ANBI gegevens 2017

Naam

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg

Fiscaal nummer (RSIN)

824090494

Contactgegevens

Stadspark 22

8224 ETLelystad

0320-222317

jbonhof@kliksafe.nl

www.deputaatschapdmz.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 9 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 6 overige leden

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het door de synode van de Gereformeerde Gemeenten vastgestelde mandaat luidt sinds de laatste wijzigingen van 5 oktober 2016 als volgt:

  • Het stimuleren, en waar nodig initiëren, van georganiseerde vormen van christelijke zorgverlening (hierna verder omschreven), ten behoeve van leden en doopleden van de Gereformeerde Gemeenten (en van anderen die deze zorg behoeven); ervoor zorg dragen dat de kerkelijke betrokkenheid bij het zorgveld, met name wat betreft de identiteit, zoveel mogelijk gestalte krijgt;
  • Het helpen bewerkstelligen dat in besturen, raden en commissies, en onder het personeel van landelijke, regionale en plaatselijke interkerkelijke zorginstellingen, van welker diensten door leden van de Gereformeerde Gemeenten gebruik wordt gemaakt, een adequate participatie door (leden van) de Gereformeerde Gemeenten aanwezig is;
  • Het voeren van overleg met en het geven van adviezen aan ambtsdragers, zoals ten aanzien van de mantelzorg; het verzorgen van toerusting aan ambtsdragers en andere gemeenteleden; het voorlichten van ambtsdragers over veranderingen in wet- en regelgeving, voor zover dit van belang is voor het functioneren van de gemeenten; het informeren van ambtsdragers over veranderingen bij de (zorg)instellingen die uitgaan of verwant zijn met onze gemeenten (dit alles binnen de doelstellingen van het deputaatschap);
  • Het mede richting geven aan het beleid op het terrein van de zorg in eigen kerkelijke instellingen, alsmede in interkerkelijke instellingen waarin de Gereformeerde Gemeenten en/of leden van de Gereformeerde Gemeenten participeren.
  • Het signaleren van nieuwe ontwikkelingen op politiek, maatschappelijk en kerkelijk terrein met betrekking tot de zorgverlening en het doorvertalen van deze ontwikkelingen naar onder meer voorlichtingsactiviteiten en/of nieuwe initiatieven;
  • Het vragen van een bijdrage van de gemeenten tot een door de Generale Synode bepaald maximum, ter behartiging van de gewenste zorgverlening, en het beheren van deze financiële middelen.

Verslag activiteiten

Ouderen- en gehandicaptenzorg. Regelmatige besprekingen met afgevaardigden van Raden van bestuur, Raden van Toezicht en commissies van advies m.b.t. het aanbod van en de veranderingen bij deze zorg. Het stimuleren tot nieuwe initiatieven die aansluiten bij veranderde wet- en regelgeving. Het uitvoeren van onderzoek naar vraag en aanbod identiteitsgebonden ouderenzorg.

Gastenhuis. Het onderhouden van contacten met bestaande voorzieningen voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen a.g.v. burn-out, overspanning en andere psychosociale spanningen, alsmede het initiëren en desgewenst faciliteren van uitbreiding van zorgplaatsen voor deze doelgroep.

Jeugdverlening. Inspelen op veranderingen in de Jeugdzorg per 1.1.2015. Contacten leggen en onderhouden met organisaties die hierbij actief zijn en actief zijn met het initiëren en faciliteren van woonvoorzieningen voor jongeren, al dan niet in goed contact met Gezinshuis.com. Onderzoek naar dan wel realiseren van voldoende gastgezinnen en pleegzorg voor de doelgroep.

Verslavingszorg. Onderzoek naar de vraag of en in hoeverre er mogelijkheden zijn om te komen tot identiteitsgebonden hulpverlening aan mensen met diverse vormen van verslaving.

Psychosociale hulpverlening. Initiëren, faciliteren en continueren van psychosociale hulpverlening voor de doelgroep, rekening houdend met veranderde maatschappelijke ontwikkelingen en het ontstaan van nieuwe commerciële aanbieders/ZZP-ers.

Voorlichting middels website, publicaties, plaatselijke en landelijke bijeenkomsten voor met name diakenen, kerkelijke ambtdragers die belast zijn met het diaconaat binnen en buiten de kerkelijke Gemeente, in Nederland en wereldwijd.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Begroting 2017

BATEN

Bijdragen vanuit gemeenten en particulieren

549.783

517.000

517.000

Rente en overige inkomsten

30.007

61.509

20.000

Totaal baten:

579.790

578.509

537.000

LASTEN

Psychosociale Hulpverlening

Jeugdhulpverlening

Gehandicaptenzorg

Gastgezinnen, pleegzorg e.a.

Personeelskosten

Reis- en vergaderkosten

Accountantskosten

Beheer-, administratie- en overige kosten

703.641

16.008

0

141.703

4.445

11.223

3.566

57.410

937.996

666.000

12.051

1.740

122.845

6.030

8.791

2.057

4167

823.681

500.000

25.000

170.000

6.000

12.000

3.000

19.000

735.000

Per saldo:

-358.206

-245.172

-198.000

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 6 maart 2019 Bevestiging (door ds. E. Bakker) en intrede van ds. C. Hogchem, te Aalburg. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur. Locatie: GG te Werkendam.
wo 13 maart 2019 Landelijke biddag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag biddag houdt).
za 23 maart 2019 De gemeente Klaaswaal bestaat 75 jaar.
do 28 maart 2019 Vergadering classis Kampen, te Kampen. Aanvang: 10.00 uur.
vr 5 april 2019 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang 19.30 uur.
Alle agenda items

Actueel

De gemeente Moerkapelle gaat een nieuw orgel laten bouwen door fa. Edskes uit Zwitserland. De verwachting is dat het in de zomer van 2020 wordt opgeleverd.