ANBI gegevens 2019

Naam

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg

Fiscaal nummer (RSIN)

824090494

Contactgegevens

Stougjesdijk 249

3261 KV  Oud-Beijerland

06-22941525

info@deputaatschapdmz.nl

www.deputaatschapdmz.nl

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 9 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 6 overige leden

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het door de synode van de Gereformeerde Gemeenten vastgestelde mandaat luidt sinds de laatste wijzigingen van 5 oktober 2016 als volgt:

  • Het stimuleren, en waar nodig initiëren, van georganiseerde vormen van christelijke zorgverlening (hierna verder omschreven), ten behoeve van leden en doopleden van de Gereformeerde Gemeenten (en van anderen die deze zorg behoeven); ervoor zorg dragen dat de kerkelijke betrokkenheid bij het zorgveld, met name wat betreft de identiteit, zoveel mogelijk gestalte krijgt;
  • Het helpen bewerkstelligen dat in besturen, raden en commissies, en onder het personeel van landelijke, regionale en plaatselijke interkerkelijke zorginstellingen, van welker diensten door leden van de Gereformeerde Gemeenten gebruik wordt gemaakt, een adequate participatie door (leden van) de Gereformeerde Gemeenten aanwezig is;
  • Het voeren van overleg met en het geven van adviezen aan ambtsdragers, zoals ten aanzien van de mantelzorg; het verzorgen van toerusting aan ambtsdragers en andere gemeenteleden; het voorlichten van ambtsdragers over veranderingen in wet- en regelgeving, voor zover dit van belang is voor het functioneren van de gemeenten; het informeren van ambtsdragers over veranderingen bij de (zorg)instellingen die uitgaan of verwant zijn met onze gemeenten (dit alles binnen de doelstellingen van het deputaatschap);
  • Het mede richting geven aan het beleid op het terrein van de zorg in eigen kerkelijke instellingen, alsmede in interkerkelijke instellingen waarin de Gereformeerde Gemeenten en/of leden van de Gereformeerde Gemeenten participeren.
  • Het signaleren van nieuwe ontwikkelingen op politiek, maatschappelijk en kerkelijk terrein met betrekking tot de zorgverlening en het doorvertalen van deze ontwikkelingen naar onder meer voorlichtingsactiviteiten en/of nieuwe initiatieven;
  • Het vragen van een bijdrage van de gemeenten tot een door de Generale Synode bepaald maximum, ter behartiging van de gewenste zorgverlening, en het beheren van deze financiële middelen.

 

Verslag activiteiten

Ouderen- en gehandicaptenzorg

Minstens één keer per jaar is er een bespreking met afgevaardigden van Raden van bestuur, Raden van Toezicht en commissies van advies m.b.t. het aanbod van en de veranderingen bij deze zorg. DMZ stimuleert nieuwe initiatieven die aansluiten bij veranderde wet- en regelgeving en faciliteert waar nodig en gewenst het uitvoeren van onderzoek naar vraag en aanbod identiteitsgebonden ouderenzorg.

Diaconaal Gastenhuis

Er zin regelmatig contacten met het bestuur van de Oase, een voorziening voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen a.g.v. burn-out, overspanning en andere psychosociale spanningen. Deze contacten lopen o.a. via een breed kerkelijk overleg, waaraan participerende kerken deelnemen. DMZ stimuleert het realiseren van een tweede diaconaal gastenhuis in het oosten van Nederland. 

Jeugdhulpverlening

Een werkgroep vanuit en onder verantwoordelijkheid van DMZ legt en onderhoudt contacten met organisaties die voorzieningen exploiteren op dit terrein. Op deze wijze initieert en faciliteert DMZ woonvoorzieningen voor jongeren. De focus is gericht op het realiseren van gezinshuizen met een reformatorische identiteit. Daarnaast faciliteert DMZ gastopvang en bijeenkomsten voor pleegzorg.

