ANBI Deputaatschap Kerk en Overheid

ANBI gegevens 2022

Naam

Deputaatschap Kerk en Overheid

Fiscaal nummer (RSIN)

824090561

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@cbgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 10 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, en 8 overige leden, en de secretariële ondersteuning.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’. Het beleidsplan is in 2021 aangevuld met het dringende advies vanuit het deputaatschap Kerk en Overheid aan kerkenraden en verenigingen binnen het kerkverband om aan vrijwilligers die een leidinggevende taak hebben bij kwetsbare groepen een Verklaring omtrent goed gedrag te verlangen.

Doelstelling

De taken (het zogenaamde mandaat) van het deputaatschap Kerk en Overheid luiden

samengevat als volgt:

1.Het -zo mogelijk in samenwerking met andere kerkverbanden- uitdrukking geven aan het profetisch getuigenis van de kerk richting de overheid als dienares van God

2.Het zich bezinnen op de rol van de kerk in een seculiere (netwerk)samenleving

3.Het geven van adviezen over belangwekkende ontwikkelingen op het terrein van wet- en regelgeving die de (eigensoortige rol van de) kerk bedreigen

4.Het bevorderen van het getuigenis van de Bijbel richting overheid en samenleving over wet- en regelgeving, thema’s en ontwikkelingen op met name ethisch terrein door middel van (open) brieven, publicaties en dergelijke

5.Het geven van adviezen, handreikingen en voorlichting over relevante wet- en regelgeving aan kerkenraden

6.Het initiëren en onderhouden van kontakten met gelijkgezinde kerkverbanden, politieke partijen een/of maatschappelijke groeperingen, en het gezamenlijk optreden richting nationale overheid en samenleving.

Verslag activiteiten

In 2022 hebben wij als deputaatschap Kerk en Overheid opnieuw de noodzaak ervaren van een profetisch getuigenis in onze seculiere samenleving. Wij menen, dat de kerk hierin een eigen zelfstandige taak heeft te vervullen. Bezinning en getuigen zijn hierin sleutelwoorden.

Wij gaan selectief te werk en richten ons op thema’s, onderwerpen en ontwikkelingen die primair de nationale overheid en de ‘gehele’ samenleving betreffen. Wij geven (on)gevraagd advies over in voorbereiding zijnde wetgeving; daarnaast reageren wij op wetgeving die in strijd is met het Woord van God.

 Wij willen niet alleen re-actief en/of waarschuwend bezig zijn, maar vooral positief-getuigend dat het Wood van God heilzaam is voor overheid en samenleving.

Wij stellen vast dat de overheid de kerk steeds meer beschouwt als gelijkwaardig aan maatschappelijke organisaties in de samenleving. De eigen positie van de kerk wordt steeds meer opgerekt; er is toenemend onbegrip. Wij blijven als kerkverband, maar ook met andere kerken, benadrukken: ‘de kerk moet kerk kunnen blijven’.

 Wij zijn als deputaatschap alert op nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen.

In 2022 hebben wij de (gezamenlijke) advisering aan kerkenraden over de coronapandemie beëindigd.

Wij hebben het als een zegen van de Heere ervaren dat de coronamaatregelen richting de kerken konden worden ingetrokken naar aanleiding van officiële berichtgeving van het kabinet, en de erediensten weer op de gebruikelijke wijze konden worden hervat.

Vanaf de ‘eerste coronagolf’ (maart 2020) maakte het deputaatschap onderdeel uit van een crisisteam vanuit het eigen kerkverband. In totaal zijn 28 adviezen aan kerkenraden uitgebracht.

.De decentralisatie van rijkstaken naar de lokale overheid gaat onverminderd door. Naast de Jeugdzorg en de Maatschappelijke ondersteuning denken wij aan Orde en Veiligheid, de verantwoordelijkheid voor de sociale cohesie in wijken en buurten, en -nog altijd- het Vluchtelingenvraagstuk. Laatstgenoemd onderwerp kreeg extra aandacht als gevolg van de vluchtelingen uit Oekraïne.

  De lokale overheid doet -en dat is positief- steeds meer een beroep op de kerken om bij te dragen aan beleidsvorming en -uitvoering.

