ANBI Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening

ANBI gegevens 2021

Naam

Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening

Fiscaal nummer (RSIN)

851140968

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@kerkelijkedienstverlening.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 6 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 3 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. De beloning van het bureaupersoneel vindt plaats conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.v. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening stelt zich ten doel de Gereformeerde Gemeenten en door deze gemeenten in het leven geroepen deputaatschappen, kerkelijke vergaderingen en andere organisaties van dienst te zijn door het geven van advies en ondersteuning op het gebied van administratie, secretariaat, archief en organisatie. Tevens is het deputaatschap belast met het beheer van het Centraal Bureau, het gebouw waarin verschillende organisaties hun huisvesting hebben. Om dit doel te bereiken, exploiteert het deputaatschap het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening. Dit bureau draagt een servicegericht en dienstverlenend karakter. Het takenpakket omvat o.a.:

- het inrichten en bijhouden van administraties;
- het verzorgen van (financiële) rapportages;
- het bieden van secretariële ondersteuning;
- het uitgeven van een Kerkelijk Jaarboek;
- het op verzoek verzorgen van diverse kerkelijke publicaties en formulieren;
- het leveren van facilitaire diensten, waaronder automatisering, binnen het Centraal Bureau;
- het beheren van het kerkelijk archief en het documentatiecentrum te Rotterdam.

Verslag activiteiten

Het deputaatschap heeft zich in het verslagjaar met de werkzaamheden onder ‘Doelstelling’ beziggehouden. Door de coronapandemie is in het jaar 2021 geregeld overleg geweest, zowel met andere deputaatschappen als met andere kerkgenootschappen inzake de toepassing van de RIVM-richtlijnen in de kerken.
Er werden vragen beantwoord over uitwerking van Covid19-maatregelen en over consequenties van overheidsmaatregelen en wetgeving op het gebied van ANBI, gegevensbescherming (AVG), bestuur en toezicht op rechtspersonen (WBTR) en verklaring omtrent het gedrag (VOG).

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2021’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2021’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen.

Er wordt verwacht dat de reguliere baten en lasten in 2022 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.