ANBI Deputaatschap ter behartiging van de belangen van De Saambinder

ANBI gegevens 2021

Naam

Deputaatschap ter behartiging van de belangen van De Saambinder

Fiscaal nummer (RSIN)

824090470

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@desaambinder.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door drie predikanten en drie ouderlingen. Zij worden gekozen door de Generale Synode. De voorzitter is een predikant, een ouderling is  secretaris en een andere ouderling is penningmeester.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Deputaten hebben tot taak het uitgeven van een kerkelijk weekblad, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten. Het doel van dit weekblad is de gemeenten ‘samen te binden’ op het fundament van Gods Woord, en de daarop gegronde belijdenis in de Drie Formulieren van Enigheid volgens de Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619.

Verantwoording

De hoofdredacteur wordt benoemd door de Generale Synode en draagt een eigen verantwoordelijkheid voor de inhoud van het blad, naar Schrift en belijdenis en ten dienste van het genoemde doel (mediterend, informerend en opiniërend). Het deputaatschap draagt zorg voor faciliteiten, uitgave en beheer.

Redactieleden worden benoemd door het deputaatschap.

Het deputaatschap is bevoegd om in geval de door de Generale Synode benoemde hoofdredacteur door overlijden of andere omstandigheden, zijn arbeid als zodanig niet meer kan verrichten, een waarnemend hoofdredacteur te benoemen. Het deputaatschap doet dan aan de eerstvolgende Generale Synode een voordracht ter benoeming van een hoofdredacteur.

Het deputaatschap is ook bevoegd om namens de Generale Synode verantwoording te vragen van de hoofdredacteur als de inhoud van De Saambinder ernstig in strijd is met Schrift en belijdenis.

Bij structurele afwijking van Schrift en belijdenis is het deputaatschap bevoegd de volgende maatregelen te nemen:

het geven van bindende aanwijzingen aan de hoofdredacteur;

het  schorsen van de hoofdredacteur bij onvoldoende verbetering en het benoemen van een waarnemend hoofdredacteur.

Het betreffen tijdelijke maatregelen, in afwachting van de eerstvolgende Generale Synode, waaraan het deputaatschap verantwoording aflegt en advies geeft voor definitieve, door de generale synode te nemen besluiten.

De overbetalingen op de abonnementsprijs van De Saambinder minus de inningskosten, zullen bestemd worden voor de Emerituskas.

Driejaarlijks brengen het deputaatschap en de hoofdredacteur verslag uit van hun werkzaamheden aan de Generale Synode.

Het bovengenoemde is als mandaat vastgesteld door de Generale Synode in 2019

 ​​​​Verslag activiteiten

Al meer dan 100 jaar mag De Saambinder wekelijks verschijnen.

Het kerkelijk weekblad kent een aantal vaste rubrieken: een meditatie, kerkelijk nieuws, boekbesprekingen, een activiteitenrubriek, een vragenrubriek, de zondagse en doordeweekse preekbeurten van alle predikanten en studenten. Verder zijn er scribenten die een commentaar schrijven op actuele gebeurtenissen en worden verslagen van classisvergaderingen, intrede- en bevestigingsdiensten van predikanten opgenomen. Ook bevat ieder nummer een aantal advertenties. Regelmatig worden ook artikelen geplaatst die het theologisch eigene van de Gereformeerde Gemeenten benadrukken.

Dat De Saambinder in een behoefte voorziet blijkt wel uit het aantal van meer dan 20.000 abonnees. Het blad wordt gedrukt bij drukkerij Verloop te Alblasserdam.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2021’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2022 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.

De staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.