Wij adviseren kerkenraden om, zo mogelijk met verwante kerkverbanden, initiatief en verantwoordelijkheid te nemen richting de lokale overheid bij vraagstukken die de roeping en de (diaconale) taak van de kerk raken (recent de armoedebestrijding, mede naar aanleiding van de coronapandemie). Juist op die momenten kunnen wij als kerken ons in positieve zin onderscheiden.

 Binnen ons deputaatschap blijven wij ons beraden op dit thema. Bij onze bezinning betrekken wij ook het Breed beraad protestantse kerken.

Wij betuigen in blijde en droevige omstandigheden schriftelijk ons meeleven met de leden van het Koninklijk Huis. Jaarlijks feliciteren wij de Koning en de Koningin ter gelegenheid van hun verjaardag.

 Periodiek geven wij informatie en voorlichting over nieuwe wet- en regelgeving aan kerkenraden. Zij doen ook regelmatig een beroep op ons om advies te geven over bepaalde maatschappelijke en politieke onderwerpen. 

Wij noemen als voorbeelden:

-de rechtspersoonlijkheid van plaatselijke kerkenraden en kerkelijke verenigingen

-de regelgeving op het terrein van Algemeen Nut beogende instellingen (ANBI)

-de UBO-regelgeving

-de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

-de koopzondagen

-de veiligheid van kerkgebouwen.

 Het deputaatschap heeft samen met het Bureau kerkelijke dienstverlening richting kerkenraden het belang bepleit te voldoen aan de ANBI-verplichtingen betreffende onder andere de Jaarrekening en de controle daarop.

 In de verslagperiode zijn wij als deputaatschap alert geweest op ontwikkelingen op medisch-ethisch gebied. Over diverse medisch-ethische thema’s en onderwerpen zijn belangwekkende adviezen uitgebracht aan de verantwoordelijke bewindspersonen.

Het is het voornemen van het kabinet om belanghebbenden en betrokkenen hierover nader te consulteren.

Wij zullen daarin ook onze verantwoordelijkheid nemen.

 Het deputaatschap participeert in diverse overlegverbanden en netwerken. Wij noemen achtereenvolgens:

1.            Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)

2.            Platform Waarden en Normen

3.            Breed beraad protestantse kerken

Binnen het CIO heeft ons deputaatschap zitting in het breed moderamen en in de commissies Kerkelijke gebouwen en Onderwijs.

 Het Breed beraad protestantse kerken heeft zijn waardevolle plaats in onze netwerksamenleving bewezen. (NB: aan het Breed beraad protestantse kerken nemen de volgende zes kerkgenootschappen deel: Christelijk Gereformeerde Kerken In Nederland, Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband), Oud Gereformeerde Gemeenten,  Hersteld Hervormde Kerk.)

Steeds meer weet de nationale overheid dit interkerkelijk Platform te vinden in het kader van het betrekken van kerken bij beleidsvoornemens van de regering.

Ook treedt het Breed Beraad periodiek op richting de nationale overheid. Er bestaat een constructieve relatie met het CIO.

 Binnen het Breed beraad vindt periodiek bezinning plaats over de zogeheten ‘Genderproblematiek’.

Als kerken zijn wij eensluidend bezorgd over de impact van de genderdiversiteit binnen onze samenleving. Maar ook over de noodzaak tot verdere bezinning, inhoudelijk maar ook ten aanzien van de externe communicatie.

Het deputaatschap heeft een brief ondertekend van het Breed beraad protestantse kerken richting de minister van Volksgezondheid waarin bezwaar is gemaakt tegen het onderzoek naar de zogeheten ‘homo-genezing’.

Ook het CIO heeft richting het kabinet principiële bezwaren aangetekend, met name op het punt van de rechtszekerheid en het voornemen het strafrecht uit te breiden.

 Het Breed Beraad heeft richting de minister van Volksgezondheid bezwaar aangetekend tegen het wetsvoornemen ‘levensbeëindiging’ kinderen tot 12 jaar.

 Onze deputaten wonen periodiek studiedagen, conferenties en expertmeetings bij. Van belang voor bezinning en toerusting, maar ook voor het uitdragen van de Boodschap van de Bijbel bij maatschappelijke vraagstukken.

Ook neemt het deputaatschap regelmatig deel aan debatten en discussies in de media.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2022’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2022’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2023 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten- en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.