ANBI Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg

ANBI gegevens 2020

Naam

Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg

Fiscaal nummer (RSIN)

824090494

Contactgegevens

Stougjesdijk 249

3261 KV  Oud-Beijerland

06 22 94 15 25

info@deputaatschapdmz.nl

www.deputaatschapdmz.nl

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 9 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 6 overige leden

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Mandaat

Het door de synode van de Gereformeerde Gemeenten vastgestelde mandaat luidt sinds de laatste wijzigingen van 5 oktober 2016 als volgt:

·             Het stimuleren, en waar nodig initiëren, van georganiseerde vormen van christelijke zorgverlening (hierna verder omschreven), ten behoeve van leden en doopleden van de Gereformeerde Gemeenten (en van anderen die deze zorg behoeven); ervoor zorg dragen dat de kerkelijke betrokkenheid bij het zorgveld, met name wat betreft de identiteit, zoveel mogelijk gestalte krijgt;

·             Het helpen bewerkstelligen dat in besturen, raden en commissies, en onder het personeel van landelijke, regionale en plaatselijke interkerkelijke zorginstellingen, van welker diensten door leden van de Gereformeerde Gemeenten gebruik wordt gemaakt, een adequate participatie door (leden van) de Gereformeerde Gemeenten aanwezig is;

·             Het voeren van overleg met en het geven van adviezen aan ambtsdragers, zoals ten aanzien van de mantelzorg; het verzorgen van toerusting aan ambtsdragers en andere gemeenteleden; het voorlichten van ambtsdragers over veranderingen in wet- en regelgeving, voor zover dit van belang is voor het functioneren van de gemeenten; het informeren van ambtsdragers over veranderingen bij de (zorg)instellingen die uitgaan of verwant zijn met onze gemeenten (dit alles binnen de doelstellingen van het deputaatschap);

·             Het mede richting geven aan het beleid op het terrein van de zorg in eigen kerkelijke instellingen, alsmede in interkerkelijke instellingen waarin de Gereformeerde Gemeenten en/of leden van de Gereformeerde Gemeenten participeren.

·             Het signaleren van nieuwe ontwikkelingen op politiek, maatschappelijk en kerkelijk terrein met betrekking tot de zorgverlening en het doorvertalen van deze ontwikkelingen naar onder meer voorlichtingsactiviteiten en/of nieuwe initiatieven;

Het vragen van een bijdrage van de gemeenten tot een door de Generale Synode bepaald maximum, ter behartiging van de gewenste zorgverlening, en het beheren van deze financiële middelen.

 Verslag activiteiten

Ouderen- en gehandicaptenzorg

Vanwege COVID-19 is er dit jaar geen overleg geweest met bestuurders van de instellingen voor ouderen- en gehandicaptenzorg. De zorgen in de verschillende instellingen zijn vanwege de pandemie groot geweest. De situatie vraagt veel van de medewerkers. DMZ stimuleert nieuwe initiatieven die aansluiten bij veranderde wet- en regelgeving en faciliteert waar nodig en gewenst het uitvoeren van onderzoek naar vraag en aanbod identiteitsgebonden ouderenzorg.

 Diaconaal Gastenhuis

Er zin regelmatig contacten met het bestuur van de Oase, een voorziening voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen a.g.v. burn-out, overspanning en andere psychosociale spanningen. Deze contacten lopen o.a. via een breed kerkelijk overleg, waaraan participerende kerken deelnemen. DMZ stimuleert het realiseren van een tweede diaconaal gastenhuis in het oosten van Nederland. Hiervoor is in 2020 een onderzoek gedaan.

 Jeugdhulpverlening

Een werkgroep vanuit en onder verantwoordelijkheid van DMZ legt en onderhoudt contacten met organisaties die voorzieningen exploiteren op dit terrein. Op deze wijze initieert en faciliteert DMZ woonvoorzieningen voor jongeren. De focus is gericht op het realiseren van gezinshuizen met een reformatorische identiteit. Daarnaast faciliteert DMZ gastopvang en bijeenkomsten voor pleegzorg.

 Verslavingszorg

Op basis van een onderzoek initieert en faciliteert DMZ mogelijkheden om in samenwerking met externe partners te komen tot kwalitatieve behandeling en begeleiding van diverse vormen van verslaving, verbonden met pastorale begeleiding van verslaafden vanuit de reformatorische identiteit. In 2020 is in samenwerking met de Jeugdbond een actie rondom gameverslaving opgestart.

 Psychosociale hulpverlening

DMZ stimuleert een divers palet van psychosociale hulpverlening. Daarbij wordt nauw samengewerkt met De Vluchtheuvel, vooral als het gaat om preventieve activiteiten op het terrein van huwelijk en gezinsproblematiek.

 Samenwerking

DMZ onderhoudt met de diaconale deputaatschappen respectievelijk commissie van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk vertegenwoordigd goede contacten om met elkaar samen te werken, in het bijzonder rondom jeugdhulpverlening en verslavingszorg. Waar mogelijk vinden gezamenlijke publicaties in de verschillende landelijke kerkbladen plaats.

 Voorlichting en toerusting

Via de website, publicaties en plaatselijke en landelijke bijeenkomsten, met name voor diakenen, vindt toerusting plaats. Regelmatig worden een landelijke diakendag georganiseerd.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2020’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2020’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2021 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.