ANBI Deputaatschap voor Israël

ANBI gegevens 2022

Naam

Deputaatschap voor Israël voor Evangelieverkondiging en diaconale hulpverlening

Fiscaal nummer (RSIN)

807028319

Contactgegevens

Adres: Houttuinlaan 7
Postcode: 3447 GM
Plaats: Woerden
Telefoon: 0348-489929
E-mail: info@boardforisrael.nl
Website: www.dep-israel.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 10 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 7 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten en er wordt een dagtoelage voor buitenlandse reizen verstrekt. De beloning van het bureaupersoneel vindt plaats conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De doelstelling van het deputaatschap is als volgt in het mandaat beschreven:

Voortgaande bezinning op de plaats van het volk Israël in het licht van de Heilige Schrift en op onze kerkelijke opdracht ten aanzien van dit volk.

Het verkondigen van het Evangelie onder het volk Israël.

Het wekken van liefde tot het volk Israël binnen onze gemeenten, het stimuleren van belangstelling voor onze kerkelijke opdracht en het bestrijden van anti-semitisme vanuit christelijk perspectief.

Verslag activiteiten

Werk in Israël

In Israël wordt gewerkt onder het Joodse volk, bijvoorbeeld door diaconale projecten. Dit vindt plaats in samenwerking met lokale Messiasbelijdende gemeenten. Een aantal van hen heeft een Reformed Pastorsgroep gevormd. Hiermee onderhoudt het Deputaatschap hartelijke contacten. Sinds 2004 is een vertegenwoordiger werkzaam in Israël. Hij onderhoudt contact met de reformatorische gemeenten in het land en is betrokken bij diaconale projecten.

 Werk in Oekraïne en in Moldavië

Sinds 2005 vindt er in Oekraïne en Moldavië vorming en toerusting van voorgangers en ambtsdragers plaats. Vanaf 2011 gebeurt dit door middel van e-learning. Via cursussen verdiepen de deelnemers hun kennis van de gereformeerde leer. Daarnaast zijn er diaconale projecten, zoals steun aan de gaarkeukens van de Joods-Christelijke gemeente Beit Emed in Zhytomir. Dit gebeurt in samenwerking met het Deputaatschap voor Hulpverlening in Bijzondere Noden.

 Werk in Budapest

Ds. I.L. Zöld is sinds zomer 2019 als fulltime predikant in Budapest werkzaam. Hij is in dienst van de Hongaarse kerk, die ds. Zöld in de gelegenheid stelt om werk voor het deputaatschap te verrichten. Hij ontvangt hiervoor een vergoeding van het deputaatschap, en zal dan ook daaraan rapporteren.

Lectuurwerk

Het vertalen en verspreiden van boeken is een belangrijk onderdeel van ons werk. In de afgelopen jaren zijn duizenden Bijbels en goede gereformeerde boeken in de Russische en Hebreeuwse taal onder Joden verspreid. Er zijn verschillende vertaalprojecten ter hand genomen, zoals de vertaling van Matthew Henry’s commentaar op het Johannesevangelie en de Psalmen. Voor het Digitaal Lectuurproject is de website www.bibleandbookministry.com geïntroduceerd. Dit project wordt vormgegeven in samenwerking met de deputaatschappen Bijbelverspreiding, Bijzondere Noden, Evangelisatie en Zending.

 Voorlichting en Fondsenwerving in Nederland

In Nederland geeft het Deputaatschap voorlichting over zijn werk, bijvoorbeeld via het magazine de 'Israëlbode' dat jaarlijks vijf maal verschijnt. Ook wordt er voorlichting gegeven op gemeenteavonden en scholen. We organiseren jaarlijks een Israëldag, een themadag en een vrouwenochtend. Samen met andere organisaties voorziet het Deputaatschap in de behoefte aan cursussen over Israël. Het wekken van liefde voor Israël en bestrijding van antisemitisme is ook een belangrijk onderdeel van ons werk. Speciaal voor het onderwijs is de informatieve website www.onderwijsenisrael.nl opgezet. Deze website voorziet in een grote behoefte.

 Inmiddels zijn er tien Israëlcommissies actief. Met enige regelmaat worden er nieuwe commissies gevormd. Het werk van de commissies valt onder verantwoording van een plaatselijke kerkenraad, waarbij het deputaatschap adviserend op kan treden. Soms is er sprake van een regionale commissie. De doelstelling van de commissies is drieledig:

 a) Bekendheid te geven aan het werk onder het Joodse volk;

b) Aan te zetten tot bezinning op de plaats van het volk Israël in het licht van de Heilige Schrift en op onze kerkelijke opdracht ten aanzien van dit volk;

c) Geld in te zamelen voor het Deputaatschap voor Israël, dat zich onder andere inzet voor evangelieverkondiging onder het volk Israël (www.dep-israel.nl).

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2022’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2022’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2023 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten- en lastenstelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften, opbrengsten uit verkopingen en (eventuele) legaten.