ANBI Deputaatschap Kerk en Overheid

ANBI gegevens 2021

Naam

Deputaatschap Kerk en Overheid

Fiscaal nummer (RSIN)

824090561

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@cbgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 10 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, en 8 overige leden, en de secretariële ondersteuning.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De taken (het zogenaamde mandaat) van het deputaatschap Kerk en Overheid luiden

samengevat als volgt:

1.Het -zo mogelijk in samenwerking met andere kerkverbanden- uitdrukking geven aan het profetisch getuigenis van de kerk richting de overheid als dienares van God

2.Het zich bezinnen op de rol van de kerk in een seculiere (netwerk)samenleving

3.Het geven van adviezen over belangwekkende ontwikkelingen op het terrein van wet- en regelgeving die de (eigensoortige rol van de) kerk bedreigen

4.Het bevorderen van het getuigenis van de Bijbel richting overheid en samenleving over wet- en regelgeving, thema’s en ontwikkelingen op met name ethisch terrein door middel van (open) brieven, publicaties en dergelijke

5.Het geven van adviezen, handreikingen en voorlichting over relevante wet- en regelgeving aan kerkenraden

6.Het initiëren en onderhouden van kontakten met gelijkgezinde kerkverbanden, politieke partijen een/of maatschappelijke groeperingen, en het gezamenlijk optreden richting nationale overheid en samenleving.

Verslag activiteiten

In 2021 hebben wij als deputaatschap Kerk en Overheid opnieuw de noodzaak ervaren van een profetisch getuigenis in onze seculiere samenleving. Wij menen, dat de kerk hierin een eigen zelfstandige taak heeft te vervullen. Bezinning en getuigen zijn hierin sleutelwoorden.

Wij gaan selectief te werk en richten ons op thema’s, onderwerpen en ontwikkelingen die primair de nationale overheid en de ‘gehele’ samenleving betreffen. Wij geven (on)gevraagd advies over in voorbereiding zijnde wetgeving; daarnaast reageren wij op wetgeving die in strijd is met het Woord van God.

 Wij willen niet alleen re-actief en/of waarschuwend bezig zijn, maar vooral positief-getuigend dat het Wood van God heilzaam is voor overheid en samenleving.

Wij stellen vast dat de overheid de kerk steeds meer beschouwt als gelijkwaardig aan maatschappelijke organisaties in de samenleving. De eigen positie van de kerk wordt steeds meer opgerekt; er is toenemend onbegrip. Wij blijven als kerkverband, maar ook met andere kerken, benadrukken: ‘de kerk moet kerk kunnen blijven’.

Wij zijn als deputaatschap alert op nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen.

Evenals het jaar 2020 heeft 2021 in belangrijke mate in het teken gestaan van het adviseren aan kerkenraden om maatregelen te treffen ten gunste van het bestrijden van de coronapandemie.

Vanaf de ‘eerste coronagolf’ (maart 2020) maakte het deputaatschap onderdeel uit van  een crisisteam vanuit het eigen kerkverband.

Het crisisteam heeft de plaatselijke kerkenraden in zogeheten voortgangsberichten geadviseerd hoe om te gaan met de door het kabinet Rutte genomen maatregelen. Vele adviezen (in totaal 27) zijn uitgebracht op welke wijze uitvoering gegeven kon worden aan de basis- en overige maatregelen van het kabinet en de RIVM.

Het crisisteam heeft als vraagbaak gefunctioneerd voor tal van vragen van plaatselijke gemeenten en overigen.

 Het deputaatschap / het crisisteam heeft het grote belang benadrukt van de voortgang van de prediking, het pastoraat en het diaconaat, met erkenning dat de kerken ook een verantwoordelijkheid hebben richting de samenleving.

Ons kerkverband heeft het als zeer pijnlijk ervaren, dat gedurende het gehele jaar 2021 de plaatselijke gemeente niet op de gebruikelijke wijze op de zondagen kon samenkomen. Er was sprake van ‘online-kerkdiensten’ zonder gemeenteleden of kerkdiensten met een (zeer) beperkte samenstelling.

Aan de andere kant was er dankbaarheid dat de prediking vanuit Gods Woord doorgang kon vinden.

 Het deputaatschap heeft nauw samengewerkt met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en bijgedragen aan de Routekaart voor de kerken

Het deputaatschap nam periodiek deel aan het overleg tussen het CIO en de minister van Justitie en Veiligheid, tevens belast met de erediensten. Telkens is gewezen op het belang van het handhaven van de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van godsdienst.

Het deputaatschap heeft richting overheid en samenleving kenbaar gemaakt dat de coronapandemie ons allen veel te zeggen heeft betreffende de kwetsbaarheid van ons leven. De overheid is opgeroepen te erkennen dat de Heere God regeert; van Zijn zegen zijn wij afhankelijk bij de genomen maatregelen.

 De decentralisatie van rijkstaken naar de lokale overheid gaat onverminderd door. Naast de Jeugdzorg en de Maatschappelijke ondersteuning denken wij aan Orde en Veiligheid, de verantwoordelijkheid voor de sociale cohesie in wijken en buurten, en -nog altijd- het Vluchtelingenvraagstuk.

