ANBI deputaatschap Buitenlandse Kerken

ANBI gegevens 2021

Naam

Deputaatschap Buitenlandse Kerken

Fiscaal nummer (RSIN)

824090408

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@cbgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 8 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, en 6 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het onderhouden van de kerkelijke correspondentieband met de zuster gemeenten in Canada en de Verenigde Staten: Netherlands Reformed Congregations.

In samenwerking met de classis Utrecht functioneren als consulent voor de gemeente Carterton, Nieuw-Zeeland and Randburg, Zuid-Afrika.

In samenwerking met het deputaatschap voor de Zending onderhouden van de correspondentieband met de zusterkerken op Papua, Gereja Jemaat Protestan di Papua, en in Nigeria, Nigeria Reformed Church.

Verslag activiteiten

Door middel van correspondentie en melding wederzijdse bezoeken contact onderhouden met de zusterkerken in Noord-Amerika. Vanwege de reisbeperkingen door Corona konden geplande visitatie- en consulentbezoeken in 2021 niet doorgaan.

Op afstand is met de kerkelijk relaties meegeleefd. Ook zijn er online-vergaderingen gehouden om zaken te overleggen. Voorbereidende werkzaamheden voor het uiteindelijke geannuleerde bezoek Synode zusterkerk Noord-Amerika september 2021.

De geplande bezoeken van predikanten aan Randburg, Z.A, en Carterton, N.Z. om te voorzien in de sacramentsbediening, bevestigingen van ambtsdragers, overleg ter plaatse enz. moesten voor een groot deel worden geannuleerd.

Des gevraagd adviezen gegeven aan de gemeenten Randburg, Z.A. en Carterton, N.Z.

In overleg met de classis Utrecht kerkelijke zaken behartigt met betrekking tot de gemeenten te Randburg, Z.A. en Carterton N.Z.

Met het deputaatschap voor de Zending uitwerking gegeven aan betrokkenheid bij de correspondentieband met de kerken die uit het zendingswerk op Papua en Nigeria zijn ontstaan.

Deelname aan geplande conferenties met vertegenwoordigers van o.a. de zusterkerken uit Nigeria en Papua moesten worden gecanceld. Een officiële ontmoeting met afgevaardigden van de zusterkerk in Nigeria kon plaatsvinden in het buurland Ghana.

In reguliere vergadering kennisgenomen van schriftelijke en mondelinge rapportage van consulentbezoeken (contacten), visitaties en adviesvragen.

In samenwerking met het deputaatschap voor de Zending kennis up-to-date houden met betrekking tot wet- en regelgeving inzake benodigde visa en werkvergunningen bezoekende predikanten en afgevaardigden van zusterkerken. In voorkomende gevallen adviezen en diensten verlenen aan gemeenteleden die voor kortere of langere tijd in het buitenland verblijven.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2021’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2021’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2022 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.