Verslavingszorg

Op basis van een onderzoek initieert en faciliteert DMZ mogelijkheden om in samenwerking met externe partners te komen tot kwalitatieve behandeling en begeleiding van diverse vormen van verslaving, verbonden met pastorale begeleiding van verslaafden vanuit de reformatorische identiteit.

Psychosociale hulpverlening

DMZ stimuleert een divers palet van psychosociale hulpverlening. Daarbij wordt nauw samengewerkt met De Vluchtheuvel, vooral als het gaat om preventieve activiteiten op het terrein van huwelijk en gezinsproblematiek.

Samenwerking

DMZ onderhoudt met de diaconale deputaatschappen respectievelijk commissie van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk vertegenwoordigd goede contacten om met elkaar samen te werken, in het bijzonder rondom jeugdhulpverlening en verslavingszorg. Waar mogelijk vinden gezamenlijke publicaties in de verschillende landelijke kerkbladen plaats.

Voorlichting en toerusting

Via de website, publicaties en plaatselijke en landelijke bijeenkomsten, met name voor diakenen, vindt toerusting plaats. Regelmatig worden een landelijke diakendag georganiseerd.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

 

Staat van baten en lasten

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2018

 

Realisatie 2019

Begroting 2019

 

 

 

BATEN

 

 

 

 

Bijdragen vanuit gemeenten en particulieren

533.304

 

535.203

538.500

Rente en overige inkomsten

12.393

 

8.226

10.250

Totaal baten:

545.697

 

543.429

548.750

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

Psychosociale Hulpverlening

Ondersteuning gastenhuis

Jeugdhulpverlening                                                                                                                           

Gehandicaptenzorg

Gastgezinnen/ pleegzorg/ Huwelijk & gezin

Reis- en vergaderkosten

Voorlichtingskosten

Algemene kosten

534.097

0

15.140

     44.071

159.021

7.463

0

23.612

783.403

 

292.242

0

18.432

26.000

197.189

8.270

0

26.391

568.524

423.294

50.000

18.198

0

113.960

8.000

500

15.750

629.702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per saldo:

-237.706

 

-25.095

-80.952

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 30 oktober 2020 De gemeente Grand Rapids - Beckwith (USA) bestaat op 30 oktober 150 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op 28 oktober een herdenkingsdienst gehouden.
wo 4 november 2020 Landelijke dankdag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag dankdag houdt).
wo 4 november 2020 Ds. G.M. de Leeuw neem afscheid van Grand Rapids - Beckwith (USA). Aanvang dienst: 19.00 uur (plaatselijke tijd).
do 19 november 2020 Presentatie bijbels dagboek voor jongeren met autisme (Helpende Handen) vanuit de GG te Zeist. Aanvang: 19.30 uur. De bijeenkomst is te volgen via www.helpendehanden.nl/presentatieprofetischwoord.
di 24 november 2020 Bevestiging en intrede van ds. G.M. de Leeuw, te Nobleford (Canada). Aanvang diensten: 14.00 en 19.00 uur (plaatselijke tijd).
Alle agenda items

Actueel

Op 2 oktober is op de vergadering van de classis Gouda eervol emeritaat verleend aan onze geliefde herder en leraar ds. J.J. Tanis. Het emeritaat is ook op die datum ingegaan. Wij wensen onze predikant samen met zijn vrouw van harte de zegen van de Heere toe bij het klimmen der jaren. Ook wensen we hen een goede tijd toe in de gemeente Tholen, waarnaar ds. en mevrouw Tanis hopen te verhuizen. De Heere betoonde in al die jaren de getrouwe Verbondsjehova te zijn. En bij alles wat verandert, wensen we toe de vastheid te mogen ervaren die dichter van Psalm 74: 12 verwoordde: ‘Gij, evenwel, Gij blijft dezelfde, o HEERE; Gij zijt vanouds mijn Toeverlaat, mijn Koning’. Kerkenraad Boskoop.