De lokale overheid doet -en dat is positief- steeds meer een beroep op de kerken om bij te dragen aan beleidsvorming en -uitvoering.

Wij adviseren kerkenraden om, zo mogelijk met verwante kerkverbanden, initiatief en verantwoordelijkheid te nemen richting de lokale overheid bij vraagstukken die de roeping en de (diaconale) taak van de kerk raken (recent de armoedebestrijding, mede naar aanleiding van de coronapandemie). Juist op die momenten kunnen wij als kerken ons in positieve zin onderscheiden.

 Binnen ons deputaatschap blijven wij ons beraden op dit thema. Bij onze bezinning betrekken wij ook het Breed beraad protestantse kerken.

 Wij betuigen in blijde en droevige omstandigheden schriftelijk ons meeleven met de leden van het Koninklijk Huis. Jaarlijks feliciteren wij de Koning en de Koningin ter gelegenheid van hun verjaardag.

 Periodiek geven wij informatie en voorlichting over nieuwe wet- en regelgeving aan kerkenraden. Zij doen ook regelmatig een beroep op ons om advies te geven over bepaalde maatschappelijke en politieke onderwerpen. 

Wij noemen als voorbeelden:

-de rechtspersoonlijkheid van plaatselijke kerkenraden en kerkelijke verenigingen

-de regelgeving op het terrein van Algemeen Nut beogende instellingen (ANBI)

-de UBO-regelgeving

-de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

-de koopzondagen

-de veiligheid van kerkgebouwen.

 Het deputaatschap heeft samen met het Bureau kerkelijke dienstverlening richting kerkenraden het belang bepleit te voldoen aan de ANBI-verplichtingen betreffende onder andere de Jaarrekening en de controle daarop.

 Ons deputaatschap heeft bezwaar gemaakt tegen de verplichting om als kerken zich te moeten inschrijven in het zogeheten UBO-register. De bijbehorende Wet heeft kerkgenootschappen van deze verplichting vrijgesteld, maar door aanvaarding van een amendement door de Tweede Kamer is die verplichting alsnog op de kerkgenootschappen gelegd.

 In de verslagperiode zijn wij als deputaatschap alert geweest op ontwikkelingen op medisch-ethisch gebied. Over diverse medisch-ethische thema’s en onderwerpen zijn belangwekkende adviezen uitgebracht aan de verantwoordelijke bewindspersonen.

Het is het voornemen van het kabinet om belanghebbenden en betrokkenen hierover nader te consulteren.

Wij zullen daarin ook onze verantwoordelijkheid nemen.

 Het deputaatschap participeert in diverse overlegverbanden en netwerken. Wij noemen achtereenvolgens:

1.              Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)

2.              Platform Waarden en Normen

3.              Breed beraad protestantse kerken

 Binnen het CIO heeft ons deputaatschap zitting in het breed moderamen en in de commissies Kerkelijke gebouwen en Onderwijs.

 Het Breed beraad protestantse kerken heeft zijn waardevolle plaats in onze netwerksamenleving bewezen.  (NB: aan het Breed beraad protestantse kerken nemen de volgende acht kerkgenootschappen deel: Christelijk Gereformeerde Kerken In Nederland, Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband), Oud Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Hersteld Hervormde Kerk.)

Steeds meer weet de nationale overheid dit interkerkelijk Platform te vinden in het kader van het betrekken van kerken bij beleidsvoornemens van de regering.

Ook treedt het Breed Beraad periodiek op richting de nationale overheid. Er bestaat een constructieve relatie met het CIO.

 Binnen het Breed beraad vindt periodiek bezinning plaats over de zogeheten ‘Genderproblematiek’.

Als kerken zijn wij eensluidend bezorgd over de impact van de genderdiversiteit binnen onze samenleving. Maar ook over de noodzaak tot verdere bezinning, inhoudelijk maar ook ten aanzien van de externe communicatie.

Het deputaatschap heeft een brief ondertekend van het Breed beraad protestantse kerken richting de minister van Volksgezondheid waarin bezwaar is gemaakt tegen het onderzoek naar de zogeheten ‘homo-genezing’.

Ook het CIO heeft richting het kabinet principiële bezwaren aangetekend, met name op het punt van de rechtszekerheid en het voornemen het strafrecht uit te breiden.

 Ook is door het deputaatschap steun gegeven aan een brief van het Breed beraad aan de minister van Onderwijs over de ontwikkelingen rond de burgerschapsvorming op scholen. Ook het CIO heeft dit gedaan.

 Het deputaatschap heeft een brief van het Breed beraad protestantse kerken ondertekend waarin ernstig bezwaar is aangetekend richting de minister van Volksgezondheid en Welzijn tegen zijn voornemen tot invoering van de zogeheten 2-G maatregel.

 Onze deputaten wonen periodiek studiedagen, conferenties en expertmeetings bij. Van belang voor bezinning en toerusting, maar ook voor het uitdragen van de Boodschap van de Bijbel bij maatschappelijke vraagstukken.

Ook neemt het deputaatschap regelmatig deel aan debatten en discussies in de media.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2021’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2021’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2022 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.