondersteuning van de gezinnen ten aanzien van de opvoeding;

3.het zorgdragen voor voorlichting en toerusting hieromtrent aan ambtsdragers, ouders en betrokkenen bij het onderwijs;

4.het begeleiden en adviseren van de bonden en verenigingen met een landelijk karakter binnen de Gereformeerde Gemeenten;

5.het participeren in de Stichting Cursus Godsdienstonderwijs (CGO);

6.de kerkelijke begeleiding en zorg voor onze jongeren die studeren aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs met het oog op hun worteling in de gereformeerde belijdenis en de Gereformeerde Gemeenten. Het doet dit door:

a.het organiseren van landelijke bijeenkomsten;

b.het oprichten en instandhouden van kringen;

c.het verstrekken van schriftelijke voorlichting;

d.het onderhouden van contacten met studentenverenigingen die herkenbaar als grondslag hebben Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, waarvan studenten uit onze gemeenten lid zijn.

Verslag activiteiten

Onder het deputaatschap ressorteren een viertal werkgroepen, waarin de eigenlijke activiteiten van het deputaatschap plaatsvinden. Binnen het deputaatschap worden deze activiteiten gecoördineerd en afgestemd. Verder heeft het deputaatschap een medewerker in dienst die inventariseert welke initiatieven er zijn met betrekking tot de toerusting van ambtsdragers ten aanzien van opvoedingsondersteuning van gezinnen in de gemeente. Het stemt dit aanbod af en functioneert als aanpreekpunt voor kerkenraden die deze toerusting willen aanbieden in de gemeenten.

De activiteiten van de werkgroepen zijn als volgt:

-Werkgroep Gezin:

Bezinning op vragen die betrekking hebben op jongeren, opvoeding etc. Hierover wordt met regelmaat in de Saambinder gepubliceerd.

Aanstellen van en contact onderhouden met de coördinator Toerusting.

-Werkgroep Onderwijs:

Bezinning op vragen die betrekking hebben op onderwijs. Hierover wordt met regelmaat in de Saambinder gepubliceerd.

Contact onderhouden met reformatorische scholen voor Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs, en met de besturenorganisatie VGS.

-Werkgroep Bonden en Verenigingen:

Contact onderhouden met de verschillende landelijke bonden en verenigingen van de Gereformeerde Gemeenten, en hen in voorkomende gevallen van advies dienen

Fungeren als spreekbuis tussen deze bonden en verenigingen en de Generale Synode

-Werkgroep voor studenten:

Contact onderhouden met studerenden binnen de Gereformeerde Gemeenten, en toerusting van deze studerenden door middel van uitgaven, congressen, website etc.

Organiseren van plaatselijke activiteiten voor studerenden via studentenkringen.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 hoger zullen zijn dan die van het verslagjaar 2017.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Begroting 2017

BATEN

Bijdragen vanuit gemeenten

8.630

65.832

65.000

Rente en overige baten

0

0

0

Totaal baten:

8.630

65.832

65.000

LASTEN

Kosten activiteiten

0

70

0

Beheer- en administratiekosten

Rente en overige uitgaven

1.345

7.097

1.035

8.524

1.350

7.100

Totaal lasten:

8.442

9.629

8.450

Per saldo: Voordelig saldo

229.267

93.589

237.000

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 20 februari 2019 Bevestiging (door ds. P. Mulder) en intrede van ds. G.W.S. Mulder, te Ridderkerk. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur.
wo 20 februari 2019 Ds. Hogchem neemt afscheid van Genemuiden. Aanvang dienst: 19.30 uur.
wo 6 maart 2019 Bevestiging (door ds. E. Bakker) en intrede van ds. C. Hogchem, te Aalburg. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur. Locatie: GG te Werkendam.
wo 13 maart 2019 Landelijke biddag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag biddag houdt).
za 23 maart 2019 De gemeente Klaaswaal bestaat 75 jaar.
Alle agenda items

Actueel

De gemeente Moerkapelle gaat een nieuw orgel laten bouwen door fa. Edskes uit Zwitserland. De verwachting is dat het in de zomer van 2020 wordt opgeleverd.