ANBI Stichting CGO

ANBI gegevens 2020

Naam

Stichting Cursus Godsdienstonderwijs

Fiscaal nummer (RSIN)

801800365

Contactgegevens

Adres: Houttuinlaan 7
Postcode: 3447 GM
Plaats: Woerden
Telefoon: 0348-489910
E-mail: 
Website: www.cgo.nu 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur wordt gevormd door leden van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur bestaat uit zeven leden, namelijk een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel: ‘het bevorderen van het onderwijs in en de bestudering van de leer der waarheid naar Schrift en belijdenis, door middel van cursussen, te geven aan doopleden en belijdende leden der Gereformeerde Gemeenten, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben’. Ook cursisten van andere kerken, die de grondslag onderschrijven, zijn hartelijk welkom.

Verslag activiteiten

De CGO verzorgt diverse cursussen en opleidingen. De leiding van de CGO berust een directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de toerustingscursussen A/B/C, korte cursussen voor ambtsdragers, de opvoedingscursus, de huwelijkscursus en diverse Leergangen. Daarnaast verzorgt de CGO nog enkele opleidingen op HBO-niveau: de Lerarenopleiding Godsdienst (in samenwerking met Hogeschool De Driestar), de PW-opleiding (Pastoraal Werk), de BHT-opleiding (Basisprogramma HBO Theologie) en de post-HBO cursussen Grieks en Hebreeuws.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2020’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2020’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de reguliere baten en lasten in 2021 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.