ANBI gegevens 2018

Naam

Deputaatschap ter behartiging van de belangen van De Saambinder

Fiscaal nummer (RSIN)

824090470

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
saambinder@cbgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door vier predikanten en twee ouderlingen. Zij worden gekozen door de Generale Synode. De voorzitter is een predikant en de twee ouderlingen zijn resp. secretaris en penningmeester.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het deputaatschap heeft de opdracht een kerkelijk weekblad, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten uit te geven. De inhoud behoort te zijn naar Gods Woord, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de drie Formulieren van Enigheid volgens de Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619. Het doel is de gemeenten ‘samen te binden’ op dit fundament. Daartoe dient de inhoud van het blad te zijn: mediterend, informerend en opiniërend.

De hoofdredacteur wordt benoemd door de generale synode en draagt een eigen verantwoordelijkheid voor de inhoud van het blad uit kracht van zijn benoeming.

Het deputaatschap is bevoegd om naast de door de generale synode benoemde hoofdredacteur een redacteur, een redactiesecretaris en/of een commissie van redactie te benoemen.

Het deputaatschap is ook bevoegd om in geval de door de generale synode benoemde hoofdredacteur door overlijden of andere omstandigheden, zijn arbeid als zodanig niet meer kan verrichten, een waarnemend hoofdredacteur te benoemen. Het deputaatschap doet danaan de eerstvolgende generale synode een voordracht ter benoeming van een hoofdredacteur. Driejaarlijks brengen het deputaatschap en de hoofdredacteur verslag uit van hun werkzaamheden aan de generale synode.

Het bovengenoemde is als mandaat is vastgesteld door de Generale Synode 2010.

De Saambinder streeft ernaar jaarlijks een dekkende exploitatie te realiseren, waardoor de overbetalingen minus de meerkosten ten gevolge van halfjaarfacturatie, volledig ten goede kunnen komen aan Emerituskas (Besluit De Saambinder d.d. 17 juni 2016).

Verslag activiteiten

Al 96 jaar mag De Saambinder wekelijks verschijnen.

Het kerkelijk weekblad kent een aantal vaste rubrieken: een meditatie, kerkelijk nieuws, boekbesprekingen, een activiteitenrubriek, een vragenrubriek, de zondagse en doordeweekse preekbeurten van alle predikanten en studenten. Verder zijn er scribenten die een commentaar schrijven op actuele gebeurtenissen en worden verslagen van classisvergaderingen, intrede- en bevestigingsdiensten van predikanten opgenomen. Ook bevat ieder nummer een aantal advertenties. Regelmatig worden ook artikelen geplaatst die het theologisch eigene van de Gereformeerde Gemeenten benadrukken.

Dat De Saambinder in een behoefte voorziet blijkt wel uit het aantal van meer dan 20.000 abonnees. 

Een enkele keer ontvangen alle abonnees een extra katern, zoals in 2011 over de Nederlandse Geloofsbelijdenis en in 2014 over de Heidelbergse catechismus.

Het blad wordt gedrukt bij drukkerij Verloop te Alblasserdam.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de lasten in 2019 hoger zullen zijn vanwege de kosten van een nieuwe lay-out van het blad en een landelijke wervingsactie onder gemeenteleden.

 

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2017

Realisatie 2018

 

Begroting 2018

 

 

 

 

 

 

BATEN

 

 

 

 

 

 

Abonnementen en overbetalingen van abonnees

669.452

669.972

 

651.000

 

 

Rente en overige inkomsten

174.560

183.805

 

175.000

 

 

Totaal baten:

844.012

853.777

 

826.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

 

 

Druk- en verzendkosten

551.705

561.369

 

566.100

 

 

Kosten medewerkers

60.550

59.349

 

58.200

 

 

Abonnements- en incassokosten

70.684

65.410

 

67.635

 

 

Overige uitgaven

43.964

46.178

 

49.195

 

 

Totaal lasten:

726.903

732.306

 

741.130

 

 

Per saldo: Voordelig saldo

117.109

121.477

 

84.870

 

 

Afdracht aan Emerituskas

91.134

94.756

 

76.900

 

 

Financiële baten

3.277

3.629

 

3.000

 

 

Saldo na afdracht Emerituskas

29.252

30.344

 

10.970

 

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

zo 31 mei 2020 Ds. A.J. de Waard neemt afscheid van Nieuwdorp. Aanvang dienst: 18.30 uur.
di 2 juni 2020 Bidstond te Grand Rapids (USA) i.v.m. de te houden vergadering van het curatorium N.R.C. inzake examen / toelating van studenten aan de Theologische School. Deze bijeenkomst is uitgesteld tot nader order.
wo 3 juni 2020 Het curatorium van de N.R.C. (de gemeenten in Amerika en Canada) komt bijeen in verband examens / toelating van studenten aan de Theologische School (Grand Rapids). Deze bijeenkomst is uitgesteld tot nader order.
zo 7 juni 2020 Ds. A.T. Vergunst neemt afscheid van Waupun (USA). Aanvang dienst: 18.00 uur (plaatselijke tijd)
za 13 juni 2020 Bevestiging (door ds. A. Schot) en intrede van ds. A.J. de Waard, te Urk. Aanvang diensten: 10.00 en 14.30 uur.
Alle agenda items

Actueel

Op het Centraal Bureau in Woerden is een verminderde personele bezetting. De meeste medewerkers werken vanuit huis. U wordt verzocht niet dringende bezoeken tot een later moment uit te stellen. Bezoeken die niet kunnen worden uitgesteld, kunnen van tevoren worden aangemeld via desbetreffende organisatie. Het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening blijft telefonisch bereikbaar via 0348-489900.

De gemeente Moerkapelle heeft vrijdag 15 mei jl. haar nieuwe orgel in gebruik genomen. De Zwitserse orgelbouwer Edskes orgelbouw heeft het oude orgel compleet vernieuwd. Van 17 stemmen naar 30 stemmen, verdeeld over hoofdwerk, bovenwerk en pedaal. De speeltafel bevindt zich nu niet meer aan de linkerzijde van het orgel, maar in de onderkast, recht onder het front. Vanwege de omstandigheden vond de overdracht in klein comité plaats. Op een later moment hoopt men in Moerkapelle alsnog een officiële ingebruikname te kunnen realiseren.