ANBI Deputaatschap Emerituskas

ANBI gegevens 2022

Naam

Deputaatschap Emerituskas

Fiscaal nummer (RSIN)

851140968 (Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten)

Contactgegevens

Houttuinlaan 7

3447 GM Woerden

(0348) 489900

info@kerkelijkedienstverlening.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 5 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 2 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het doel van de Deputaatschap Emerituskas is het verzorgen van uitkeringen aan emerituspredikanten, predikantsweduwen en – wezen van de Gereformeerde Gemeenten, door middel van bijdragen van leden en doopleden.

Verslag activiteiten

In het verslagjaar 2022 hebben de uitkeringen aan emeritus-predikanten en predikantsweduwen op een normale manier doorgang gevonden. De uitkeringen zijn met 0,42% gestegen in vergelijking met de voorgaande verslagperiode. In het jaar 2022 waren er 42 uitkeringsgerechtigden (in 2021 46).

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2022’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. De kolom ‘Begroting 2022’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen uitgaven. Er wordt verwacht dat de lasten in 2023 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar. Ook de baten zullen in dezelfde lijn liggen, omdat de bijdrage per lid/dooplid gelijk zal blijven.

De verkorte staat van baten en lasten is opgesteld op basis van het baten- en lastenstelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de door de Generale Synode vastgestelde bijdrage per lid/dooplid.