ANBI gegevens 2019

Naam

Deputaatschap voor Israël voor Evangelieverkondiging en diaconale hulpverlening

Fiscaal nummer (RSIN)

807028319

Contactgegevens

Adres: Houttuinlaan 7
Postcode: 3447 GM
Plaats: Woerden
Telefoon: 0348-489929
E-mail: info@boardforisrael.nl
Website: www. dep-israel.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 11 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 8 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten en er wordt een dagtoelage voor buitenlandse reizen verstrekt. De beloning van het bureaupersoneel vindt plaats conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De doelstelling van het deputaatschap is als volgt in het mandaat beschreven:

  • Voortgaande bezinning op de plaats van het volk Israël in het licht van de Heilige Schrift en op onze kerkelijke opdracht ten aanzien van dit volk.
  • Het verkondigen van het Evangelie onder het volk Israël.
  • Het wekken van liefde tot het volk Israël binnen onze gemeenten, het stimuleren van belangstelling voor onze kerkelijke opdracht en het bestrijden van anti-semitisme vanuit christelijk perspectief.

Verslag activiteiten

Werk in Israël

In Israël wordt gewerkt onder het Joodse volk, bijvoorbeeld door diaconale projecten. Dit vindt plaats in samenwerking met lokale Messiasbelijdende gemeenten. Een aantal van hen heeft een Reformed Pastorsgroep gevormd. Hiermee onderhoudt het Deputaatschap hartelijke contacten. Sinds 2004 is een vertegenwoordiger werkzaam in Israel. Hij onderhoudt contact met de reformatorische gemeenten in het land en is betrokken bij diaconale projecten.

Werk in Oekraïne

Sinds 2005 vindt er in Oekraïne vorming en toerusting van voorgangers en ambtsdragers plaats. Vanaf 2011 gebeurt dit door middel van e-mail.  Via e-learningtrajecten verdiepen de deelnemers hun kennis van de gereformeerde leer. Daarnaast zijn er diaconale projecten, zoals steun aan de gaarkeukens van de Joods-Christelijke gemeente Beit Emed in Zhytomir. Dit gebeurt in samenwerking met het Deputaatschap voor Hulpverlening in Bijzondere Noden.

Lectuurwerk

Het vertalen en verspreiden van boeken is een belangrijk onderdeel van ons werk. In de afgelopen jaren zijn duizenden Bijbels en goede gereformeerde boeken in de Russische en Hebreeuwse taal onder Joden verspreid. Er zijn verschillende vertaalprojecten ter hand genomen, zoals de vertaling van Matthew Henry’s commentaar op het Johannesevangelie en de Psalmen. Mei 2019 is de website www.biblicalreformedbooks.com voor het digitale lectuurproject geïntroduceerd. Dit project wordt vormgegeven in samenwerking met de deputaatschappen Bijbelverspreiding, Bijzondere Noden, Evangelisatie en Zending.

Werk in Budapest

Ds. I.L. Zöld is sinds zomer 2019 als fulltime predikant in Budapest werkzaam. Hij is in dienst van de Hongaarse kerk, die ds. Zöld in de gelegenheid stelt om werk voor het deputaatschap te verrichten. Hij ontvangt hiervoor een vergoeding van het deputaatschap, en zal dan ook daaraan rapporteren.

Lectuurwerk

Het vertalen en verspreiden van boeken is een belangrijk onderdeel van ons werk. In de afgelopen jaren zijn duizenden Bijbels en goede gereformeerde boeken in de Russische en Hebreeuwse taal onder Joden verspreid. Er zijn verschillende vertaalprojecten ter hand genomen, zoals de vertaling van Matthew Henry’s commentaar op het Johannesevangelie en de Psalmen. Voor het Digitaal Lectuurproject is de website www.bibleandbookministry.com geïntroduceerd. Dit project wordt vormgegeven in samenwerking met de deputaatschappen Bijbelverspreiding, Bijzondere Noden, Evangelisatie en Zending.

