ANBI Deputaatschap Kerkrecht

ANBI gegevens 2022

Naam

Deputaatschap Kerkrecht

Fiscaal nummer (RSIN)

824090615

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@cbgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 7 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris en 5 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het Deputaatschap Kerkrecht heeft als taak:

Het stimuleren van de bezinning op de eigen aard van het gereformeerde kerkrecht

Het geven van voorlichting aan kerkenraden over de toepassing van het kerkrecht

Het adviseren van kerkenraden en andere kerkelijke organen en instanties over de toepassing van het kerkrecht in concrete gevallen

Het bewaken van en het waar nodig doen van voorstellen ter actualisering van de Handleiding en toelichting bij de kerkelijke rechtspraak ( “En met orde”)

Verslag activiteiten

In 2022 heeft het deputaatschap in het kader van de doelstelling met name de volgende activiteiten ontplooid:

Het op verzoek uitbrengen van adviezen aan verschillende kerkenraden en classes over kerkrechtelijke vragen

Het leveren van bijdragen aan ambtsdragerconferenties voor wat betreft het onderwerp kerkrecht

Het geven van voorlichting over kerkrecht via De Saambinder

Het onderhouden van een eigen website https://gergemkerkrecht.nl waarop de belangrijkste kerkordelijke documenten zijn ondergebracht

 Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2022’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2022’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2023 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten- en lastenstelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.