ANBI Deputaatschap Bijzondere Noden

ANBI gegevens 2021

IBAN: NL52 INGB 000 030 7447 (voor giften van particulieren)

IBAN: NL92RABO 032 240 0791 (voor giften of collecten van gemeenten)

Beide ten name van Bijzondere Noden te Woerden.

Naam

Deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden

Fiscaal nummer (RSIN)

802042703

Contactgegevens

Adres: Houttuinlaan 7
Postcode: 3447 GM
Plaats: Woerden
Telefoon: 0348-489910
E-mail: info@bijzonderenoden.nl
Website: www.bijzonderenoden.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 11 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 8 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Bijzondere Noden verleent diaconale hulp vanuit het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten en richt zich hierbij op vier aandachtsgebieden: structurele hulp, noodhulp, hulp aan de vervolgde kerk en binnenlandse hulp.

De hulpverlening kunnen we onderverdelen in drie hoofdthema’s:

·     Dienen om te overleven

Het voorzien in de meest basale levensbehoeften: voedsel, onderdak, hygiëne en medische zorg.

·     Dienen om te ontwikkelen

Het bieden van (basis- en vak)onderwijs, leren van (Bijbelse) normen en waarden en stimuleren van zelfredzaamheid.

·     Dienen van vervolgde christenen

Toerusting en voorzien in de eerste levensbehoeften, steun aan tentenmakers en evangelisten en verspreiding van christelijke lectuur.

In dit hoofdstuk lichten we toe welke projecten Bijzondere Noden in 2021 heeft gesteund en hoe we hebben gewerkt aan deze thema’s.

Structurele hulp

Het grootste gedeelte van onze projecten is structureel. We werken samen met lokale kerken of christelijke organisaties die de diaconale taak van de kerk op zich hebben genomen. Met de structurele projecten richten we ons zowel op het thema ‘dienen om te overleven’ als op ‘dienen om te ontwikkelen’. We willen dienstbaar zijn aan de meest kwetsbaren in de maatschappij: weduwen, wezen, (kans)armen, ouderen en gehandicapten. Daarom richten we ons niet uitsluitend op doelgroepen die potentie hebben om te ontwikkelen, maar willen we juist ook trouw zijn aan de zwaksten, bij wie woorden als groei en zelfredzaamheid niet aan de orde zijn.

In 2021 hebben we projecten gesteund in Afrika, Amerika, Azië en Europa. We steunen voornamelijk projecten in onze strategisch gedefinieerde focuslanden. Zo mogelijk wordt steeds gewerkt aan de verzelfstandiging van projecten. Bij alle projecten is Woordverkondiging een cruciaal onderdeel van de hulpverlening.

Projecten in Afrika

Een belangrijk focusland in Afrika is Nigeria. Hier steunden we de zorg voor wezen en weduwen, integratie van kinderen en jongeren met een beperking en het bieden van kwalitatief goed onderwijs aan scholieren. Dit jaar is extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van vakonderwijs. In Zimbabwe maakten we scholing mogelijk voor wezen, blinden en doven. Door Covid-19 heeft het onderwijs echter op sommige plaatsen langdurig stil gelegen. In Zuid-Afrika steunen we diaconale hulp en het groentetuinproject van de reformatorische kerk in Uitkyk, waarbij kwetsbaren uit de omgeving leren hun eigen groenten te verbouwen. In Malawi verleenden we steun aan (families van) weeskinderen. Ook hielpen we bij gemeenschapsontwikkeling, waardoor diaconale hulp vanuit plaatselijke kerken op gang komt en gezorgd wordt voor (huwelijks)catechese en training van voorgangers.

Projecten in Azië

In Pakistan steunden we medische zorg aan gezinnen van (veelal christelijke) steenfabrieksarbeiders en het geven van voorlichting over hygiëne en gezondheidszorg. Daarnaast maakten we alfabetiserings- en vakonderwijs aan jongeren en volwassenen mogelijk en hielpen we alleenstaande vrouwen met het opzetten van hun eigen onderneming. Ook zijn er in 2021 vijf schooltjes opgezet voor kinderen van steenfabrieksarbeiders, om hen op deze manier uit de fabrieken te houden. Bij al deze projecten werd veel aandacht geschonken aan evangelisatie en toerusting d.m.v. lectuurverspreiding. In Nepal en Bangladesh werkten we in verschillende (kans)arme gemeenschappen aan het vergroten van de zelfredzaamheid, o.a. door het bieden van onderwijs en het geven van vaktrainingen. Deze projecten worden uitgevoerd vanuit de kerk, om zo de hindoeïstische maatschappij te laten zien dat de aanwezigheid van een kerk een zegen is en geen vloek. Op Papoea werkten we samen met de (zendings)kerk om basisonderwijs en medische zorg te bieden in afgelegen bergdorpen en onderdak voor middelbare scholieren in de stad. In Israël steunden we Jemima, een tehuis voor mensen met een beperking in Bethlehem.

