ANBI deputaatschap Bijbelverspreiding

ANBI gegevens 2022

Naam

Deputaatschap Bijbelverspreiding Gereformeerde Gemeenten

Fiscaal nummer (RSIN)

815894090

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
www.bbministry.com

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 8 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 5 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het Deputaatschap Bijbelverspreiding draagt zorg voor en bevordert de verspreiding van Gods Woord en de klassieke, gereformeerde belijdenisgeschriften in de meest zuivere vertalingen.

Hiertoe bedient het deputaatschap zich van het verspreiden van traktaten, folders, bijbelcursussen, bijbelvertellingen voor de jeugd en andere lectuur, die in overeenstemming is met Gods Woord en de bovengenoemde belijdenisgeschriften.

Voor zover daaraan behoefte bestaat, kan het deputaatschap opdracht geven tot het op deskundige en verantwoorde wijze doen vertalen van (gedeelten van) de Heilige Schrift, klassieke belijdenisgeschriften en lectuur, die met de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften in overeenstemming is.

Het Deputaatschap Bijbelverspreiding mag om dit doel te verwezenlijken de gemeenten vragen financiële middelen voor zijn werk ter beschikking te stellen.

Voor zover dit principieel verantwoord en zinvol is voor de uitvoering van zijn taken, kan het deputaatschap in contact treden en samenwerken met geestverwante kerken en organisaties in het buitenland.

Teneinde het werkterrein met de Deputaatschappen voor de Zending en voor Israël af te bakenen, zal het Deputaatschap Bijbelverspreiding ten behoeve van zendingsgebieden alleen in overleg met de Deputaatschappen voor de Zending en voor Israël bovenvermelde taken vervullen.

Teneinde het werkterrein met het Deputaatschap voor de Evangelisatie af te bakenen, zal het Deputaatschap Bijbelverspreiding zich richten op het buitenland en activiteiten in Nederland en België alleen in overleg met het Deputaatschap voor de Evangelisatie ter hand nemen.

Voor de goede voortgang van het werk, de bevordering van de samenwerking en teneinde overlappingen te voorkomen, zal er jaarlijks overleg met de Deputaatschappen voor de Zending, tot Hulpverlening in Bijzondere Noden, voor Evangelisatie en voor Israël plaatsvinden.

Het deputaatschap kan ten behoeve van zijn taakuitvoering, voor secretariële ondersteuning en voor voorlichtingsactiviteiten een functionaris in algemene dienst benoemen. De taakomschrijving van deze functionaris wordt door het deputaatschap vastgesteld.

Onder verantwoording van het deputaatschap kunnen commissies gevormd worden die bepaalde taken ter hand nemen.

Verslag activiteiten

In Nederland zijn ter uitvoering van de taken commissies ingesteld. Deze commissies staan onder verantwoordelijkheid van het deputaatschap. De werkzaamheden zijn voornamelijk te groeperen naar drie taalgebieden en een digitaal lectuurproject.

 Gebied Rusland

Vanuit het pakhuis in Woerden wordt er op aanvraag lectuur verspreidt. Zo worden er wekelijks pakketten met lectuur verzonden. Door de oorlog in Oekraïne is de verspreiding van Russische en vooral Oekraïense lectuur enorm toegenomen. In 2022 zijn er ongeveer 20.000 boeken verspreidt onder vluchtelingen in Nederland en Oost-Europa.

 Gebied Ghana

In Ghana exploiteert het deputaatschap een boekwinkel voor christelijke literatuur. Dagelijks bezoeken een tiental personen de boekwinkel. Vanuit de boekwinkel worden er Bijbels en andere lectuur verspreidt naar diverse onderwijsinstellingen. Voorts wordt eens in de twee jaar een conferentie met ruim 400 bezoekers georganiseerd.

 Gebied India

Het deputaatschap draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering en financiering van de projecten in de regio Andhra Pradesh. In deze regio heeft het deputaatschap inmiddels een netwerk opgebouwd van circa 750 contacten. Ten behoeve van de lectuurwerkzaamheden maakt het deputaatschap gebruik van de onderneming Speiro, die zich bezighoudt met de vertaling en de controle van vertalingen, het printen en verspreiden van de literatuur. Het deputaatschap besteedt voorts aandacht aan het netwerk van ‘pastors’ in India. Doorgaans wordt eenmaal per twee jaar een conferentie(met ca 250 bezoekers) in Hyderabad gehouden.

 Digitaal Lectuurproject

Het Digitaal Lectuurproject richt zich op online verspreiding van lectuur en is een samenwerking tussen het deputaatschap Bijbelverspreiding, Bijzonder Noden, Evangelisatie, Israël en Zending.

Verspreiding vindt plaats d.m.v. de website bibleandbookministry.com. Op deze wijze worden boeken die door de Woordverkondigende deputaatschappen in het verleden zijn vertaald wereldwijd beschikbaar gesteld voor een breed publiek. Op de website staan werken van (nadere) reformatoren en puriteinse schrijvers. Ook zijn uitgaven van hedendaagse auteurs opgenomen. Hiermee worden kernzaken van het christelijk geloof laagdrempelig onder de aandacht gebracht bij diverse doelgroepen, zoals kinderen (kinderbijbels en catechismus voor kinderen), volwassenen en voorgangers (preken over Heidelbergse Catechismus, bijbelcommentaren). Op de website staan dan ook uitgaven over de heilsorde, de vijf punten van het calvinisme, en de drie g’s (geloof, gebod, gebed). Ten behoeve van dit project is een fulltime medewerker in dienst van het deputaatschap.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2022’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2022’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2023 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten is ontleend aan de staat van baten en lasten zoals die is opgenomen in de jaarrekening 2022 van het deputaatschap. De baten uit eigen fondswerving bestaan uit ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.