ANBI gegevens 2017

Naam

Deputaatschap ter behartiging van de belangen van De Saambinder

Fiscaal nummer (RSIN)

824090470

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
saambinder@cbgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door vier predikanten en twee ouderlingen. Zij worden gekozen door de Generale Synode. De voorzitter is een predikant en de twee ouderlingen zijn resp. secretaris en penningmeester.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het deputaatschap heeft de opdracht een kerkelijk weekblad, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten uit te geven. De inhoud behoort te zijn naar Gods Woord, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de drie Formulieren van Enigheid volgens de Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619. Het doel is de gemeenten ‘samen te binden’ op dit fundament. Daartoe dient de inhoud van het blad te zijn: mediterend, informerend en opiniërend.

De hoofdredacteur wordt benoemd door de generale synode en draagt een eigen verantwoordelijkheid voor de inhoud van het blad uit kracht van zijn benoeming.

Het deputaatschap is bevoegd om naast de door de generale synode benoemde hoofdredacteur een redacteur, een redactiesecretaris en/of een commissie van redactie te benoemen.

Het deputaatschap is ook bevoegd om in geval de door de generale synode benoemde hoofdredacteur door overlijden of andere omstandigheden, zijn arbeid als zodanig niet meer kan verrichten, een waarnemend hoofdredacteur te benoemen. Het deputaatschap doet danaan de eerstvolgende generale synode een voordracht ter benoeming van een hoofdredacteur. Driejaarlijks brengen het deputaatschap en de hoofdredacteur verslag uit van hun werkzaamheden aan de generale synode.

Het batig saldo, voor zover niet nodig voor de exploitatie van De Saambinder, zal bestemd worden voor de Emerituskas.

Het bovengenoemde is als mandaat is vastgesteld door de Generale Synode 2010.

Verslag activiteiten

Al 95 jaar mag De Saambinder wekelijks verschijnen.

Het kerkelijk weekblad kent een aantal vaste rubrieken: een meditatie, kerkelijk nieuws, boekbesprekingen, de rubriek Éven maar’ door de hoofdredacteur, een activiteitenrubriek, een vragenrubriek, de zondagse en doordeweekse preekbeurten van alle predikanten en studenten. Verder zijn er scribenten die een commentaar schrijven op actuele gebeurtenissen en worden verslagen van classisvergaderingen, intrede- en bevestigingsdiensten van predikanten opgenomen. Ook bevat ieder nummer een aantal advertenties. Regelmatig worden ook artikelen geplaatst die het theologisch eigene van de Gereformeerde Gemeenten benadrukken.

Dat De Saambinder in een behoefte voorziet blijkt wel uit het aantal van meer dan 21000 abonnees.

Een enkele keer ontvangen alle abonnees een extra katern, zoals in 2011 over de Nederlandse Geloofsbelijdenis en in 2014 over de Heidelbergse catechismus.

Het blad wordt gedrukt bij drukkerij Verloop te Alblasserdam.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de lasten in 2018 hoger zullen zijn vanwege de kosten van een nieuwe lay-out van het blad en een landelijke wervingsactie onder gemeenteleden.

 

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2016

Realisatie 2017

 

Begroting 2017

   
 

 

   

BATEN

           

Abonnementen en overbetalingen van abonnees

623.375

669.452

 

645.400

   

Rente en overige inkomsten

167.217

174.560

 

170.300

   

Totaal baten:

790.592

844.012

 

815.700

   
             

LASTEN

           

Druk- en verzendkosten

547.005

551.705

 

551.000

   

Kosten medewerkers

57.808

60.550

 

54.200

   

Abonnements- en incassokosten

60.663

70.684

 

50.650

   

Overige uitgaven

52.658

43.964

 

65.700

   

Totaal lasten:

718.134

726.903

 

721.550

   

Per saldo: Voordelig saldo

72.457

117.109

 

94.150

 

 

Afdracht aan Emerituskas

0

91.134

 

79.900

   

Financiële baten

3.830

3.277

 

4.000

   

Saldo na afdracht Emerituskas

76.287

29.252

 

18.250

 

 

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 5 juli 2019 Vergadering classis Barneveld, te Barneveld-Centrum. Aanvang 19.00 uur.
vr 5 juli 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
ma 8 juli 2019 Vergadering classis Goes, te Goes. Aanvang: 19.00 uur.
di 9 juli 2019 Ds. E.C. Adams neemt afscheid van Corsica (USA).
wo 10 juli 2019 Vergadering classis Utrecht, te Zeist (peremptoir examen; alleen in geval een kandidaat een beroep naar een classisgemeente aanneemt). Aanvang: 14.00 uur.
Alle agenda items

Actueel

De nieuwbouw van de gemeente Rotterdam-Centrum vordert gestaag. Op de pagina van deze gemeente treft u een kleine impressie aan van de huidige situatie (mei 2019).

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is volop bezig met de renovatie van het kerkgebouw. Wilt u beelden bekijken van de voortgang van de renovatie? Klik dan hier.