ANBI Deputaatschap Kerkelijk Grootboek

ANBI gegevens 2022

 1. Naam

Deputaatschap Kerkelijk Grootboek van de Gereformeerde Gemeenten

 2. Fiscaal  nummer (RSIN)

824090585

 3. Contactgegevens

Adres: Houttuinlaan 7, 3447 GM Woerden
Telefoon: 0348-489900
E-mail: grootboek@cbgg.nl
IBAN: NL15 RABO 032 240 2565 ten name van Kerkelijk Grootboek te Woerden.

 4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 7 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 4 overige leden.

 5. Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

 6. Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

 7. Doelstelling

Het aantrekken van spaargelden uit de kring der eigen gemeenten (kerkenraden, diaconieën en andere kerkelijke organen, alsmede particulieren), met het oogmerk deze gelden weer uit te lenen aan kerkenraden en andere kerkelijk georiënteerde instanties van de Gereformeerde Gemeenten.

 8. Verslag activiteiten

In het jaar 2022 zijn door Kerkelijk Grootboek zes nieuwe leningen verstrekt aan gemeenten, ter grootte van ruim 4,0 miljoen euro. Per 31 december 2022 bedroeg het totaal aantal verstrekte leningen 100. Het totaal aan uitgeleende gelden bedroeg 38,7 miljoen euro.

 9. Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2022’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2022’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2023 lager zullen uitvallen. Enerzijds door een hogere rentevergoeding aan de inleners en anderzijds, conform het advies van de Generale Synode, gematigde stijging van de gevraagde rentevergoeding aan de uitleners. Dit heeft een negatief effect op de rentemarge.

 De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten- en lastenstelsel.