Terug naar overzicht deputaatschappen

Deputaatschap ter behartiging van de belangen van De Saambinder

Deputaten hebben tot taak het uitgeven van een kerkelijk weekblad, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten. Het doel van dit weekblad is de gemeenten 'samen te binden' op het fundament van Gods Woord, en de daarop gegronde belijdenis in de Drie Formulieren van Enigheid volgens de Nationale Synode van Dordrecht 1618-1619.

Verantwoording
De hoofdredacteur wordt benoemd door de Generale Synode en draagt een eigen verantwoordelijkheid voor de inhoud van het blad, naar Schrift en belijdenis en ten dienste van het genoemde doel (mediterend, informerend en opiniƫrend). Het deputaatschap draagt zorg voor faciliteiten, uitgave en beheer.
Redactieleden worden benoemd door het deputaatschap.
Het deputaatschap is bevoegd om in geval de door de Generale Synode benoemde hoofdredacteur door overlijden of andere omstandigheden, zijn arbeid als zodanig niet meer kan verrichten, een waarnemend hoofdredacteur te benoemen. Het deputaatschap doet dan aan de eerstvolgende Generale Synode een voordracht ter benoeming van een hoofdredacteur.
Het deputaatschap is ook bevoegd om namens de Generale Synode verantwoording te vragen van de hoofdredacteur als de inhoud van De Saambinder ernstig in strijd is met Schrift en belijdenis.
Bij structurele afwijking van Schrift en belijdenis is het deputaatschap bevoegd de volgende maatregelen te nemen:
~ het geven van bindende aanwijzingen aan de hoofdredacteur;
~ het schorsen van de hoofdredacteur bij onvoldoende verbetering en het benoemen van een waarnemend hoofdredacteur.
Het betreffen tijdelijke maatregelen, in afwachting van de eerstvolgende Generale Synode, waaraan het deputaatschap verantwoording aflegt en advies geeft voor definitieve, door de generale synode te nemen besluiten.
De overbetalingen op de abonnementsprijs van De Saambinder minus de inningskosten, zullen bestemd worden voor de Emerituskas.
Driejaarlijks brengen het deputaatschap en de hoofdredacteur verslag uit van hun werkzaamheden aan de Generale Synode.

Contactgegevens

A.G. Bregman (Naaldwijk)
Secretaris
K.H. de Heer (Rijssen)
Penningmeester
Ds. P. Mulder
Deputaat
Ds. A. Schot
Deputaat
J.C. van der Meer
Deputaat

Actueel

Er zijn geen nieuwsberichten voor dit deputaatschap.
Bekijk de algemene nieuwsberichten

Publicaties