ANBI Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening

ANBI gegevens 2022

1. Naam

Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening

 

2. Nummers

RSIN: 851140968, KvK: 54062136

3. Contactgegevens

Houttuinlaan 7

3447 GM Woerden

(0348) 489900

info@kerkelijkedienstverlening.nl

 4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 7 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 4 overige leden.

 5. Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. De beloning van het bureaupersoneel vindt plaats conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN.

 6. Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.V. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

 7. Doelstelling

Het Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening stelt zich ten doel de Gereformeerde Gemeenten en door deze gemeenten in het leven geroepen deputaatschappen, kerkelijke vergaderingen en andere organisaties van dienst te zijn door het geven van advies en ondersteuning op het gebied van administratie, secretariaat, archief en organisatie. Tevens is het deputaatschap belast met het beheer van het Centraal Bureau, het gebouw waarin verschillende organisaties hun huisvesting hebben. Om dit doel te bereiken, exploiteert het deputaatschap het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening. Dit bureau draagt een servicegericht en dienstverlenend karakter. Het takenpakket omvat o.a.:

·             het inrichten en bijhouden van administraties

·             het verzorgen van (financiële) rapportages

·             het bieden van secretariële ondersteuning

·             het uitgeven van een Kerkelijk Jaarboek

·             het op verzoek verzorgen van diverse kerkelijke publicaties en formulieren

·             het leveren van facilitaire diensten, waaronder automatisering, binnen het Centraal Bureau

·             het beheren van het kerkelijk archief.

 8. Verslag activiteiten

Het deputaatschap heeft zich in het verslagjaar voornamelijk met de werkzaamheden onder ‘Doelstelling’ beziggehouden. Ook zijn de werkzaamheden gericht geweest om de Generale Synode te faciliteren. Dit faciliteren betrof de voorbereidingen, de zittingen en het werk inzake de zittingsdagen in september en oktober.

Hiernaast werden vragen van kerkelijke gemeenten en deputaatschappen beantwoord over uitwerking en consequenties van overheidsmaatregelen en wetgeving op het gebied van ANBI, gegevensbescherming (AVG), Ultimate Beneficiary Owner (UBO), bestuur en toezicht op rechtspersonen (WBTR) en verklaring omtrent het gedrag (VOG).

 

9. Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2022’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2022’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen.

Er wordt verwacht dat de reguliere baten en lasten in 2023 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.

 

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten- en lastenstelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.