ANBI Deputaatschap voor de Zending

ANBI gegevens 2023

Naam

Deputaatschap voor de Zending der Gereformeerde Gemeenten.

KvK nummer 77692829 

Fiscaal nummer (RSIN) 824090706

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@zgg.nl
www.zgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 13 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 tweede voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester, 1 algemeen adjunct en 8 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De doelstelling is het door generale synode van de Gereformeerde Gemeenten aan het deputaatschap gegeven mandaat dat thans als volgt luidt:

Zending is die arbeid van de kerk onder de niet-gekerstende volken, die in Woord en daad gestalte geeft aan Christus’ opdracht aan Zijn Kerk, opdat onder Zijn zegen en tot eer van Zijn Naam daar Zijn Koninkrijk mag komen en openbaar zal worden in zelfstandige gemeenten (Mattheüs 28:19, Markus 16:15, Lukas 24:47). 

Uitgangspunten: 

Als gemeenten ontstaan, dienen deze te worden gefundeerd op Gods Woord, in overeenstemming met de daarop gegronde belijdenisgeschriften. 

De in het kader van het zendingswerk te verrichten activiteiten dienen zich allereerst te richten op de Woordverkondiging en de daaruit voortvloeiende gemeentevormings- en toerustingsactiviteiten. De daaraan vaak onlosmakelijk verbonden diaconale activiteiten dienen de verkondiging van het Woord altijd te ondersteunen. Deze diaconale activiteiten kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met andere organisaties, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan het deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden. 

Middelen: 

Het zoeken en openen van zendingsterreinen. 

Het formuleren van en het gestalte geven aan de zendingsdoelstelling op deze zendingsterreinen. 

Het aanstellen, toerusten en uitzenden van predikanten en andere medewerkers. 

Het, ten behoeve van het werk op de zendingsterreinen, op deskundige en verantwoorde wijze doen vertalen van (gedeelten van) de Heilige Schrift, van de klassieke gereformeerde belijdenisgeschriften, zoals de formulieren van enigheid en de Westminster geschriften, en van lectuur die met de Heilige Schrift en de belijdenisgeschriften in overeenstemming is. 

Het ondersteunen van zusterkerken in hun functioneren als gereformeerde kerken.  

Het -in opdracht van de Generale Synode- onderhouden van de correspondentieband met zusterkerken die ontstaan zijn als vrucht op het zendingswerk, dit in overleg met het deputaatschap Buitenlandse Kerken. 

Ondersteunen of faciliteren van theologische opleidingen die van belang zijn voor het realiseren van de zendingsdoelstelling.  

Het aangaan van relaties met andere kerken en organisaties voor zover die principieel verantwoord en dienstbaar zijn aan het verwezenlijken van de doelstelling. 

Het stimuleren van bezinning op en het wekken van belangstelling voor het zendingswerk. 

Het verwerven van inkomsten. 

Alle andere wettige middelen. 

Verslag activiteiten

Een verslag van de activiteiten van de zending (ZGG) is te vinden op de website van ZGG. Het verslag van 2023 is via onderstaande link te raadplegen.

https://zgg.nl/anbi-informatie/

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2023’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2023’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten- en lastenstelsel . De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en legaten.

In het jaarverslag zijn verdere specificaties van baten en lasten opgenomen.