ANBI Deputaatschap Kerkelijk Grootboek

ANBI gegevens 2020

 1. Naam

Deputaatschap Kerkelijk Grootboek van de Gereformeerde Gemeenten

 2. Fiscaal  nummer (RSIN)

824090585

 3. Contactgegevens

Adres: Houttuinlaan 7
Postcode: 3447 GM
Plaats: Woerden
Telefoon: 0348-489900
E-mail: grootboek@cbgg.nl

IBAN: NL15 RABO 032 240 2565 ten name van Kerkelijk Grootboek te Woerden.

 4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 7 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 4 overige leden

 5. Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

 6. Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

 7. Doelstelling

Het aantrekken van spaargelden uit de kring der eigen gemeenten (kerkenraden, diaconieën en andere kerkelijke organen, alsmede particulieren), met het oogmerk deze gelden weer uit te lenen aan kerkenraden en andere kerkelijk georiënteerde instanties van de Gereformeerde Gemeenten.

 8. Verslag activiteiten

In het jaar 2020 zijn door Kerkelijk Grootboek zeven nieuwe leningen verstrekt aan gemeenten, ter grootte van ruim 6,6 miljoen euro. Per 31 december 2020 bedroeg het totaal aantal verstrekte leningen 103. Het totaal aan uitgeleende gelden bedroeg bijna 44 miljoen euro.

 9. Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2020’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2020’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2021 in op een lager niveau zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel.