ANBI Bond van Vrouwenverenigingen

ANBI gegevens 2022

Naam

Bond van Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten

Fiscaal nummer (RSIN)

816590230

Contactgegevens

Kievitsweg 35

2983 AC Ridderkerk

(0180) 46 94 44

E-mail: secretaresse@vrouwenbondgergem.nl

Website: www.vrouwenbondgergem.nl

Bestuurssamenstelling

De bestuursleden van de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten worden op de jaarvergadering door de leden  gekozen. Leden zijn de bij de Vrouwenbond aangesloten vrouwenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van de Vrouwenbond bestaat uit 11 personen, waaronder een onafhankelijke voorzitter en 10 bestuursleden, namelijk 1 presidente, 1 secretaris, 1 penningmeester en 7 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan bestuursleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.V. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Bond stelt zich ten doel:

a. de behartiging van de belangen van de bij hem aangesloten verenigingen en het richting geven aan de plaatselijke verenigingen bij het uitwerken van zijn doelstellingen;

b. het bevorderen van het contact tussen de bij hem aangesloten verenigingen;

c. het stimuleren van het oprichten van nieuwe vrouwenverenigingen;

d. het aandacht geven aan mensen met een beperking en ouderen (zie artikel 4 sub e);

e. het aandacht geven aan diverse onderwerpen.

 De Bond wil de onder punt 7 genoemde doelstellingen bereiken door:

a. het houden van bondsdagen, besturendagen, regiodagen en -avonden;

b. het publiceren van artikelen, bonds- en verenigingsnieuws ten behoeve van de vrouwenverenigingen;

c. het uitgeven van brochures over diverse onderwerpen, gedichten en dergelijke;

d. het adviseren bij het oprichten van vrouwenverenigingen;

e. het organiseren van vakantieweken;

f. het organiseren van activiteiten over diverse onderwerpen;

g. alle overige wettige middelen, die de doelstelling van de Bond kunnen bevorderen en die niet in strijd zijn met artikel 2 van de Statuten.

Verslag activiteiten

Er zijn 130 vrouwenverenigingen aangesloten. De verenigingen hebben gezamenlijk 4887 leden.

a. In 2021/2022 organiseerde de Vrouwenbond een jaarvergadering, een regioavond, 3 regiomorgens en de bondsdag. De bijeenkomsten waren fysiek te bezoeken en werden vanwege de coronamaatregelen ook digitaal uitgezonden. Tijdens de bondsdag is een jubileumactie van start gegaan in verband met het in 2022 75-jarig jubileum van de Vrouwenbond en het 50-jarig jubileum van de Commissie vakantieweken.

b. Het Lectuurfonds stelde brochures samen, voor gebruik op de vereniging.

c. Het Handwerkfonds verstrekte handwerkmaterialen en -ideeën.

d. Het Geluidsdragersfonds leverde opnames van bijeenkomsten die uitgaan van de Vrouwenbond.

e. Tabitha verscheen in 2021/2022 vijf keer. In dit blad zijn naast bondsnieuws en verslagen van bijeenkomsten, onderwerpen opgenomen gericht op toerusting van vrouwen.

f. Door de medisch adviseur is een coronaprotocol opgesteld. Onderstaande 29 vakantieweken hebben plaatsgevonden:

·        13 weken voor mensen met verstandelijke beperking 

·        4 weken voor mensen met een lichamelijke beperking 

·        3 weken voor mensen met een meervoudige beperking 

·        1 week voor ouderen die enige zorg nodig hebben

·        2 weken voor vitale senioren

·        6 weken voor jongeren met een gedragsbeperking.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2022’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2022’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de reguliere baten en lasten in 2023 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten- en lastenstelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.