Projecten in Amerika

In Ecuador steunden we de zendingsgemeenten die praktische hulp bieden aan gemeenteleden en de meest kwetsbaren in hun omgeving. Zo werden er voedselpakketten uitgedeeld en onderwijs en medische zorg bekostigd. Ook op Cuba steunden we de lokale kerk, zodat zij diaconale hulp konden verlenen aan armen, ouderen en gehandicapten. In verband met de verslechterende (politieke) situatie in het land is extra steun gegeven, onder andere voor medische zorg. In de Dominicaanse Republiek en Peru ontvingen kwetsbare kinderen gezond voedsel, medische zorg en onderwijs en bovendien was er aandacht voor hun (Bijbelse) vorming. In Noord-Amerika en Canada verleenden we financiële steun aan de scholen van de NRC.

Projecten in Europa

In Oekraïne en Moldavië steunden we diverse gaarkeukens, waar voedselhulp geboden wordt aan (Joodse) ouderen en mensen met een beperking. In Roemenië steunden we het pastorale werk onder doven en slechthorenden van een Hongaars-gereformeerde predikant. Deze gaf catechisatie aan kinderen en jongeren met een gehoorbeperking, organiseerde een zomerkamp voor hen en organiseerde ontmoetingen en excursies voor volwassen. Ook verleenden we samen met lokale kerken diaconale hulp aan arme (Roma-)gezinnen in Roemenië. Daarnaast kregen Roma kinderen twee dagen per week  een gezonde maaltijd.

Digitaal Lectuurproject

In 2021 is gewerkt aan de uitbreiding van het Digitaal Lectuurproject. In samenwerking met de Deputaatschappen Bijbelverspreiding, Evangelisatie, Israël en Zending worden boeken en brochures digitaal beschikbaar gesteld in 14 verschillende talen. Deze lectuur is gratis te downloaden van de website www.bibleandbookministry.com en kan verspreid worden binnen al onze projecten. Bijzondere Noden draagt bij in de algemene kosten voor dit project, en specifiek voor de vertaling van titels in het Arabisch en Urdu (Pakistan). In de loop van 2021 zijn vooral bezoekcijfers voor Arabische titels sterk gestegen. Deze sterke stijging lijkt het gevolg te zijn van de bekendheid die aan deze website is gegeven door onze bestaande contacten in het Midden-Oosten.

 

Noodhulp

Binnen het aandachtsgebied ‘noodhulp’ richten we ons voornamelijk op het thema ‘dienen om te overleven’. In de eerste fase na de ramp betekent dit vooral dat we primaire levensbehoeften distribueren. In een later stadium richten we ons ook op herstel en wederopbouw, door het steunen van opruim- en herbouwwerkzaamheden, traumacounseling, weerbaarheidstrainingen en vaktrainingen.

In 2021 vroegen vier noodsituaties in het bijzonder onze aandacht:

Covid-19

Ook dit jaar waren de gevolgen van Covid-19 wereldwijd merkbaar. Bij al onze projectpartners had dit invloed op de werkzaamheden, maar door aanpassingen in de programma’s kon veel van het reguliere werk wel doorgaan. Daarnaast is vaak extra steun verleend voor voedsel en hygiënemiddelen en het geven van voorlichting over het virus. Dit was het geval voor onze projecten in Egypte, Malawi, Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Nepal, India, Oost-Azië, Indonesië, Israël, Jordanië, Ecuador, Peru en de Dominicaanse Republiek.

Izi

Op zondag 30 mei viel een grote groep Fulani-strijders verschillende dorpen aan in Izi, Nigeria. Hierbij werden huizen geplunderd en in brand gestoken en mensen aangevallen, verminkt en gedood. Meer dan honderd mensen zijn overleden en duizenden kregen te maken met verwondingen, angst, rouw en trauma’s. In dit gebied steunt Bijzondere Noden al tientallen jaren verschillende projecten en is ook onze zusterkerk Nigeria Reformed Church gesitueerd. Via de NRC boden we steun voor voedsel, medische kosten, traumacounseling en wederopbouw van huizen. Ook komend jaar zal hiervoor onze hulp nodig zijn.

Watersnood

Extreme regen en overstromingen leidden in de zomer van 2021 tot slachtoffers en enorme materiële en emotionele schade in België, Duitsland en Limburg. Na deze ramp is contact opgenomen met evangelisatieposten en protestantse kerken in het rampgebied. Zowel in Duitsland als in Nederland is praktische en pastorale hulp geboden aan getroffenen.

