ANBI gegevens 2018

Naam

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg

Fiscaal nummer (RSIN)

824090494

Contactgegevens

 

Stadspark 22

8224 ETLelystad

0320-222317

jbonhof@kliksafe.nl

www.deputaatschapdmz.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 9 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 6 overige leden

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het door de synode van de Gereformeerde Gemeenten vastgestelde mandaat luidt sinds de laatste wijzigingen van 5 oktober 2016 als volgt:

  • Het stimuleren, en waar nodig initiëren, van georganiseerde vormen van christelijke zorgverlening (hierna verder omschreven), ten behoeve van leden en doopleden van de Gereformeerde Gemeenten (en van anderen die deze zorg behoeven); ervoor zorg dragen dat de kerkelijke betrokkenheid bij het zorgveld, met name wat betreft de identiteit, zoveel mogelijk gestalte krijgt;
  • Het helpen bewerkstelligen dat in besturen, raden en commissies, en onder het personeel van landelijke, regionale en plaatselijke interkerkelijke zorginstellingen, van welker diensten door leden van de Gereformeerde Gemeenten gebruik wordt gemaakt, een adequate participatie door (leden van) de Gereformeerde Gemeenten aanwezig is;
  • Het voeren van overleg met en het geven van adviezen aan ambtsdragers, zoals ten aanzien van de mantelzorg; het verzorgen van toerusting aan ambtsdragers en andere gemeenteleden; het voorlichten van ambtsdragers over veranderingen in wet- en regelgeving, voor zover dit van belang is voor het functioneren van de gemeenten; het informeren van ambtsdragers over veranderingen bij de (zorg)instellingen die uitgaan of verwant zijn met onze gemeenten (dit alles binnen de doelstellingen van het deputaatschap);
  • Het mede richting geven aan het beleid op het terrein van de zorg in eigen kerkelijke instellingen, alsmede in interkerkelijke instellingen waarin de Gereformeerde Gemeenten en/of leden van de Gereformeerde Gemeenten participeren.
  • Het signaleren van nieuwe ontwikkelingen op politiek, maatschappelijk en kerkelijk terrein met betrekking tot de zorgverlening en het doorvertalen van deze ontwikkelingen naar onder meer voorlichtingsactiviteiten en/of nieuwe initiatieven;
  • Het vragen van een bijdrage van de gemeenten tot een door de Generale Synode bepaald maximum, ter behartiging van de gewenste zorgverlening, en het beheren van deze financiële middelen.

 

Verslag activiteiten

Ouderen- en gehandicaptenzorg. Regelmatige besprekingen met afgevaardigden van Raden van bestuur, Raden van Toezicht en commissies van advies m.b.t. het aanbod van en de veranderingen bij deze zorg. Het stimuleren tot nieuwe initiatieven die aansluiten bij veranderde wet- en regelgeving. Het uitvoeren van onderzoek naar vraag en aanbod identiteitsgebonden ouderenzorg.

Diaconaal Gastenhuis. Regelmatige bespreking met het bestuur van De Oase, een voorziening voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen a.g.v. burn-out, overspanning en andere psychosociale spanningen. Het stimuleren van het tot stand brengen van een 2e diaconaal gastenhuis. 

Jeugdhulpverlening. Contacten leggen en onderhouden met organisaties die voorzieningen exploiteren op dit terrein. Het initiëren en faciliteren van woonvoorzieningen voor jongeren,. Onderzoek naar dan wel realiseren van voldoende gastgezinnen en pleegzorg voor de doelgroep.

Verslavingszorg. Onderzoek naar de vraag of en in hoeverre er mogelijkheden zijn om te komen tot identiteitsgebonden hulpverlening aan mensen met diverse vormen van verslaving.

Psychosociale hulpverlening. Initiëren, faciliteren en continueren van psychosociale hulpverlening. Het verlenen van steun van De Vluchtheuvel met name ten aanzien van preventieve activiteiten op het terrein van huwelijk en gezinsproblematiek.

Het onderhouden van contacten via het platform met de diaconale deputaatschappen respectievelijk commissie van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk.

Voorlichting middels website, publicaties, plaatselijke en landelijke bijeenkomsten voor met name diakenen, zijnde de kerkelijke ambtsdragers die belast zijn met het diaconaat.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2017

 

Realisatie 2018

Begroting 2018

 

 

 

 

 

 

 

BATEN

 

 

 

 

 

 

Bijdragen vanuit gemeenten en particulieren

542.274

 

533.304

540.120

 

 

Rente en overige inkomsten

61.509

 

12.393

15.000

 

 

Totaal baten:

603.783

 

545.697

555.120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

 

 

Psychosociale Hulpverlening

Ondersteuning gastenhuis

Jeugdhulpverlening                                                                                                                           

Gehandicaptenzorg

Gastgezinnen/ pleegzorg/ Huwelijk & gezin

Reis- en vergaderkosten

Voorlichtingskosten

Algemene kosten

661.000

5.000

15.640

1.740

119.256

8.791

203

12.254

823.884

 

534.097

0

15.140

44.071

159.021

7.463

0

23.612

783.403

493.726

50.000

35.000

0

165.280

10.000

1.500

15.750

771.256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per saldo:

-220.101

 

-237.706

-216.136

 

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 7 augustus 2020 De gemeente Barneveld-Centrum bestaat 125 jaar. Om 19.30 uur wordt een herdenkingsdienst gehouden. Voorganger: ds. E.J. Boudewijn.
za 22 augustus 2020 Classicaal examen van kand. P.C. Vlot in de GG te Goes. Aanvang: 09.30 uur. Bijwonen van dit examen is mogelijk via aanmelding (voor de link: zie hierboven).
ma 24 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
di 25 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 2).
wo 26 augustus 2020 De gemeente Nieuwdorp bestaat 100 jaar.
Alle agenda items

Actueel

Ds. A.T. Vergunst is zondag 26 juli 2020 als predikant "geïnstalleerd" in de gemeente Carterton (Nieuw Zeeland). De officiële bevestiging, door ds. W. Harink, zal op een later moment plaatsvinden. Om de dienst (woord en beeld) te beluisteren, klik hier.