ANBI Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg

ANBI gegevens 2022

Naam

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg

Fiscaal nummer (RSIN)

824090494

Contactgegevens

Stougjesdijk 249

3261 KV  Oud-Beijerland

06 22 94 15 25

info@deputaatschapdmz.nl

www.deputaatschapdmz.nl

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 7 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 4 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2022 t/m 2025 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Mandaat

Het door de synode van de Gereformeerde Gemeenten vastgestelde mandaat luidt sinds de laatste wijzigingen van 5 oktober 2016 als volgt:

·             Het stimuleren, en waar nodig initiëren, van georganiseerde vormen van christelijke zorgverlening (hierna verder omschreven), ten behoeve van leden en doopleden van de Gereformeerde Gemeenten (en van anderen die deze zorg behoeven); ervoor zorg dragen dat de kerkelijke betrokkenheid bij het zorgveld, met name wat betreft de identiteit, zoveel mogelijk gestalte krijgt;

·             Het helpen bewerkstelligen dat in besturen, raden en commissies, en onder het personeel van landelijke, regionale en plaatselijke interkerkelijke zorginstellingen, van welker diensten door leden van de Gereformeerde Gemeenten gebruik wordt gemaakt, een adequate participatie door (leden van) de Gereformeerde Gemeenten aanwezig is;

·             Het voeren van overleg met en het geven van adviezen aan ambtsdragers, zoals ten aanzien van de mantelzorg; het verzorgen van toerusting aan ambtsdragers en andere gemeenteleden; het voorlichten van ambtsdragers over veranderingen in wet- en regelgeving, voor zover dit van belang is voor het functioneren van de gemeenten; het informeren van ambtsdragers over veranderingen bij de (zorg)instellingen die uitgaan of verwant zijn met onze gemeenten (dit alles binnen de doelstellingen van het deputaatschap);

·             Het mede richting geven aan het beleid op het terrein van de zorg in eigen kerkelijke instellingen, alsmede in interkerkelijke instellingen waarin de Gereformeerde Gemeenten en/of leden van de Gereformeerde Gemeenten participeren.

·             Het signaleren van nieuwe ontwikkelingen op politiek, maatschappelijk en kerkelijk terrein met betrekking tot de zorgverlening en het doorvertalen van deze ontwikkelingen naar onder meer voorlichtingsactiviteiten en/of nieuwe initiatieven;

Het vragen van een bijdrage van de gemeenten tot een door de Generale Synode bepaald maximum, ter behartiging van de gewenste zorgverlening, en het beheren van deze financiële middelen.

 Verslag activiteiten

Ouderen- en gehandicaptenzorg

Dit jaar is er na enkele jaren weer een overleg geweest met de bestuurders van de ouderen- en gehandicaptenzorg. De gevolgen van de covid-pandemie ijlen nog na, zich uitend in een hoog ziekteverzuim. Daarnaast is het aantal vacatures hoog, niet zo zeer vanwege het feit dat in absolute aantallen minder mensen voor de zorg kiezen, maar wel omdat er meer mensen nodig zijn vanwege de vergrijzing en verzwaring van de zorgzwaarte.

Diaconaal Gastenhuis

De contacten met het diaconaal gastenhuis De Oase betroffen in het bijzonder de ontwikkeling rond een tweede diaconaal gastenhuis in het oosten van Nederland. Dit is inmiddels in een ander vorm dan De Oase gestart.

Jeugdhulpverlening

Een werkgroep vanuit en onder verantwoordelijkheid van DMZ legt en onderhoudt contacten met organisaties die voorzieningen exploiteren op dit terrein. Op deze wijze initieert en faciliteert DMZ woonvoorzieningen voor jongeren. De focus is gericht op het realiseren van gezinshuizen met een reformatorische identiteit. Daarnaast faciliteert DMZ gastopvang en bijeenkomsten voor pleegzorg.

Verslavingszorg

Op basis van een onderzoek initieert en faciliteert DMZ mogelijkheden om in samenwerking met externe partners te komen tot kwalitatieve behandeling en begeleiding van diverse vormen van verslaving, verbonden met pastorale begeleiding van verslaafden vanuit de reformatorische identiteit. In 2020 is in samenwerking met de Jeugdbond een actie rondom gameverslaving opgestart. Deze actie is in 2021 afgerond en heeft geleid tot concrete activiteiten.

Psychosociale hulpverlening

DMZ stimuleert een divers palet van psychosociale hulpverlening. Daarbij wordt nauw samengewerkt met De Vluchtheuvel, vooral als het gaat om preventieve activiteiten op het terrein van huwelijk en gezinsproblematiek.

Samenwerking

DMZ onderhoudt met de diaconale deputaatschappen respectievelijk commissie van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk vertegenwoordigd goede contacten om met elkaar samen te werken, in het bijzonder rondom jeugdhulpverlening en verslavingszorg. Waar mogelijk vinden gezamenlijke publicaties in de verschillende landelijke kerkbladen plaats.

Beleid,, Voorlichting en toerusting

In 2022 is het beleidsplan 2022-2024 vastgesteld.  

Via de website, publicaties en plaatselijke en landelijke bijeenkomsten, met name voor diakenen, vindt toerusting plaats. In september 2022 werd een landelijke diakendag georganiseerd.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2022’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2022’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2023 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.

De staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten- en lastenstelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.