ANBI Bond van Vrouwenverenigingen

ANBI gegevens 2021

Naam

Bond van Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten

KvK nummer: 40480436

Fiscaal nummer (RSIN)

816590230

Contactgegevens

Adres: Garderbroekerweg 215
Postcode: 3774 JE
Plaats: Kootwijkerbroek
Telefoon: (0342) 442933
E-mail: secretaresse@vrouwenbondgergem.nl
Website: www.vrouwenbondgergem.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Vrouwenbond der Gereformeerde Gemeenten wordt gevormd door op de Jaarvergadering gekozen leden (bij de Bond aangesloten vrouwenverenigingen) van de Gereformeerde Gemeenten.

Het bestuur van de Vrouwenbond bestaat uit twaalf bestuursleden, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 8 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan bestuursleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het Beleidsplan voor de periode D.V. 2021 t/m 2024 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Bond stelt zich ten doel:

a. de behartiging van de belangen van de bij hem aangesloten verenigingen en het richting geven aan de plaatselijke verenigingen bij het uitwerken van zijn doelstellingen;

b. het bevorderen van het contact tussen de bij hem aangesloten verenigingen;

c. het stimuleren van het oprichten van nieuwe vrouwenverenigingen;

d. het aandacht geven aan mensen met een beperking en ouderen (zie artikel 4 sub e);

e. het aandacht geven aan diverse onderwerpen.

 De Bond wil de onder punt 7 genoemde doelstellingen bereiken door:

a. het houden van bondsdagen, besturendagen, regiodagen en -avonden;

b. het publiceren van artikelen, bonds- en verenigingsnieuws ten behoeve van de vrouwenverenigingen;

c. het uitgeven van brochures over diverse onderwerpen, gedichten en dergelijke;

d. het adviseren bij het oprichten van vrouwenverenigingen;

e. het organiseren van vakantieweken;

f. het organiseren van activiteiten over diverse onderwerpen;

g. alle overige wettige middelen, die de doelstelling van de Bond kunnen bevorderen en die niet in strijd zijn met artikel 2 van de Statuten.

Verslag activiteiten

Er zijn 130 vrouwenverenigingen aangesloten, deze hebben gezamenlijk 4839 leden.

a. In 2020/2021 organiseerde de Vrouwenbond de bondsdag die vanwege de Covid-maatregelen digitaal uitgezonden werd, drie Regiomorgens (in januari en februari) en de jaarvergadering.

b. Het Lectuurfonds stelde een gedichtenbundel en brochures samen, voor gebruik op de vereniging.

c. Het Handwerkfonds verstrekte handwerkmaterialen en -ideeën.

d. Het Geluidsdragersfonds leverde opnames van bijeenkomsten die uitgaan van de Vrouwenbond.

e. Tabitha verscheen in 2020/2021 vijf keer met zestien pagina’s. Hierin zijn naast Bondsnieuws en verslagen van bijeenkomsten, onderwerpen gericht op toerusting van vrouwen opgenomen. Ook toerusting en ideeën voor het houden van online verenigingsavonden kwamen in dit jaar aan de orde.

f. Helaas konden er in verband met de Covid-19 regels in 2021 geen vakantieweken voor alleenstaande ouderen en voor mensen met een beperking gehouden worden.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2021’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2021’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de reguliere baten en lasten in 2022 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.