ANBI Deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs

ANBI gegevens 2022

Naam

Deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en Onderwijs

Fiscaal nummer (RSIN)

824090299

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@cbgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 8 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 5 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het mandaat van het deputaatschap luidt als volgt:

1.De bezinning op de vragen van onze tijd met betrekking tot kerk, gezin, jeugd en onderwijs, onder andere ten aanzien van het gebruik van de moderne media;

2.het adviseren van de plaatselijke gemeenten ten behoeve van de daadwerkelijke ondersteuning van de gezinnen ten aanzien van de opvoeding;

3.het zorgdragen voor voorlichting en toerusting hieromtrent aan ambtsdragers, ouders en betrokkenen bij het onderwijs;

4.het begeleiden en adviseren van de bonden en verenigingen met een landelijk karakter binnen de Gereformeerde Gemeenten;

5.het participeren in de Stichting Cursus Godsdienstonderwijs (CGO);

6.de kerkelijke begeleiding en zorg voor onze jongeren die studeren aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs met het oog op hun worteling in de gereformeerde belijdenis en de Gereformeerde Gemeenten. Het doet dit door:

a.het organiseren van landelijke bijeenkomsten;

b.het oprichten en instandhouden van kringen;

c.het verstrekken van schriftelijke voorlichting;

d.het onderhouden van contacten met studentenverenigingen die herkenbaar als grondslag hebben Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, waarvan studenten uit onze gemeenten lid zijn.

Verslag activiteiten

Onder het deputaatschap ressorteren een viertal werkgroepen, waarin de eigenlijke activiteiten van het deputaatschap plaatsvinden. Binnen het deputaatschap worden deze activiteiten gecoördineerd en afgestemd. Verder heeft het deputaatschap sinds 2020 weer een medewerker in dienst die inventariseert welke initiatieven er zijn met betrekking tot de toerusting van ambtsdragers ten aanzien van opvoedingsondersteuning van gezinnen in de gemeente. Zij stemt dit aanbod af en functioneert als aanpreekpunt voor kerkenraden die deze toerusting willen aanbieden in de gemeenten.

 

De activiteiten van de werkgroepen zijn als volgt:

Werkgroep Gezin:

Bezinning op vragen die betrekking hebben op jongeren, opvoeding etc. Hierover wordt met regelmaat in de Saambinder gepubliceerd.

Aanstellen van en contact onderhouden met de coördinator Toerusting.

Werkgroep Onderwijs:

Bezinning op vragen die betrekking hebben op onderwijs. Hierover wordt met regelmaat in de Saambinder gepubliceerd.

Contact onderhouden met reformatorische scholen voor Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs, en met de besturenorganisatie VGS.

Werkgroep Bonden en Verenigingen:

Contact onderhouden met de verschillende landelijke bonden en verenigingen van de Gereformeerde Gemeenten, en hen in voorkomende gevallen van advies dienen

Fungeren als spreekbuis tussen deze bonden en verenigingen en de Generale Synode

Werkgroep voor studenten:

Contact onderhouden met studerenden binnen de Gereformeerde Gemeenten, en toerusting van deze studerenden door middel van uitgaven, congressen, website etc.

Organiseren van plaatselijke activiteiten voor studerenden via studentenkringen.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2022’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2022’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2023 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.

De staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten- en lastenstelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.