Terug naar overzicht deputaatschappen

Deputaatschap voor de Zending

De doelstelling is het door Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten aan het deputaatschap gegeven mandaat dat thans als volgt luidt:
Zending is die arbeid van de kerk onder de niet-gekerstende volken, die in Woord en daad gestalte geeft aan Christus’ opdracht aan Zijn Kerk, opdat onder Zijn zegen en tot eer van Zijn Naam daar Zijn Koninkrijk mag komen en openbaar zal worden in zelfstandige gemeenten (Mattheüs 28:19, Markus 16:15, Lukas 24:47). 

Uitgangspunten

 • Als gemeenten ontstaan, dienen deze te worden gefundeerd op Gods Woord, in overeenstemming met de daarop gegronde belijdenisgeschriften;

 • De in het kader van het zendingswerk te verrichten activiteiten dienen zich allereerst te richten op de Woordverkondiging en de daaruit voortvloeiende gemeentevormings- en toerustingsactiviteiten. De daaraan vaak onlosmakelijk verbonden diaconale activiteiten dienen de verkondiging van het Woord altijd te ondersteunen. Deze diaconale activiteiten kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met andere organisaties, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan het deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden. 

Middelen

 • Het zoeken en openen van zendingsterreinen; 

 • Het formuleren van en het gestalte geven aan de zendingsdoelstelling op deze zendingsterreinen; 

 • Het aanstellen, toerusten en uitzenden van predikanten en andere medewerkers;

 • Het, ten behoeve van het werk op de zendingsterreinen, op deskundige en verantwoorde wijze doen vertalen van (gedeelten van) de Heilige Schrift, van de klassieke gereformeerde belijdenisgeschriften, zoals de formulieren van enigheid en de Westminster geschriften, en van lectuur die met de Heilige Schrift en de belijdenisgeschriften in overeenstemming is;

 • Het ondersteunen van zusterkerken in hun functioneren als gereformeerde kerken;

 • Het -in opdracht van de Generale Synode- onderhouden van de correspondentieband met zusterkerken die ontstaan zijn als vrucht op het zendingswerk, dit in overleg met het deputaatschap Buitenlandse Kerken;

 • Ondersteunen of faciliteren van theologische opleidingen die van belang zijn voor het realiseren van de zendingsdoelstelling;  

 • Het aangaan van relaties met andere kerken en organisaties voor zover die principieel verantwoord en dienstbaar zijn aan het verwezenlijken van de doelstelling;

 • Het stimuleren van bezinning op en het wekken van belangstelling voor het zendingswerk;

 • Het verwerven van inkomsten;

 • Alle andere wettige middelen. 

Contactgegevens

Ds. S. Maljaars
2e Voorzitter
A. van der Heiden (Lage Vuursche)
Penningmeester
Ds. H.J. Agteresch
Deputaat
Ds. M. Blok
Deputaat
Ds. W. Harinck
Deputaat
Ds. J.M.D. de Heer
Deputaat
C.J. Hogendoorn (Spijk)
Deputaat
A.J. Stufken (Apeldoorn)
Deputaat
P. Schalk (Veenendaal)
Deputaat
J. Willemsen (IJzendoorn)
Deputaat
Ds. J.B. Zippro
Deputaat

Actueel

Er zijn geen nieuwsberichten voor dit deputaatschap.
Bekijk de algemene nieuwsberichten

Publicaties