ANBI Deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting

ANBI gegevens 2021

Naam

Deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting

Fiscaal nummer (RSIN)

824090688

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@cbgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 7 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, en 5 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het Deputaatschap Vertegenwoordiging en Voorlichting heeft, voor zover niet behorend tot de taak van andere deputaatschappen, tot taak:

Het vertegenwoordigen van de Generale Synode, overeenkomstig de aantekening bij artikel 29 van de Dordtse Kerkorde.

Het desgevraagd of uit eigen beweging vertolken van de identiteit van de Gereformeerde Gemeenten

Het dragen van de eindverantwoordelijkheid voor het Kerkelijk Jaarboek en het voeren van de redactie van de uitgave Voornaamste Besluiten

Het beslissen omtrent het doen van uitgaven die te maken hebben met:

de uitkeringen aan afgezette predikanten op grond van en overeenkomstig de door de Generale Synode daartoe vastgestelde regeling;

het verzorgen van uitgaven, zoals brochures, jubileumboeken, e.d., waarvan de uitgave door de Generale Synode is opgedragen;

noodzakelijke activiteiten tussen twee synodevergaderingen, die niet behoren tot de taak van andere deputaatschappen;

Verslag activiteiten

Enkele leden van het deputaatschap hebben, samen met vertegenwoordigers van andere deputaatschappen, periodiek overleg gevoerd omtrent de door de overheid afgekondigde coronamaatregelen. Dit leidde tot het uitgaan van adviserende voortgangsberichten richting de kerkenraden.

Er is enig overleg gevoerd met het oog op de komende generale synode die in 2022 zal vergaderen.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2021’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2021’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2022 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.