ANBI Stichting Dovenzorg

ANBI gegevens 2023

Naam

Stichting Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten

Fiscaal nummer (RSIN)

41133439

Contactgegevens

Papaver 26a

4251 JN Werkendam

0183-502509

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit 9 leden, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 6 overige leden. De stichting valt onder het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg(DMZ).  Dit deputaatschap moet de benoeming van bestuursleden akkoord verklaren.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding. Tevens worden de gemaakte onkosten vergoed.  Bestuursleden met een uitvoerende functie ontvangen een honorarium.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

1.           

Doven en slechthorenden door het beleggen van kerkdiensten voor doven, catechetisch onderwijs en bijbelonderwijs in aanraking te brengen met Gods Woord, opdat ze tot de kennis van de zaligheid zouden komen;

2.           

Het bieden van pastorale hulp aan doven en slechthorende en/of hun ouders, de plaatselijke kerkenraad en andere geestelijke verzorgers;

3.

Het stimuleren van de integratie van doven in de kerkelijke gemeente;

4.

Het bevorderen van de sociale contacten tussen doven, slechthorenden en horende met geoorloofde middelen;

5.

Het uitgeven van een tweemaandelijks contactblad (met onder andere meditatieve en informatieve artikelen);

6.

Alsmede het aanwenden van andere wettige middelen welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn, zoals het ondersteunen van internationale instellingen die het onderwijs aan dove kinderen bevorderen.   

Verslag activiteiten

In het jaar 2023 zijn er 19 dovendiensten belegd. De reguliere dovendiensten worden veelal op zaterdagmiddag en woensdagavond gehouden. De diensten worden belegd in de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. In de diensten gaan alleen predikanten en studenten van Gereformeerde Gemeenten voor.

 Drie keer in 2023 zijn er weekenden georganiseerd waar ruimte is voor onderlinge ontmoeting en bovenal voor de zondagse kerkgang. De doven zijn dan te gast in de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. Op zondagavond wordt dan de preek besproken onder leiding van de betreffende predikant.

 In Kampen, Tholen en Werkendam worden catechisaties en/of bijbelstudies gehouden voor jongeren met een gehoorbeperking. Voor de volwassen is er 4 keer per jaar bijbelstudie onder leiding van een dovenpastor.

 Op 9 december 2023 is de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden waar veel mensen op afkomen. Deze dag is begonnen met een dovendienst waarin Ds. W. Harinck voorging. ’s Middags heeft iemand een presentatie gegeven over de (oorlogs)situtatie in Oekraïne.

 Het blad Doven-Contact is 6 keer per jaar uitgekomen.

 Verder wordt vanuit het pastoraat meegeleefd in omstandigheden van ziekte en rouw. Ook in blijde omstandigheden is er medeleven betoond.

 Het bestuur van de stichting vergadert doorgaans vier keer per jaar. In het verslagjaar is 4 keer vergaderd.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2023’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2023’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De verwachting voor 2024 is dat de baten exclusief legaten en lasten ongeveer rond het niveau van het verslagjaar 2023 zal liggen.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten- en lastenstelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten, verenigingen en particulieren bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.