Haïti

In augustus werd Haïti getroffen door een zware aardbeving, gevolgd door een tropische storm. Meer dan 2.000 mensen zijn omgekomen, duizenden raakten gewond en tienduizenden huizen zijn verwoest. Via verschillende (lokale) partners en kerken is in de maanden na de ramp hulp verleend. Zo werd gewerkt aan voedselvoorziening, waterzuivering en het opzetten van noodonderkomens. De uitvoering van de projecten werd bemoeilijkt door o.a. brandstoftekorten en overvallen. Noodhulp aan getroffenen in Haïti zal ook in de toekomst de nodige aandacht blijven krijgen.

Algemeen noodhulp

Ook in 2021 hebben we een groot aantal noodhulpprojecten gesteund met bestaande noodhulpfondsen. Hierbij probeerden we juist aandacht te hebben voor de vergeten rampen. Zo verleenden we via verschillende organisaties en een lokale christelijke gemeenschap noodhulp aan Rohingya vluchtelingen en de gastgemeenschap in Bangladesh, waar nog altijd zo’n 1 miljoen vluchtelingen verblijven zonder hoop op een betere toekomst. In Nepal werd hulp geboden na een bosbrand en na overstromingen. In Ethiopië is de noodhulp in Tigray na de onlusten gecontinueerd, in samenwerking met vier andere kerkelijke deputaatschappen. In Jemen richtten we ons op voedselvoorziening en toegang tot drinkwater. Opnieuw zijn zes transporten met hulpgoederen voor vluchtelingen verzonden naar Noord-Irak en daar gedistribueerd. In Mexico verleenden we hulp aan getroffenen van grote overstromingen in Tabasco. In Oeganda en in Egypte is noodhulp geboden aan Soedanese vluchtelingen. In Jordanië steunden we een lokale huisgemeente die onder andere hulp biedt aan uit Irak en Syrië gevluchte christenen. Ook de voortdurende vluchtelingencrisis aan de rand van Europa vroeg onze aandacht. Via verschillende organisaties steunden we praktische hulp en evangelisatie aan vluchtelingen op de Griekse eilanden en op het vasteland.

Bij al deze projecten werkten we samen met (lokale) christelijke partners. Er was aandacht voor de materiële nood, maar ook, waar mogelijk, voor evangelisatie en de verspreiding van Gods Woord.

Vervolgde Kerk

In verband met de veiligheid kunnen we in dit jaarverslag niet expliciet alle projecten benoemen die wij hebben gesteund in het kader van hulp aan de vervolgde kerk. Binnen dit aandachtsgebied hebben we ons gericht op vier doelen: het voorzien in basisbehoeften, ondersteuning van tentenmakers en evangelisten, toerusting van vervolgde christenen en lectuurverspreiding. We hebben ons voornamelijk gericht op de verdrukte en vervolgde kerk in Oost-Azië en het Midden-Oosten. Nieuw in 2021 was dat we gestart zijn met hulpverlening aan vluchtelingen in Nederland, die om hun geloof hun land moesten verlaten. Diverse projecten ter ondersteuning van de vervolgde kerk betreffen een samenwerking met de Deputaatschappen Israël en Zending.

De samenwerking met de genoemde deputaatschappen is geïntensiveerd in de vorm van het “Midden-Oosten Overleg”. Vanuit dit MOO is in 2021 een werker uitgezonden die zich eerst voornamelijk richt op het leren van de Arabische taal. Waar in het afgelopen jaar de kaders voor deze samenwerking en uitzending zijn opgesteld, zullen in 2022 de standplaats en activiteiten worden bepaald.

Binnenlandse hulpverlening

Al tijdens de Tweede Wereldoorlog begon Bijzondere Noden als commissie om binnenlandse hulp aan oorlogsslachtoffers ter verlenen. Nog steeds is binnenlandse hulp een, weliswaar klein, maar belangrijk onderdeel van de hulpverlening. In 2021 is steun verleend aan enkele diaconieën. In één van deze gevallen betrof dit een financiële zorg door hoge ziektekosten ten gevolge van Covid-19. Daarnaast zijn er nog enkele lopende renteloze leningen aan diaconieën. Ook ontving de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) financiële steun voor het inspreken van het dagboek “Bij het geopende Woord”. Tenslotte verhuurt Bijzondere Noden in 2021 een drietal woningen voor rolstoel gebonden personen.

 Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2021’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2021’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Omdat de inkomsten voor noodhulp jaarlijks sterk kunnen fluctueren worden hierbij alleen niet-noodhulpinkomsten begroot. Er wordt verwacht dat de reguliere baten en lasten in 2022 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle ‘kassen’. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten-lastenstelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.