Voorlichting en fondswerving in Nederland

In Nederland geeft het Deputaatschap voorlichting over zijn werk, bijvoorbeeld via het magazine de 'Israëlbode' dat jaarlijks vijf maal verschijnt. Ook wordt er voorlichting gegeven op gemeenteavonden en scholen. We organiseren jaarlijks een Israëldag, een themadag en een vrouwenochtend. Samen met andere organisaties voorziet het Deputaatschap in de behoefte aan cursussen over Israël. Het wekken van liefde voor Israël en bestrijding van antisemitisme is ook een belangrijk onderdeel van ons werk. Speciaal voor het onderwijs is de informatieve website www.onderwijsenisrael.nl opgezet. Deze website voorziet in een grote behoefte.

Inmiddels zijn er tien Israëlcommissies actief. Met enige regelmaat worden er nieuwe commissies gevormd. Het werk van de commissies valt onder verantwoording van een plaatselijke kerkenraad, waarbij het deputaatschap adviserend op kan treden. Soms is er sprake van een regionale commissie. De doelstelling van de commissies is drieledig:

  1. Bekendheid te geven aan het werk onder het Joodse volk; 
  2. Aan te zetten tot bezinning op de plaats van het volk Israël in het licht van de Heilige Schrift en op onze kerkelijke opdracht ten aanzien van dit volk;
  3. Geld in te zamelen voor het Deputaatschap voor Israël, dat zich onder andere inzet voor evangelieverkondiging onder het volk Israël (www.dep-israel.nl).

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld  op basis van het baten en lastenstelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften, opbrengsten uit verkopingen en (eventuele) legaten.

 

Verkorte staat van baten en lasten

     
       

 

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting
2019

 

BATEN

 

 

 

Som van de geworven baten

    854.653

    854.319

    844.000

Baten uit levering van producten of diensten

      38.457

      49.068

      30.500

 

 

 

 

TOTAAL BATEN

    893.110

    903.387

    874.500

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

Besteed aan doelstelling

    728.124

    747.859

    788.425

Werving baten

         4.117

         4.117

        4.000

Beheer- en administratiekosten

    111.223

    137.912

    120.200

 

 

 

 

TOTAAL LASTEN

    843.464

    889.888

    912.625

 

 

 

 

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

      49.646

      13.499

     -38.125

 

 

 

 

Financiële baten en lasten

            995

       -1.969

       -1.500

 

 

 

 

SALDO

      50.641

      11.530

     -39.625

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 30 oktober 2020 De gemeente Grand Rapids - Beckwith (USA) bestaat op 30 oktober 150 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op 28 oktober een herdenkingsdienst gehouden.
wo 4 november 2020 Landelijke dankdag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag dankdag houdt).
wo 4 november 2020 Ds. G.M. de Leeuw neem afscheid van Grand Rapids - Beckwith (USA). Aanvang dienst: 19.00 uur (plaatselijke tijd).
do 19 november 2020 Presentatie bijbels dagboek voor jongeren met autisme (Helpende Handen) vanuit de GG te Zeist. Aanvang: 19.30 uur. De bijeenkomst is te volgen via www.helpendehanden.nl/presentatieprofetischwoord.
di 24 november 2020 Bevestiging en intrede van ds. G.M. de Leeuw, te Nobleford (Canada). Aanvang diensten: 14.00 en 19.00 uur (plaatselijke tijd).
Alle agenda items

Actueel

Op 2 oktober is op de vergadering van de classis Gouda eervol emeritaat verleend aan onze geliefde herder en leraar ds. J.J. Tanis. Het emeritaat is ook op die datum ingegaan. Wij wensen onze predikant samen met zijn vrouw van harte de zegen van de Heere toe bij het klimmen der jaren. Ook wensen we hen een goede tijd toe in de gemeente Tholen, waarnaar ds. en mevrouw Tanis hopen te verhuizen. De Heere betoonde in al die jaren de getrouwe Verbondsjehova te zijn. En bij alles wat verandert, wensen we toe de vastheid te mogen ervaren die dichter van Psalm 74: 12 verwoordde: ‘Gij, evenwel, Gij blijft dezelfde, o HEERE; Gij zijt vanouds mijn Toeverlaat, mijn Koning’. Kerkenraad Boskoop.