ANBI gegevens 2017

Naam

Deputaatschap voor Israël voor Evangelieverkondiging en diaconale hulpverlening

Fiscaal nummer (RSIN)

807028319

Contactgegevens

Adres: Houttuinlaan 7
Postcode: 3447 GM
Plaats: Woerden
Telefoon: 0348-489929
E-mail: info@boardforisrael.nl
Website: www. dep-israel.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 12 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 9 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. De beloning van het bureaupersoneel vindt plaats conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De doelstelling van het deputaatschap is als volgt in het mandaat beschreven:

  • Voortgaande bezinning op de plaats van het volk Israël in het licht van de Heilige Schrift en op onze kerkelijke opdracht ten aanzien van dit volk.
  • Het verkondigen van het Evangelie onder het volk Israël.
  • Het wekken van liefde tot het volk Israël binnen onze gemeenten, het stimuleren van belangstelling voor onze kerkelijke opdracht en het bestrijden van anti-semitisme vanuit christelijk perspectief.

Verslag activiteiten

Werk in Israël

In Israël wordt gewerkt onder het Joodse volk, bijvoorbeeld door diaconale projecten. Dit vindt plaats in samenwerking met lokale Messiasbelijdende gemeenten. Een aantal van hen heeft een Reformed Pastorsgroep gevormd. Hiermee onderhoudt het Deputaatschap hartelijke contacten. Sinds 2004 is een vertegenwoordiger werkzaam in Israel. Hij onderhoudt contact met de reformatorische gemeenten in het land en is betrokken bij diaconale projecten.

Werk in Oekraïne

Sinds 2005 vindt er in Oekraïne vorming en toerusting van voorgangers en ambtsdragers plaats. Vanaf 2011 gebeurt dit door middel van e-mail. Via e-learningtrajecten verdiepen de deelnemers hun kennis van de gereformeerde leer. Daarnaast zijn er diaconale projecten, zoals steun aan de gaarkeukens van de Joods-Christelijke gemeente Beit Emed in Zhytomir. Dit gebeurt in samenwerking met het Deputaatschap voor Hulpverlening in Bijzondere Noden.

Lectuurwerk

Het vertalen en verspreiden van boeken is een belangrijk onderdeel van ons werk. In de afgelopen jaren zijn duizenden Bijbels en goede gereformeerde boeken in de Russische en Hebreeuwse taal onder Joden verspreid. Er zijn verschillende vertaalprojecten ter hand genomen, zoals de vertaling van Matthew Henry’s commentaar op het Johannesevangelie. Na verschijnen hiervan in 2012 is begonnen met de vertaling van het commentaar op de Psalmen.

Voorlichting in Nederland

In Nederland geeft het Deputaatschap voorlichting over zijn werk, bijvoorbeeld via het magazine de 'Israëlbode' dat jaarlijks vijf maal verschijnt. Ook wordt er voorlichting gegeven op gemeenteavonden en scholen. We organiseren jaarlijks een Israëldag en een themadag. Samen met andere organisaties voorziet het Deputaatschap in de behoefte aan cursussen over Israël. Het wekken van liefde voor Israël en bestrijding van antisemitisme is ook een belangrijk onderdeel van ons werk. Speciaal voor het onderwijs is de informatieve website www.onderwijsenisrael.nl opgezet.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteldop basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

 

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2017

Begroting 2017

Realisatie 2016

     
 

     

BATEN

           

Som van de geworven baten

936.829

685.300

774.281

     

Baten uit levering van producten of diensten

31.275

8.000

11.470

     

Totaal baten:

968.104

693.300

785.751

     
             

LASTEN

           

Besteed aan doelstelling

763.518

744.899

733.495

     

Werving baten

4.117

4.000

4.064

     

Beheer- en administratiekosten

123.683

124.500

121.877

     

Totaal lasten:

891.318

873.399

859.436

     

Saldo voor financiële baten en lasten

2.024

3.900

4.751

     
 

 

 

 

 

   

saldo

78.810

176.199-

68.934-

 

 

 

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

do 17 oktober 2019 Vergadering classis Kampen, te Kampen. Aanvang: 19.00 uur.
wo 6 november 2019 Landelijke dankdag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag dankdag houdt).
wo 8 januari 2020 Ds. G.J.N. Moens neemt afscheid van Lisse. Aanvang dienst: n.n.b.
di 14 januari 2020 Vergadering classis Goes, te Goes. Aanvang: 19.00 uur.
do 23 januari 2020 Bevestiging (door ds. K. Boeder) en intrede van ds. G.J.N. Moens, te Middelharnis. Aanvang diensten: n.n.b.
Alle agenda items

Actueel

Het is mogelijk de bevestigings- en intrededienst van ds. W.A. Zondag (te Dordrecht, 2 oktober jl.) na te luisteren (klik hier).